Р Е Ш Е Н И Е

 

14.04. 2010 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение в ……закрито………………заседание на четиринадесети април...…………през

две хиляди и десета година в състав:

Председател:…Снежана Бакалова……….

Членове: …………………………..………

при секретаря………………………..………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова………….т.дело № …01……..по описа за 2002 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е за обявяване в несъстоятелност и намира правното си основание в част четвърта от ТЗ.

С Решение № 1/08.01.2002г. по настоящото дело, съдът е обявил неплатежоспособността на ТД “Олимп Груп”ООД гр. Сливен, открил производство по несъстоятелност. С Решение № 29/26.01.2009г. по настоящото дело  съдът е спрял  производството по т.д. № 01/ 2002 г. по описа на Окръжен съд – Сливен поради липса на маса за покриване на разноските в производството по несъстоятелност на основание чл. 632 ал.1 от ТЗ.

Решението е обявено в ТР на 09.03.2009г. под № 20090309145945.  В едногодишния срок по чл. 632 ал.2 от ТЗ, никое от лицата имащи право на това не е поискало възобновяване на производството.

С оглед изложеното и на основание чл. 632 ал. 4 от ТЗ, съдът намира че следва да прекрати производството по настоящото дело по несъстоятелност и постанови заличаване на длъжника от Търговския регистър.

             Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 632 ал.4 от ТЗ, съдът

Р   Е   Ш  И :

ПРЕКРАТЯВА  производството по т.д. № 01/ 2002 г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

ПОСТАНОВЯВА  ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР на “Олимп Груп”ООД – в несъстоятелност, ЕИК 122049944, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. “Й. К.” № * .

Решението подлежи на вписване в съдебния регистър при СлОС за производствата по несъстоятелност  и обявяване в Търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в ТР пред Апелативен съд- Бургас.

 

 

СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА :