П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№…6……

 

Гр. Сливен, 18.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година,  в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.И.Р.Ц.

           При секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор МИЛЕНА РАДЕВА като разгледа НОХД  № 720 по описа за 2017 година докладвано от Председателя

 

                             П   Р   И   С   Ъ   Д   И   :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Х. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, регистриран като земеделски производител, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2016 г. в землището на с. Сборище, общ. Твърдица, на път SLV 1112, км.0+400 при управление на моторно превозно средство - колесен трактор марка „ЮМЗ 6 Л“, с рег.№ СН 01925, с прикачена и теглена зад него дискова брана модел „БД-3“, без да притежава необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл. 44 ал.1 от ЗДвП: „При разминаване водачите на насрещно движещите се ППС са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между ППС, ал. 2: „Ако разминаването не може да се извърши безопасно, поради наличието на препятствие или стеснение на платното за движение, водачът чиято пътна лента е заета, е длъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне насрещно движещите се ППС”; чл.5 от Наредба № 15 от 07.04.2008 г. за реда за движение по пътищата отворени за обществено ползване на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника: „При движение по пътищата, отворени  за обществено ползване колесните трактори и другата самоходна техника трябва да имат: 1. Поставено на покрива на кабината устройство със жълта мигаща или проблясваща светлина, а когато липсва кабина устройство се монтира на специална стойка на височина над защитната конструкция” и по непредпазливост причинил смъртта на И. П.С.от гр. Твърдица, общ. Твърдица, поради което и на основание чл.343 ал.3 предл.7 б.“б“ , вр. ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1, вр. чл.58а ал.4, вр. чл. 55 ал.1 т. 1 от НК МУ НАЛАГА  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Н.С.Х. предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода  по-леко наказание  - лишаване от право да управлява МПС.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Х. за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението да е нарушил правилата за движение по пътищата  по чл. 34 ал.2 от ЗДвП; чл. 76 от ЗДвП; чл. 5 ал.1 от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение  на извънгабаритни и /или тежки ППС; чл.140 ал. 6 от ЗДвП; чл. 8 от Наредба № 15/07.04.2008 г. за реда за движение по пътищата отворени за обществено ползване на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и чл. 13 т.3 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

 

Веществените доказателства по делото, а именно:

           - 1 бр. парче с неправилна форма, метал, прясно отчупено, като вътрешността му е със сребрист цвят - в плик с лепенка № А 5507 на ОД на МВР - Сливен ;

            - 1бр. парче метал, с неправилна фирма, отчупено, като сърцевината му е със сребрист цвят - в плик с лепенка № А 5508 на ОД на МВР - Сливен ;

            - преден ляв калник на лек автомобил „Рено Клио“, намачкан, със следи от жълта боя - в найлонов чувал запечатан с лепенка № А5509 на ОД на МВР – Сливен, след влизане в сила на присъдата ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност. 

 

ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Х. с установена по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Сливен сумата от 714,20 /седемстотин и четиринадесет лв. 0.20 ст./ лева, представляваща направени по делото разноски по досъдебното производство за експертизи.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Х. с установена по делото самоличност да заплати на частния обвинител П.И.Ж. ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Х. с установена по делото самоличност да заплати на частния обвинител Е.И.П. ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Х. с установена по делото самоличност да заплати на частния обвинител С.И.П. ЕГН ********* направените по делото разноски в размер общо на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативен съд – гр. Бургас  в 15- дневен срок, считано от днес.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: