П Р И С Ъ Д А  № 23

 

гр.Сливен, 31.10.2017г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в открито съдебно заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

       

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ Й.А

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.В.А.Д.

 

 

при участието на секретар Мария Тодорова и прокурор КРАСИМИР МАРИНОВ, като разгледа НОХД № 346 по описа за 2017г., докладвано от Председателя,

 

                                          П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.В., роден на ***г***, с постоянен адрес *** 23-Б-21, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи като търговец, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017г. в гр.Сливен, без надлежно разрешително по смисъла на ЗКНВП /Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – метамфетамин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 74% с нето тегло на маса преди всички изследвания 12.960 грама; метамфетамин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 68% с нето тегло на маса преди всички изследвания 6.514 грама, установено с протокол за физико-химическа експертиза № 126/12.04.2017г. на НТЛ при ОД МВР – Ямбол, на обща стойност 486.85 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството на Министерски съвет на Република България, поради което на основание чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер 5 000 /пет хиляди/ лева.

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата наркотичното вещество – 12.960 грама метамфемин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 74% и 6.514 грама метамфемин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 68%.

 

ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство хартиен плик с лепенка № Б 2553/2017г. на ОД МВР Сливен, като след влизане на присъдата в сила ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.В. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР Ямбол сумата в размер на 90.69 лева, представляващи направените по делото разноски.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.В. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд гр.Сливен сумата в размер на 18.00 лева, представляващи направените по делото разноски.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред  Апелативен съд гр.Бургас в 15-дневен срок, считано  от днес.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                         2.