Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Сливен, 03.11.2010 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание, проведено на трети ноември през две хиляди и десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря ……………,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА т.д.№ 779 по описа за 2008 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е за обявяване в несъстоятелност и се намира във фаза по обявяване на длъжника в несъстоятелност.

         След анализ и преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

         С влязло в сила решение постановено по настоящето дело е открито производство по несъстоятелност на „Женя – С” ЕООД – гр. Сливен, като последното е обявено в неплатежоспособност с начална дата 27.03.2007г. по делото има изготвен списък на приетите от синдика вземания, като същия е одобрен от съда по несъстоятелността по реда на чл. 692 от ТЗ. На 23.04.2010г. е извършено вписване в ТР на обявлението на съда, за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания към дружеството – длъжник „Женя – С” ЕООД, гр. Сливен. В едномесечен срок, считано от дата на обявяване в канцеларията на СлОС не е предложен план за оздравяване на дружеството – длъжник по чл. 696 от ТЗ от правоимащите лица.

         С оглед изложените по – горе констатации от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи :

         Поради непостъпване на план за оздравяване на дружеството – длъжник „Женя – С” ЕООД, то съдът следва да продължи производството по реда на чл. 710 и сл. от ТЗ, като дружеството се обяви в несъстоятелност, ведно със всички произтичащи от това последици.

         Ръководен от изложените мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

         ОБЯВЯВА „ЖЕНЯ – С” ЕООД – гр. Сливен в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и ПРЕКРАТЯВА дейността на дружеството.

         ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на управление на дружеството длъжник „ЖЕНЯ – С” ЕООД – Сливен.

         ЛИШАВА органите на управление на дружеството – длъжник „ЖЕНЯ – С” ЕООД гр. Сливен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото на дружеството, включено в масата на несъстоятелността.

         ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството длъжник „ЖЕНЯ – С” ЕООД гр. Сливен.

         ПОСТАНОВЯ започване на осребряването на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „ЖЕНЯ – С” ЕООД гр. Сливен и разпределяне на осребреното имущество.

 

         Решението подлежи на незабавно изпълнение.

         Решението подлежи на вписване в съответния съдебен регистър и в ТР.

         Решението може да се обжалва пред АпС – Бургас в седмодневен срок от вписването му в ТР.

  Препис от решението да се изпрати незабавно за прилагане по ф.д. № 683/2001 г. на Сливенския Окръжен съд.

 

 

 

 

                                       СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА :