Р Е Ш Е Н И Е 32

 

Гр. Сливен, 12.11.2010.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на…четиринадесети октомври……………………………

през две хиляди и десета година в състав:

                                                              Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                    

при секретаря………Р.Г. ………….………………………….. и с участието на прокурора………………………………..като разгледа докладваното от ……съдията Снежана Бакалова……т. дело № 37 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Предявени са при условията на евентуалност иск  с правно основание чл. 124 от ГПК и  иск с правно основание чл. 74 от ТЗ.

Ищецът  твърди в исковата си молба, че е съдружник в ответното дружество, като притежава 25 дружествени дяла на стойност 2500 лв., представляващи 50 %от капитала му. На 29.05.2009 г. при извършена справка в Търговския регистър узнал, че на 20.05.2009 г. другият съдружник и управител на дружеството е пререгистрирал дружеството съгласно §4 от ЗТР и е вписал промяна в обстоятелствата, изразяваща се в заличаването му като съдружник и вписването на К.С. като едноличен собственик на капитала, промяна на седалището и адреса на управление. Твърди, че  към този момент се е запознал с протокола от проведено общо събрание на съдружниците от 14.04.2009 г. на което са били взети следните решения: изключване на съдружника С.Н.; приемане на решение за изплащане на ликвидационен дял; поемане дела на съдружника от К.С., който става едноличен собственик на капитала; промяна наименованието на дружеството и адреса на управление и приемане на нов учредителен акт на същото. Твърди, че на посочената дата и място не е проведено такова общо събрание и не са взети посочените решения. Твърди, че в случай, че съдът приеме, че такова събрание е проведено е нарушена процедурата по неговото свикване и провеждане, тъй като не му е връчвана покана, с което са нарушение изискванията на чл. 139 от ТЗ; не му е отправено предупреждение по чл. 126 ал. 3 от ТЗ; не са налице условията за изключването му като съдружник; събранието не е имало кворум за да вземе решение за изключването му като съдружник; в поканата, с която се е запознал в последствие не е вписано, че в дневния ред ще се разглежда решение за поемането на дела на изключения съдружник от другия съдружник, а освен това такъв способ е недопустим според Търговския закон и на последно място събранието не е имало необходимото мнозинство за вземане на решение за промяна на седалището на дружеството, тъй като към момента на провеждането му той все още е бил съдружник, а такова решение следва да се вземе с мнозинство. Моли съда да постанови решение, с което признае за установено, че взетите решения на Общото събрание на съдружниците на „Бургаска солна компания„ ООД от 14.04.2009 г. са нищожни, тъй като са несъществуващи. В случай, че съдът отхвърли посочения иск моли съда да отмени изцяло като незаконосъобразни и противоречащи на разпоредбите на дружествения договор и закона всички решения взети на това общо събрание, изброени от него в исковата молба. Претендира присъждането на разноски.

В депозирания отговор и допълнителен отговор ответното дружество оспорва изцяло предявените искове, като твърди, че искът с правно основание чл. 74 от ТЗ е недопустим, тъй като ищецът няма качеството на съдружник и тъй като е пропуснат преклузивния 14 – дневен срок за предявяване на иска, който следва да се брои от датата на Общото събрание на съдружниците, за което ищецът е бил редовно уведомен. Счита предявените искове за неоснователни и недоказани и като такива моли да бъдат отхвърлени. Претендира разноски.

В срока за отговор ответникът е предявил и инцидентен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК, с който моли да бъде признато за установено по отношение на първоначалния ищец, че същият не е съдружник в търговското дружество, тъй като е напуснал същото при условията на чл. 126 ал. 2 от ТЗ най-късно на 21.03.2007 г.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:   

          ТД „Бургаска солна компания” ООД е регистрирано като такова по ф.д. №3714 от 1991 г. на Бургаския окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. „М.” №*. Ищецът С.И.Н. е приет за съдружник в ответното дружество наред с първоначалния съдружник К.С.С. през 1998 г., видно от представения учредителен договор от 01.05.1998 г. капиталът на дружеството е бил в размер на 50 000 лв., като всеки от съдружниците  е притежавал по 50 дяла на стойност общо 25 000 лв.

          На 19.08.2005 г. съдружникът С.Н. е изготвил и представил за връчване чрез Нотариус Ф. И. с район на действие Бургаския районен съд  нотариална покана до дружеството, с която на основание чл. 125 ал. 2 от ТЗ е отправил предизвестие за прекратяването на участието си в дружеството. Видно от представеното удостоверение от Нотариус Ф. И. поканата не е била връчена, тъй като преди нейното връчване подателят й С.Н. заявил, че не желае същата да бъде връчвана, тъй като е променил намеренията си. Оригиналът на поканата подлежал на съхранение в служебните архиви на нотариуса и същата била запазена при него. На 13.11.2006 г. адресатът на поканата К.С. се явил в нотариалната кантора и поискал поканата да му бъде връчена, а при отказ да му бъде издаден заверен препис от нея. Нотариусът отказал връчването, тъй като бил десезиран да връчи поканата.

          На 16.03.2005 г. К.С. в качеството му на управител на „Бургаска солна компания „ ООД изготвил до ищеца предупреждение на основание чл. 126 ал. 3 от ТЗ, с което го уведомил, че изисква от него изпълнение на следните задължения в качеството му на съдружник: заплащане на 225 000 лв. допълнителна парична вноска съгласно решение на общото събрание от 14.08.98 г.; прекратяване на всички заведени дела описани подробно в предупреждението и връщане собствеността върху хотелска база „Лозенец” и офиса на дружеството; заплащане на получената сол на стойност над 350 000 лв.; внасяне на дялова вноска за увеличаване на капитала съгласно протокол от общото събрание от 16.10.1998 г. в размер на 2475 лв., включително и лихва за забава от 22.10.1999 г. до 15.03.2005 г. и връщане на временната финансова помощ в размер на 58 700 лв. и лихва за забава. По делото е представено в ориганал (л.167 от делото) известие за доставяне изпратено на 21.03.2005 г. до С.И.Н.”***, което е получено на 21.03.2005 г. и подписано за получател от лице, чието име не е отразено. Видно от разпита на свидетелката С.Д. същата е получавала писмата на „Металпласт БГ” за периода от 2004 до 2008 г. Потвърждава подписа си под разписката за доставяне. Подписвала е обратните разписки, но конкретно не си спомня за получаването на писмото до С.Н.. Твърди, че по принцип е предавала писмата на техните адресати без да отваря кореспонденцията и в конкретния случай не си спомня дали е предала лично писмото.        

Съдружникът К.С. в качеството си на управител на ответното дружество е свикал извънредно общо събрание на съдружниците, което да се проведе на 14.04.2009 г. в  10 часа в гр. Б., ул. „Г.. Г.” № *, ет. *при следния дневен ред: обсъждане поведението на съдружника С.Н. за периода от 1998 г. до 2009 г. и проект за решение изключване на съдружник; приемане на решение за изплащане на ликвидационния дял на съдружника С.Н.; приемане на решение за промяна наименованието, седалището и адреса на управление на дружеството и приемане и подписване на нов дружествен акт. Поканата с дневния ред е изготвена на 06.04.2009 г. По делото са представени писмени доказателства за изпращането на покана с това съдържание по факс на телефонен номер 05551 7232. Видно от заключението на назначената съдебно-техническа експертиза изготвена от инж. З., специалист „Съобщителна техника”, факс – съобщението е получено от факс-машина свързана към телефонен пост 05551 7232 регистриран на „Метал пласт БГ” ООД на адрес гр. С., околовръстен път за Елхово. От същото заключение се установява, че на адреса на ищеца Н. има регистриран стационарен телефонен пост от 26.11.1992 г. с телефонен номер 05551 5555, а след това в края на 2006 г. номерът е служебно подменен с номер 05551 3373. Видно от представеното копие от личната карта на ищеца, същият е с постоянен адрес  гр. С., ул. „Ат. М.” №*.

          Насроченото ОС на съдружниците на 14.04.2009 г. е проведено като на него е присъствал съдружникът К.С. и същото е протоколирано от Т.Д.С., която е подписала и съставения протокол на събранието. Т.С. е разпитана като свидетел по делото и същата потвърждава в показанията си, че е протоколирала събранието на което е присъствал само съдружника К.С., същото се е провело в нейната кантора и са взети посочените в протокола решения. По дневния ред са взети следните решения: изключен е съдружника С.Н.; прието е решение за изплащане на ликвидационен дял по баланса на дружеството; съдружникът К.С. поема 25 дяла от изключения съдружник и става едноличен собственик на капитала; приета е решение за промяна наименованието на „Бургаска солна компания„ ЕООД; промяна на седалището на село Жеравна общ. Котел и е подписан нов Учредителен акт на дружеството.

По делото е изслушано първоначално и допълнително заключение на съдебно-икономическа експертиза изготвена от в.л. В.В., като от заключението на същата се установява, че  наличните суми по сметка 499 „други кредити” към 31.07.1998 г. са както следва: К.С.  479 607 363 лв. и временна финансова помощ 31 500 000 лв. Подробно движението по сметките на дружеството е описано в допълнителното заключение.

Представени са съдебно Решение № 158/14.07.2004г. по гр.д.№ 436/2003г. на БОС, което е потвърдено с Решение по в гр.д.№ 190/2004г. на БАС и Решение по т.д.№634/2005г. на ВКС, с което е осъден съдружника С.Н. да заплати на К.С. сумата 12 000 деноминирани лева, представляваща част от цялата сума от 225 000 деноминирани лева, представляваща дадена в заем сума за заплащане на допълнителна парична вноска от капитала на „Бургаска Солна компания” ООД.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства. Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели, в чиято безпристрастност няма основание да се съмнява, още повече че показанията им съответстват на събраните гласни доказателства. На основание чл. 23 ал.4 от ЗТР, съдът взе предвид и вписаните обстоятелства в ТР.                   

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

І. По предявения инцидентен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК:

Искът е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.  Ответникът по първоначалния иск твърди, че ищецът С.Н. не е съдружник в ответното дружество, тъй като сам, доброволно е прекратил членството си в него, чрез отправяне на писмено изявление до дружеството по реда на чл. 125 ал. 2 от ТЗ. Не са налице условията за прекратяване на членството на съдружника чрез писмено изявление до дружеството. От събраните доказателства се установи, че действително съдружникът Н. е изготвил нотариална покана адресирана до дружеството, с която е искал да заяви желанието си да прекрати членството в дружеството и е представил поканата за връчване на Нотариус. Впоследствие, преди поканата да бъде връчена на адресата ТД „Бургаска солна компания” ООД, същата е била оттеглена от съдружника Н. и не е била връчена. Съдружникът С. се е снабдил с копие от посочената нотариална покана от архива на Нотариус Ф. И. с район на действие Бургаския районен съд. За да е налице прекратяване на членството в търговското дружество следва волеизявлението отправено до дружеството да отразява действителната воля на съдружника за напускане на дружеството и да достигне до дружеството, както и е необходимо изтичането на най-малко тримесечен срок от датата на писменото предизвестие по чл. 125 ал. 2 от ТЗ. От събраните доказателства се установява, че волеизявлението за прекратяване на участието на съдружника Н. в дружеството е било оттеглено преди неговото изпращане, т.е. то не е породило целените правни последици, въпреки че „предизвестие” като документ е било изготвено. Ответникът е навел довод, че е узнал за предизвестието,  тъй като то е било представено по адм. Дело № 715/2006г. на БОС от Н.. След като изявлението за напускане на дружеството не е изрично адресирано и изпратено до дружеството то не може да породи целените с него правни последици, а злоупотребата с права (чрез представянето му по др. дело от Н.) е предмет на друго производство. По изложените съображения предявеният инцидентен установителен иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

ІІ. По предявения иск с правно основание чл. 124 от ГПК:   същият е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Ищецът твърди, че взетите решения на проведеното ОС на съдружниците на 14.04.2009 г. са нищожни, тъй като не са били взети и не е провеждано такова събрание. От събраните доказателства – протокол от проведеното ОС и разпита на свид. Т.С. се установи, че събранието е било проведено и че са взети решения описани в протокола на събранието. По изложените съображения искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

ІІІ. По предявения иск с правно основание чл. 74 от ТЗ:

Предявеният иск е допустим. Същият е предявен от съдружник в преклузивния срок по  чл. 74 ал. 2 от ТЗ.

По изложените съображения към инцидентния установителен иск, ищецът е бил съдружник в ответното дружество към момента на провеждане на Общото събрание. Същият не е бил редовно поканен за събранието. Разпоредбата на чл. 139 ал. 1 от ТЗ изисква личното поканване на съдружника с писмена покана получена най-малко седем дни преди датата на събранието. В поканата следва да бъде посочен и дневния сред на събранието. В чл. 23 ал. 5 от учредителния договор от 01.05.1998 г. е предвидено, че ОС се свиква от управителя по подходящ начин, така че поканата съдържаща обозначение на мястото на провеждане и на дневния ред да стигне до съдружника не по-късно от седем дни преди датата на заседанието.  Цитираната разпоредба от дружествения договор не противоречи на разпоредбата на чл. 139 от ТЗ и в нея, и в ТЗ императивно е предвидено задължението съдружникът да бъде поканен с писмена покана, която да достигне лично до него. В конкретния случай управителят на ответното дружество е изпратил поканата до съдружника Н. по факс. Видно от събраните доказателства телефонният номер към който е била прикрепена факс-машината, на която е получено съобщението не се е намирал на постоянния адрес на ищеца. Същият се е намирал  на адреса на ТД „Металпласт БГ” . По изложените съображения не може да се направи извода, че поканата за провеждане на ОС на съдружниците е била получена лично от съдружника Н., нито да се направи заключение, че тя е достигнала до неговото знание чрез трето лице. Не са представени доказателства поканата да е изпращана по друг начин на постоянния адрес на ищеца (с писмо или нотариална покана) и той да не я получил на този адрес. От представените от ответника доказателства (договор за възлагане на управление и съгласие) се установява, че ищецът е бил на длъжност управител на „Металпласт БГ” от 08.09.2004г., но факта че поканата е изплатена по факс по местоработата му (на адреса на търговското дружество) не означава, че той е получил лично същата. Не са представени доказателства, установяващи личното получаване от ответника на поканата, след нейното изплащане по факса. По изложените съображения съдът намира, че поканата за провеждане на Общо събрание не е редовно връчена на съдружника, поради което за него в срока за предявяване на иска по чл. 74 ал. 1 от ТЗ започва да тече от датата на узнаване за провеждането на събранието. След извършена справка в ТР се установи, че дружеството е пререгистрирано на 20.05.2009 г. в ТР и със същото заявление са вписани променените обстоятелства, съобразно проведено събрание на 14.04.2009 г.,т.е. от този момент започва да тече 14 – дневния срок за предявяване на иска. Видно от пощенското клеймо исковата молба е подадена на 02.06.2009 г., т.е. в 14 дневен срок от узнаване на обстоятелството, че е проведено събрание.

След като е опорочена процедурата по свикване на Общото събрание всички взети от него решения следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Налице са и други нарушения при провеждане на процесното общо събрание, а именно:  на събранието е взето решение по въпрос, който не е бил отбелязан в поканата с дневния ред, а именно: поемане на дяловете на изключения съдружник от съдружника К.С.. Следва да се отбележи, че  решението противоречи на разпоредбата на чл. 129 от ТЗ за придобиване на дружествен дял  и при изключване на съдружник капиталът на дружеството следва или да бъде намален с дела на изключения съдружник или  да бъде приложена някоя от разпоредбите за превеждане на капитала в съответствие с изискванията на ТЗ.

От събраните по делото доказателства съдът намира, че не са били налице условията за изключване на съдружника Н. от дружеството, тъй като не е спазена процедурата по чл. 126 ал. 3 от ТЗ. Не се установи от събраните доказателства на този съдружник да е било редовно връчено писмено предупреждение за изключването му от дружеството. Такова предупреждение следва да бъде връчено и на съдружника да бъде определен подходящ срок в който той може да коригира поведението си и едва след изтичането на този срок следва да бъде взето решение за неговото изключване като съдружник. Тъй като се установи, че не е спазена процедурата по изключването на съдружника не следва да бъде обсъждан въпроса налице лиса материалноправните основания за вземане на решение за изключване на този съдружник от дружеството. 

По изложените съображения следва да бъде уважен иска с правно основание  чл. 74 ал. 1 от ТЗ, като бъдат отменени взетите решения на ОС на съдружниците на „Бургаска солна компания” ООД проведено на 14.04.2009 г.

На ищеца се дължат направените разноски за адвокатска защита и държавна такса в размер на общо 440 лв. (40 лв. д.т. за иска по чл. 74 от ТЗ и половината от адвокатското възнаграждение за защита по уважения иск и 150 лв. депозит за вещо лице).

                    Ръководен от изложените съображения, съдът

 

         

Р      Е      Ш      И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения отБургаска солна компания” ЕООД, ЕИК 030044643, със седалище и адрес на управление с. Ж., общ. К., обл. С., представлявана от управителя К.С.С. против С.И.Н., ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр. С., ул. „В.” №* чрез адв. Е. Х. иск за признаване за установено, че С.И.Н. не е съдружник в ТД „Бургаска солна компания „ ЕООД, тъй като е напуснал същото при условията на чл. 126 ал. 2 от ТЗ най-късно на 21.03.2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.И.Н., ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр. С., ул. „В.” №* чрез адв. Е. Х.  против Бургаска солна компания” ЕООД, ЕИК 030044643, със седалище и адрес на управление с. Ж., общ. К., обл. С., представлявана от управителя К.С.С. иск за признаване за установено, че взетите решения на проведеното общо събрание на съдружниците на 14.04.2009 г. в гр. Б. са нищожни, като несъществуващи, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОТМЕНЯ  приетите решения на Общо събрание на съдружниците на Бургаска солна компания” ЕООД, ЕИК 030044643, със седалище и адрес на управление с. Ж., общ. К., обл. С., представлявана от управителя К.С.С., проведено на 14.04.2009 г. в гр. Б. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, противоречащи на императивни разпоредби на ТЗ и Учредителния акт.

ОСЪЖДА „Бургаска солна компания” ЕООД, ЕИК 030044643, със седалище и адрес на управление с. Ж., общ. К., обл. С., представлявана от управителя К.С.С. ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.  направените от него разноски в размер на 440 лв.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването  му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: