РЕШЕНИЕ № ______________

гр. Сливен, 12.11.2010г.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети октомври през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

При участието на секретаря М.Л. като разгледа докладваното от Хр. Марева т.д. № 36 по описа на съда за 2009г, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по иск с правно основание чл.74  от ТЗ.

В исковата молба на Х.Р.Х. и Х.Ч.Х. в качеството им на съдружници в ТД „Механизация и автотранспорт – 99” ООД  се твърди, че на 21.05.2009г. е проведено общо събрание на съдружниците /ОСС/, свикано от управителя Х.Р.Х. по писмено искане на съдружници, представляващи повече от една десета част от капитала на дружеството. Били са изготвени покани до всички съдружници в които подробно е бил вписан дневен ред за провеждането на ОСС, а именно Приемане на отчет на управителя за дейността на дружеството за периода от 2001г. до 2008г.; 2.Доклад на експерт счетоводителя по счетоводния баланс и финансов отчет за приходите и разходите за периода от 2001г. до 2008г. ; 3.Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за периода от 2001г. до 2008г.; 4.Освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за периода 2001г. до 2008г.; 5.Избор на управител на дружеството за предвидения по дружествения договор мандат; 6.Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.; 7.Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансовия период 2001г. до 2008г.;8.Заличаване на продали дела си и починали съдружници; 9.Промени в дружествения договор и 10.Разни. Поканите са връчени лично на съдружниците, работещи по трудово правоотношение в дружеството, а на останалите изпратени чрез писма с обратна разписка. За периода от свикване до провеждане на ОСС технологичното време, необходимо за връчване на поканите чрез пощенските служби е било недостатъчно, поради което е бил нарушен срока по чл.42 ал.1 от Дружествения договор. Практически всички съдружници следва да се считат нередовно поканени за ОСС. В деня и часа за провеждането му са се явили и са били представлявани общо 23 съдружника от общо 31, които са с членствени правоотношения съобразно вписванията в Търговския регистър и са били представени 476 дяла от капитала на дружеството от общо 500 дяла с номинална стойност 40 лв. за дял. Не са присъствали съдружниците Х.Ч.Х., Г.Д., Т.Н., И.К., Г.С.и Т.С., притежаващи общо 20 дяла от капитала на дружеството, като не са присъствали и наследниците на починалите съдружници М.М.и Г.С.. Твърди се, че ОСС не е било проведено по предварително обявения дневен ред и е прието решение единствено по т.5 – Избор на управител на дружеството като с 371 гласа „ЗА” за управители на дружеството са били избрани лицата О.С. и П. Вълканов При проведеното гласуване съдружникът Х.Р.Х. е прието от присъстващите да гласува не с всички притежавани от него 148 дяла, а само със 105 с мотив, че прехвърлянето от други съдружници на общо 33 дяла не е получило санкция от ОСС и не е вписано в ТР. Респективно в гласуването са участвали съдружници, които са прехвърлили своите дялове от капитала на дружеството. Във връзка с гореизложеното се поддържа, че е налице нарушение на императивната разпоредба на чл.139 ал.1 от ТЗ относно изискването за редовно свикване на ОСС най-малко седем дни преди датата на заседанието, съответно три дни съгласно чл.42 ал.1 от Дружествения договор, и не са били налице предпоставките по чл.42 ал.4 от Дружествения договор въпреки това да се проведе заседание във връзка с липсата на редовно уведомяване. Поради нередовното уведомяване вторият ищец Х.Ч.Х. не е имал възможност да участва и без неговото участие не са налице предпоставките за провеждане на ОСС без да е спазен срока за покана по чл.42 ал.1 от Дружествения договор. Поддържа се, че е незаконосъобразно приетото от ОСС решение за насрочване на ново ОСС на което да бъде гласувано разглеждането на решение по т.1, 2, 3, 4, 7 и 9 от предварително обявения дневен ред  и да се приеме решение само по т.5 Избор на управител на дружеството. Поддържа се, че подобно решение е допустимо само при 100 % представяне на капитала на дружеството, която предпоставка не е била налице. Счита освен това, че избора на нов управител е обусловен от приемането на решение по точките от дневния ред, за които ОСС е отложено. Счита, че представлява нарушение на закона лишаването на съдружника Х.Р.Х. да гласува с всички притежавани от него дялове от капитала на дружеството и същевременно допускането до гласуване от страна на съдружника К.Д., който към същия момент не е притежавал дялове от капитала на дружеството. В тази връзка се поддържа нарушение на разпоредбата на чл.129 ал.1 от ТЗ и чл.12 от Дружествения договор, установяващи транслативния ефект  на договора за прехвърляне на дялове от момента на сключването му с нотариална заверка на подписите и липсата на необходимост съгласно чл.140 ал.4 от ТЗ да бъде вписано това обстоятелство тъй като прехвърлянето е между лица, които са съдружници.

Предвид гореизложеното се иска да бъдат отменени всички решения от т.1 до т.5 на ОСС на „Механизация и автотранспорт – 99” ООД гр.Сливен, проведено на 21.05.2009г. в гр.Сливен.

В срока по чл.367 ал.1 от ГПК законните представители на дружеството и представителя по пълномощие – адв.П.Н. не са представили отговор на исковата молба. Такъв е представен след изтичане на срока за отговор заедно с молба за възстановяването му. С определение по настоящото дело от 03.02.2010г. молбата по чл.64 ал.3 от ГПК е оставена без уважение, като жалбата против това определение на съда от страна на ответника е оставена без уважение с определение по ч.т.д. № 51/2010г. на Бургаския апелативен съд по отношение на което с определение от 03.06.2010г. по ч.т.д. № 386/2010г. на ВКС на РБългария І – во Т.О. не е допуснато касационно обжалване.

В съдебно заседание ищците не се явяват. Не се явява и техният пълномощник адв.Ш., редовно упълномощен и конституиран по делото като такъв във връзка със съдебното заседание по молба за възстановяване на срока за отговор на исковата молба и в съдебно заседание в което не е давен ход на делото.

За ответното дружество се явява представителя по пълномощие адв.Н., който поддържа становище за отхвърляне на предявените искове като неоснователни и  недоказани. Претендира направените по делото разноски. В представена от него писмена защита по същество поддържа, че предявените искове са недопустими като се аргументира с обстоятелството, че първият ищец Х.Р.Х. е бил управител на дружеството към момента на провеждане на ОСС на 21.05.2009г. и изцяло в неговите правомощия и задължения е било да осигури изпълнение на процедурата по свикване и провеждане. В тази връзка счита, че не е налице правен интерес. По възражението за неоснователност на предявените искове се поддържа, че не са допуснати посочените в исковата молба нарушения при приемане на решенията на проведеното на 21.05.2009г. ОСС. Излага съображения, че в тежест на първия ищец е да установи редовното провеждане на ОСС, тъй като е бил управител на дружеството към момента на провеждането му и към настоящият момент не е предал на новите управители материалите във връзка с това.  Относно възражението, че първият ищец е следвало да гласува при приемане на решението със 148 от дяловете в капитала на дружеството поддържа становище, че предпоставките за това са налице само при вписване на прехвърлянето в Търговския регистър, което не е сторено. Счита, че промяната в разпределението на дружествените дялове във връзка с това следва да бъде вписана и в дружествения договор, което също не е сторено. Преди изпълнението на посочените предпоставки счита, че за ищеца не съществува право да гласува в работата на ОСС със 148 дяла. Позовава се на разпоредбата на чл.140 ал.1 и ал.3 от ТЗ, чл.129 ал.2, чл.119 ал.2 от ТЗ и чл.599 ал.3 от ГПК относно това, че невписаните обстоятелства се смятат за несъществуващи за трети недобросъвестни лица каквото качество счита, че имат останалите съдружници. Счита, че изобщо не е доказано, че вторият ищеца Х.Ч.Х. не е бил уведомен своевременно.

Въз основа на събраните по делото доказателства – писмените доказателства, представени от ищеца с исковата молба се установяват следните релевантни по делото факти и обстоятелства:

Не се спори, че ищците Х.Р.Х. и Х.Ч.Х. имат качеството на съдружници в ответното ТД „Механизация и автотранспорт – 99” ООД. От извършената справка в Търговския регистър и представените по делото удостоверения е безспорно и обстоятелството, че към 21.05.2009г. управител на дружеството е бил първият ищец. Представен е протокол от 21.05.2009г. за проведено ОСС на „Механизация и автотранспорт – 99” ООД гр.Сливен, в който е отразено, че са присъствали съдружници с общо 476 дяла от капитала на дружеството и не присъстват съдружници с общо 24 дяла. ОСС е проведено под председателството на съдружника О.С., секретар Т.Д. и преброители Р.С. и П. П.. В протокола е отразено и присъствието на адв.П. Н.. На така проведеното ОСС е взето решение гласуването за избор на управител да бъде явно, което решение е прието с 367 гласа. Отразено е, че против явното гласуване са се обявили съдружниците Т.М.с 2 гласа, В.Б. с 2 гласа и Х.Р. със 105 гласа или общо 109 гласа. По предложение на председателя на ОСС с 371 гласа „ЗА” и 105 дяла „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” е било прието разглеждането и приемане на решения по т.1 Приемане на отчет на управителя за дейността на дружеството за периода 2011г. – 2008г. ; т.2 Доклад на експерт счетоводителя по счетоводния баланс и финансов отчет за периода 2001г. до 2008г.; т.3 Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001г. до 2008г.; т.6 Назначаване на дипломиран експерт счетоводител; т.7 Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансовите години от 2001г. до 2008г. и т.9 Внасяне на промени в дружествения договор да се отложи за 04.06.2009г. от 17,00 часа. По т.5 от дневния ред – Избор на управител на дружеството, след направените разисквания понаправените предложения е взето решение за избор на управители – инж.О.С. и г-н П. Вълканов, което е прието с 358 дяла „ЗА” „ПРОТИВ” 13 дяла и 105 дяла „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. По т.8 от дневния ред – Заличаване на съдружници, които са продали дела си или са починали, практически не е прието решение, като по т.10 Разни не са постъпили предложения. Прието е решение с 371 гласа „ЗА” и 105 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” цялата документация на дружеството да се предаде на новоизбраните управител в срок до 25.05.2009г. от предходния управител инж.Х.Х.. Прието е решение същият да подготви копие на действащия дружествен договор и други материали, копие да се предоставят на желаещите съдружници, което решение е прието със същия брой гласове и начин на гласуване, а така също е прието и решение да се подготвят документи за пререгистрация на дружеството съгласно ТЗ и във връзка с регистрацията на новоизбраните управители.

От така отразените обстоятелства в протокола се установява посоченото в исковата молба обстоятелство, че съдружникът Х.Р.Х. е гласувал със 105 гласа съответстващи на 105 дяла, притежавани от него в капитала на дружеството /стр.1 от протокола/.

Във връзка с твърденията за прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците по делото са представени с исковата молба договор за продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, сключен на 25.10.2005г. между К.Н.Д. и Х.Р.Х., с койот е постигнато съгласие и първият е прехвърли на втория 33 броя дружествени дяла от капитала на дружеството с цена в размер на 6105 лв., която отразеното в договора към момента на подписването му е била изплатена изцяло в брой. С договор с нот.заверка на подписите от 16.07.2002г. Х.Р.Х. е придобил от съдружника Г.И.С. 3 броя дружествени дяла от капитала на дружеството за сумата от 30,00 лева, която е била изплатена. С договор от 29.04.2005г. с нот.заверка на подписите, представен с исковата молба своите дялове е прехвърлил срещу цена от 40,00 лева в полза на ищеца Х.Р.Х. и съдружникът Т.С. С.. С договор с нот.заверка на подписите от 11.07.2002г. ищецът Х.Р.Х. е придобил по един дружествен дял и от съдружниците И.С.К.и Г.К.С..

Видно от представения по делото дружествен договор от 02.06.1999г. при учредяването на дружеството ищецът Х.Р.Х. е станал съдружник със 105 дяла /чл.9 ал.1 т.2 от Дружествения договор/, а ищецът Х.Ч.Х. /чл.9 ал.1 т.4 от Дружествения договор/ един дял.

От представеното с исковата молба искане се установява, че свикването на ОСС са поискали съдружниците Г. Д., К. Д., П. П., Т. Т., Д.Д., Т.Д., Р. Д., Р. И., П. В., О.С. и Д. Й., притежаващи повече от една десета от капитала на дружеството. Върху представеното искане липсва отразяване относно датата на която е отправено към управителя на дружеството, като в текста на самото искане единствено се съдържа индиция, че е съставено към 22.04.2009г. /изложение относно нарушение на Дружествения договор по чл.36 т.5 – липса на провеждане ОСС за периода от 24.09.2001г. до „настоящия момент – 22.04.2009г./. В искането е посочен дневен ред за провеждане на ОСС, който дневен ред е възпроизведен еднозначно в отправените от управителя до съдружниците писмени покани за свикването му на 21.05.2009г. в гр.Сливен на адреса на управление на дружеството от 17,00 часа. В поканите е посочено, че са отправени на 15.05.2009г. Дневният ред, посочен в искането и отразен в поканите за свикване на ОСС на 21.05.2009г. съвпада с този, отразен в съставения и цитиран по-горе протокол за провеждането му.

В преписите на представените покани се установява, че са връчени лично на 18.05.2009г. на съдружниците М. Р., Т. Т., В. У., О.С., П. К.; на 19.05.2009г. – на В. В.и на 20.05.2009г. – на Т. М., Т. Т., П. В., Д. Й. и С. С.. По пощата и с обратна разписка са връчени на 18.05.2009г. покани до Г.Д., Т.С., К.Д.; на 19.05.2009г. – на Е. Ч., Д. Т.и П. П.; на 20.05.2009г. – на С. Р., Д. Д., Х.Ч.Х., К. Д., а в деня на провеждане на ОСС – на Г. Д., Т.Н., Р. Д., без данни да са връчени по делото са представени покани до Г.С., И.К., Г. С., като поканата до съдружника М.М.е отразено, че не е връчена, тъй като е починал.

Видно от списъка с подписите на присъствалите на ОСС съдружници в провеждането му са взели участие Х.Х. срещу чието име в списъка е записано „148 – 33 = 115 – 10 = 105; О.С. с 47 дяла, Т.Д. с „66 – 5 = 61”, Г.Д. с „15 – 1”, К.К. чрез пълномощник К.Т., С. Г. с  1, Р.Д. с 5, Т. Р. с 5, Д. С. с 55, П. П. с 5, С.Р. с 2, К.Д. с 33, Т.Ж. с 20, П. В. с 39, В.Б. с 2, Т. М. с 2,  Д. С. с 1, Е.Ч.6, В.У. 6, П.К. 3, Р.С. 24, Д. Й. 30 или общо 476 дяла.

От представения с исковата молба препис на дружествен договор се установява, че съгласно чл.37 всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание колкото са дяловете му от капитала. Съгласно чл.38 от ДД общото събрание следва да заседава най-малко два пъти в годината. Съгласно чл.42 ал.1 ОСС се свиква от управителя с писмена покана, която следва да е получена от съдружниците три дни преди събранието, в която следва да се посочат часа датата и мястото на дневния ред. Съгласно ал.3 от същата разпоредбата в заседанието може да участват представител с писмено пълномощно от съдружниците, като съгласно ал.4 ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите на предходните алинеи.  Съгласно чл.12 ал.1 дружествен дял може да се прехвърля с писмен договор с нотариално заверени подписи който договор следва де с впише в ТР като в посочената разпоредба липсва разграничение на случаите на прехвърляне на дружествен дял между съдружници и на прехвърляне на дялове в полза на трети лица.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че предявения иск за отмяна на решенията приети на 29.05.2009г. на ОСС в ответното дружество е основателен и следва да се уважи.

От посочените в исковата молба обстоятелства, на които се основават предявените права по  чл. 74 от ТЗ се доказват несъмнено факта на провеждането на общото събрание и приемането на решенията в посочения в исковата молба вид, а именно – избор на нови управители на дружеството и приемане на решение за насрочване на ново ОСС на 04.06.2009г., на което да бъдат приети решения по т. 1, т. 2, т. 3, т.4, т. 7 и т. 9 от дневния ред, посочен в писмените покани за свикването му; обстоятелството, че писмените покани за голяма част от съдружниците са връчени по-малко от три дни преди провеждането му, че при гласуването на решенията от името на Х.Р.Х. са зачетени 105 гласа, съответстващи на 105 дяла, при положение, че към датата на провеждането на ОСС – 29.05.2009г. и притежавал освен тези дялове, посочени в учредителния договор, но и допълнително 43 дяла – придобити чрез прехвърлени от други съдружници; че при гласуването на решенията е участвал съдружникът К.Д., който не е притежавал дял от капитала на дружеството; че ОСС не е проведено с участието на всички съдружници, притежаващи дял от капитала и са отсъствали съдружници, притежаващи 20 дяла, както и наследници на починали съдружници, притежавали 4 дяла.

При тези обстоятелства се налага извода, че е нарушена процедурата за свикване на общото ОСС, поради което приетите на него решения са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Твърдението, че решенията са незаконосъобразни поради нарушаване на императивната разпоредба на чл. 139, ал. 1 от ТЗ, предвиждаща минимален 7 – дневен срок на предизвестие, променен в чл. 42, ал. 1 от ДД в рамките на 3 дни, е основателно. Нарушена е императивна норма на закона, установена в защита на членствените права на всеки един от съдружниците, който порок не може да бъде саниран от по-късно проявения факт, че решенията като краен резултат са приети с необходимия кворум и мнозинство от гласовете на съдружниците, притежаващи дял от капитала на дружеството. От значение за преценката за законосъобразност са настъпилите към момента на провеждане на общото събрание факти и обстоятелства като условия за това, а не тези в последствие.

Доводът в писмената защита на процесуалния представител на дружеството като ответник, че липсва правен интерес от предявения иск по съображение, че правомощие и задължение на първия ищец е да организира и осигури законното провеждане на ОСС е неоснователен. Както се посочи и по-горе фактите и обстоятелствата, касаещи нарушението на процедурата по свикването и липсата на условие за провеждането му са били проявени и следвало да бъдат съобразени.

Що се отнася до предвидената в чл. 42, ал. 4 от ДД възможност съдружниците да проведат ОС въпреки неспазването на изискванията и формалностите регламентирани в предходните алинеи на същата разпоредба, съдът намира, че такава възможност в случая не е била налице. Макар да не е записано изрично, посочената разпоредба има смисъла на „процесуална икономия” свързана с организацията и условията за провеждане на ОСС, която обаче не може да бъде провеждана в нарушение на гарантирани от закона по императивен начин права на съдружниците. Противоречи както на закона, така и на смисъла на предвидените условия за свикване и провеждане като гаранция за защита правата на съдружниците, ако упражняването й обективно води до нарушение на тези права, каквото е правото на участие в ОСС като форма на управление на дружествените дела. При всички случаи подобно упражняване на предвидената в чл. 42, ал. 4 от ДД възможност е следвало да бъде подложена на гласуване, каквито обстоятелства не се установяват от данните по представения протокол във връзка с приетите решения на 21.05.2009г. По същите съображения приемането на решение за свикване на заседание на ОСС е допустимо в отклонение на установените от закона и дружествения договор условия за свикване и провеждане само в случаите на участие на всички съдружници. Това условие не е било налице и поради това се явяват незаконосъобразни решенията, касаещи свикването на ново ОСС с по-късна дата – 04.06.2009г. с дневен ред: приемане на решения по т.т. 1, 2, 3, 4, 7 и 9 от обявения за 21.05.2009г. в писмените покани дневен ред.

Нарушение при приемането на решения на проведеното на 21.05.2009г. ОСС се установява безусловно и във връзка с лишаването от възможност на съдружника Х. Р. Х. да гласува с притежаваните от него 148 дяла, съответстващи на 148 гласа и същевременно допускане до участие в разискванията и до гласуване на лице – К.Д., който поради  прехвърляне на всички свои дялове от капитала на дружеството, не е имал право на глас. Съображението изложено от пълномощника на ответника и съобразено вкл. в представения протокол, а именно, че „ няма санкция” от ОСС на така извършеното прехвърляне и то не е отразено в ТР, е неоснователно. Прехвърлянето на дружествен дял е сложен юридически факт, свързан с необходимостта от волеизявление на съдружника за това, което по естеството си има смисъла на волеизявление за прекратяване на членството му, ако касае всички притежавани от съдружника дялове. Във вързак с това съгласието на дружеството не се изисква. Транслативният ефект на договора настъпва в момента на постигане на съгласието и от този момент следва да се сичат прекратено и членството. Промяната в размера на дяловете на отделните съдружници не е сред обстоятелствата, подлежащи на вписване, а доколкото води до промяна на дружествения договор, която подлежи на вписване, същото има характер на известие само за третите добросъвестни лица от деня на вписването, съгласно чл. 599, ал. 1 ГПК, но не и по отношение на съдружниците, които са свободни да извършват прехвърляне на дялове вътре в дружеството. Решението на общото събрание не е елемент от фактически състав на сделката за прехвърляне и правните последици, към която тя е насочена, настъпват в момента на сключването й. Несъобразяването на момента, от който настъпва транслативния ефект на сделките за прехвърляне на дружествени дялове и факта на освобождаването на техния прехвърлител от участие в дружеството, води освен до лишаването на съдружника от действителното му право на глас, но и до нарушение суверенността при формиране на волята на съдружниците на проведеното общо събрание чрез участието на лице, което няма това качество, а съответно няма и право на участие в управление на дружеството по този начин.

Предвид гореизложеното, предявените искове следва да бъдат уважени и решенията на общото събрание на ответното дружество от 21.05.2009г. – да бъдат отменени, във връзка с което на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответника следва да заплати на ищците направените от тях деловодни разноски. По делото последните не са представили списък на направените разноски, като от данните по делото следва да се приеме, че е платена само д.т. по делото в размер на 50 лв. В представения договор за правна помощ е посочено договорено възнаграждение за адвокат в размер на 200лв., но няма данни то да е изплатено.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по предявения от Х.Р.Х., ЕГН **********,***№ 7 и Х.Ч.Х., ЕГН ********** ***№ 11 иск, решенията от т.1 до т. 5, включително измежду тях, подлежащия на вписване в ТР избор на управители на дружеството, а именно О. Н. С., ЕГН ********** и П. К. В., ЕГН **********, приети на проведеното на 21.05.2009г. общо събрание на съдружниците в ТД „МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ – 99” ООД – гр. Сливен, Булстат 119108546, със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Ст. К.” № * като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ

 

ОСЪЖДА ТД „МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ – 99” ООД – гр. С., Булстат 119108546, със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Ст. К.” № *да заплати на Х.Р.Х., ЕГН **********,***№ * и Х.Ч.Х., ЕГН ********** ***№ *направените по делото разноски в размер на 50 лв. за заплатената от тях д.т.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от обявяването му пред Апелативен съд – Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: