П Р И С Ъ Д А   25

 

Гр. Сливен, 28.10.2016г.

       В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и осми октомври, през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:  

   

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: А.П.Ц.Я.

 

при участието на секретар И.К. и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, като разгледа докладваното от Председателя НОХД № 265 по описа за 2016год.

 

                                              П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.П.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че за времето от 11.04.2010г. до 08.07.2015г. в гр.Шивачево, общ.Твърдица, държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл.146 ал.1 от Закона за културното наследство, представляващи движими културни ценности, по смисъла на чл.7 от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред – този по Глава VI, Раздел II, чл.96 – 107 от Закона за културното наследство и Раздел ІІ, чл.8-19 и Раздел ІІІ чл.20-23 от Наредба № Н-3/03.12.2009г. за реда на извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности на Министерството на културата и в изпълнение на задължение произтичащо от разпоредбата на чл.4, ал.3 от същата наредба и на разпоредбите на § 5 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство, а именно: 1 бр.бронзова монета, Римска империя, Диадумениан /218/, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Каракала /198-217/, диам. 29,5-28 мм., тегло 13,96 гр.; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Юлия Мамеа, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр.; 1 бр. бронзова монета Римска империя, Гета /209-212/, диам. 31-30 мм., тегло 18,05 гр.; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 18,5-18 мм., тегло 3,77 гр.; 1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан / 284-305/, диам. 26,8-27 мм., тегло 9,15 гр.; 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Транквилина, диам. 25-24,5 мм., тегло 8,22 гр.; 1 бр. сребърна монета, копейка, Руска империя, И. ІV Грозни /1534-1547/, диам.12,5-10 мм.,тегло 0,65 гр.; 1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам.28-27,5 мм., тегло 8,60 гр.; 1 бр. бронзова монета, сестерция, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 32-31 мм., тегло 27,96 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 19-17,5 мм., тегло 6,10 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 18-17 мм., тегло 5,58 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 17,5-17 мм., тегло 4,70 гр.; 1 бр.бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 17-19 мм., тегло 6,05 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 16,2 мм. тегло 7,01 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 17 мм., тегло 5,91 гр.; 1 бр. бронзова монета, Македония – Александър ІІІ Велики /336-323 пр.Хр./, диам. 18-17,5 мм. тегло 5,78 гр.; 1 бр. сребърна монета, хемидрахма, Тракийски Херсонес /480-350 пр.Хр./, диам. 13 мм., тегло 1,54 гр., пробита дупка; 1 бр. сребърна монета, антониниан, Римска империя, Траян Деций /249-251/, диам. 17-20 мм., тегло 1,86 гр., над 1/3 от монетата е отчупена, липсва; 1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Гордиан ІІІ /238-244/, диам. 16-19,5 мм., тегло 1,76 гр.; 1 бр.сребърна монета, денар, Римска империя, Александър Север /222-235/, диам. 19 мм., тегло 1,76 гр.; 1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Домициан /81-96/, диам. 18 мм., тегло 1,90 гр. около ½ от монетата е отчупена, липсва; 1 бр.сребърна монета, акче, Османска империя, Мурад ІІ /1421-1444/, диам.13-14 мм., тегло 1,12 гр. пробита,; 1 бр. сребърна монета, 1пара, Османска империя, Сюлейман І /1520-1566/, диам. 15-14,5 мм., тегло 0,65 гр. пробита – 2 дупки; 1 бр. медна монета, със следи от посребряване, 10 пара, Османска империя, Сюлейман ІІ /1687-1691/, диам. 19-18,5 мм., тегло 1,63 гр., пробита – 1 дупка; 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Ахмед ІІ /1691-1695/, диам. 16 мм., тегло 0,60 гр., пробита – 2 дупки; 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Махмуд І /1730-1754/, диам. 15,8 мм., тегло 0,46 гр., пробита – 1 дупка; 1 бр.сребърна монета 170/1000, 20 пара, Османска империя, Махмуд ІІ /1808-1839/, диам. 20,5 мм., тегло 1,21 гр. пробита – 1 дупка; 1 бр. сребърна монета 465/1000, 1 пара, Османска империя, Махмуд ІІ /1808-1839/, диам. 14,5 мм., тегло 0,23 гр., пробита – 1 дупка; 1 бр. сребърна монета, 3 кройцера, Австрийска империя / Свещена Римска империя / Леополд І /1658- 1705/ или Леополд ІІ /1790-1792/, диам. 21 мм., тегло 1,03 гр., силно износена, пробита – 2 дупки; 1 бр. медна монета, 10 стотинки, България, 1881 г., диам. 30 мм., тегло 8,70 гр.; 1 бр. оловен печат; 1 бр. бронзова халка, силно патинирана; 1 бр. оловен печат – най-вероятно средновековен с врязани по него линии; 1 бр. бронзов пръстен – елипсовидна плочка с геометрична украса - 13-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен – елипсовидна плочка с украса от множество линии – 13-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен – четириъгълна плочка със заоблени страни, с украса от множество вдлъбнати линии – 12-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен – изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие; 1 бр. бронзов пръстен – изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие; 1 бр. сребърен пръстен с плочка с изобразен кръст върху триъгълник, Средновековие – 12-14 в.; 1 бр. сребърен пръстен, наподобяващ роза 20 в. и 1 бр. сребърен пръстен 20 в.- всички на обща стойност 1 491,20 лв., 1 бр. медно-никелова монета, България, 10 ст.1913 г., диам. 19 мм., тегло 4,06 мм.; 1 бр. медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.; 1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.; 1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.; 1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило и ГО ОПРАВДАВА за обвинението по чл.278 ал.6 предл.2 вр. предл.1 от НК.

 

На основание чл.53 ал.2 буква „А” от НК ОТНЕМА в полза на държавата, предадените с приемо-предавателен протокол от 24.03.2016г. на съхранение в Регионалния исторически музей – Сливен, следните археологически обекти - движими културни ценности, представляващи предмет на престъпление, притежаването на които е забранено, както следва:

- 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Диадумениан /218/, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр;

- 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Каракала /198-217/, диам. 29,5-28 мм., тегло 13,96 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Юлия Мамеа, диам.23-22,5 мм., тегло 7,43 гр.;

- 1 бр. бронзова монета Римска империя, Гета /209-212/, диам. 31-30 мм., тегло 18,05 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 18,5-18 мм., тегло 3,77 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам. 26,8-27 мм., тегло 9,15 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Римска империя, Транквилина, диам. 25-24,5 мм., тегло 8,22 гр.;

- 1 бр. сребърна монета, копейка, Руска империя, И. ІV Грозни / 1534-1547/, диам.12,5-10 мм.,тегло 0,65 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, фолис, Римска империя, Диоклециан /284-305/, диам.28-27,5 мм., тегло 8,60 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, сестерция, Римска империя, Комод /177-192/, диам. 32-31 мм., тегло 27,96 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 19-17,5 мм., тегло 6,10 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ / 359-336 пр.Хр./, диам. 18-17 мм., тегло 5,58 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ / 359-336 пр.Хр./, диам. 17,5-17 мм., тегло 4,70 гр.;

- 1 бр.бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 17-19 мм., тегло 6,05 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 16,2 мм. тегло7,01 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Македония, Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, диам. 17 мм., тегло 5,91 гр.;

- 1 бр. бронзова монета, Македония – Александър ІІІ Велики /336-323 пр.Хр./, диам. 18-17,5мм. тегло 5,78гр.;

- 1 бр. сребърна монета, хемидрахма, Тракийски Херсонес / 480-350 пр.Хр./, диам. 13 мм., тегло 1,54 гр., пробита дупка;

- 1 бр. сребърна монета, антониниан, Римска империя, Траян Деций /249-251/, диам. 17-20 мм., тегло 1,86 гр., над 1/3 от монетата е отчупена, липсва;

- 1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Гордиан ІІІ /238-244/, диам. 16-19,5 мм., тегло 1,76 гр.;

- 1 бр.сребърна монета, денар, Римска империя, Александър Север / 222-235/, диам. 19 мм., тегло 1,76 гр.;

- 1 бр. сребърна монета, денар, Римска империя, Домициан / 81-96/, диам. 18 мм., тегло 1,90 гр. около ½ от монетата е отчупена, липсва;

- 1 бр. сребърна монета, акче, Османска империя, Мурад ІІ /1421-1444/, диам.13-14 мм., тегло 1,12 гр. пробита,;

- 1 бр. сребърна монета, 1пара, Османска империя, Сюлейман І /1520-1566/, диам. 15-14,5 мм., тегло 0,65 гр. пробита – 2 дупки;

- 1 бр. медна монета, със следи от посребряване, 10 пара, Османска империя, Сюлейман ІІ /1687-1691/, диам. 19-18,5 мм., тегло 1,63 гр., пробита – 1 дупка;

- 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Ахмед ІІ /1691-1695/, диам. 16 мм., тегло 0,60 гр., пробита – 2 дупки;

- 1 бр. сребърна монета, 1 пара, Османска империя, Махмуд І /1730-1754/, диам. 15,8 мм., тегло 0,46 гр., пробита – 1 дупка;

- 1 бр. сребърна монета 170/1000, 20 пара, Османска империя, Махмуд ІІ /1808-1839/, диам. 20,5 мм., тегло 1,21 гр. пробита – 1 дупка;

- 1 бр. сребърна монета 465/1000, 1пара, Османска империя, Махмуд ІІ /1808-1839/, диам. 14,5 мм., тегло 0,23 гр., пробита – 1 дупка;

- 1 бр. сребърна монета, 3 кройцера, Австрийска империя /Свещена Римска империя/ Леополд І /1658- 1705/ или Леополд ІІ /1790-1792/, диам. 21 мм., тегло 1,03 гр., силно износена, пробита – 2 дупки;

- 1 бр. медна монета, 10 стотинки, България, 1881 г., диам. 30 мм., тегло 8,70 гр.;

- 1 бр. оловен печат;

- 1 бр. бронзова халка, силно патинирана;

- 1 бр. оловен печат – най-вероятно средновековен с врязани по него линии;

- 1 бр. бронзов пръстен – елипсовидна плочка с геометрична украса  - 13-14 в. Средновековие;

- 1 бр. бронзов пръстен – елипсовидна плочка с украса от множество линии – 13-14 в. Средновековие;

- 1 бр. бронзов пръстен – четириъгълна плочка със заоблени страни, с украса от множество вдлъбнати линии – 12-14 в. Средновековие;

- 1 бр. бронзов пръстен – изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие;

- 1 бр. бронзов пръстен – изработен от бронзова пластина, с украса, 12-14 в. Средновековие;

- 1 бр. сребърен пръстен с плочка с изобразен кръст върху триъгълник, Средновековие – 12-14 в.;

- 1 бр. сребърен пръстен, наподобяващ роза 20 в. и

- 1 бр. сребърен пръстен 20 в.

 

Веществените доказателства 1 бр. медно-никелова монета, България, 10 ст.1913 г., диам. 19 мм., тегло 4,06 мм.; 1 бр. медна монета, 2 стотинки, България, 1901 г., диам. 20 мм., тегло 1,82 гр.; 1 бр. сребърна монета 835/1000, 1 лв, България, 1913 г., диам. 23 мм., тегло 5,07 гр., със запоено парче тел.; 1 бр. медно-никелова монета, 1 лв. България, 1925 г., диам. 20 мм., тегло 2,07 гр.; 1 бр. бронзов кръст, вероятно част от кандило, след влизане на присъдата в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на подс.П.П.А..

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Апелативен съд гр. Бургас.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: