РЕШЕНИЕ № ______________

гр. Сливен, 08.01.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на девети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

при секретаря К.И., като разгледа докладваното от Хр. Марева т.д. № 42 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД.

Производството е образувано по искова молба подадена от „Туида-96” ООД – гр. Сливен и „Хатекс” ООД – гр. Сливен чрез законен представител и управител на двете дружества – С.Г.Г. ***, в която се твърди, че с н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д-. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. е бил сключен договор за учредяване на ипотека върху имот, находящ се в землището на с. Г.А.с ЕКАТТЕ 16688, общ. Сливен, с № 000036 по плана на възстановените земеделски гори, с площ от 36056 кв.м., от който имот реална част с площ от 25175 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел 6 и представлява „дворно място”, реална част с площ от 1715 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел 7 и представлява „голина”, реална част с площ от 8955 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел „г” и представлява „широколистна гора” и реална част с площ то 211 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел „д” и представлява широколистна гора, с граници и съседи на целия имот: поземлени имоти № 132003 – имот на ДАГ – ДГС и поземлен имот № 000027 – полски път на Община Сливен, заедно с построените в този имот сгради, както следва 1. Овчарник със застроена площ от 485 кв.м.; 2. Овчарник със застроена площ от 747 кв.м.; 3. Склад за зърнени храни със застроена площ от 180 кв.м.; 4. Склад за зърнени храни със застроена площ от 362 кв.м.; 5. Склад за зърнени храни със застроена площ от 80 кв.м.; 6.Битова сграда със застроена площ от 59 кв.м.; Битова сграда със застроена площ от 70 кв.м., ведно с други подобрения и трайни насаждения, за обезпечаване задълженията на „Хатекс” ООД по договор за кредит  за оборотни средства в размер на 100 000 лв. с № 2072\02.07.2007г.

Имотът е бил закупен от „Туида-96” ООД по договор за продажба № 152, т. ІІ, рег. № 3565, д. № 265\2001г., съставен от Нотариус Д. Н. с район на действие РС – гр. Сливен, който акт е вписан в СВ – Сливен, вх. рег. № 2352\205.2001г., акт № 127, т. VІІ, д. № 1522\2001г. и договор № 91 от 14.02.2005г.сключен между „Туида-96” ООД и НУГ вписан в СВ на 21.02.2005г.

За сключения договор за ипотека върху имота управителят научил на 13.06.2008г. при справка относно вписванията по партидите на „Туида-96” ООД и „Хатекс” ООД. Договорът за ипотека е бил подписан и сключен от пълномощник – И.К.Ц., действаща в това си качество въз основа на нотариално заверено пълномощно с рег. № 6559\14.07.2007г. по рег. на нотариус Д. Н. издадено от управителя на „Туида-96” ООД – Ст. Г. и протокол от 15.05.2007г. от заседание на общото събрание на „Туида-96”ООД, съдържащ решение за учредяване на ипотеката върху посочения по-горе имот, подписан от С.Г. и Я.А., като във връзка с представителната власт за „Хатекс” ООД са били представени нотариално заверено пълномощно с рег. № 5688\08.06.2007г. на нотариус Д. Н., издадено от Ст. Г. в качеството му на управител, както и протокол от 15.05.2007г. за проведено общо събрание на „Хатекс” ООД, подписан от Ст. Г., Я.А. и И. Б., съдържащ решения за кандидатстване за банков кредит и сключване на договор за кредит между „Хатекс” ООД и „Банка ДСК” ЕАД.

Твърди се, че посочените по-горе документи, представени за сключването на договора по н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д-. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. за учредяване на ипотеката не са подписани от Ст. Г. в качеството му на управител и представител на двете дружества, както и от лицата Я.А. и И. Б. в качеството им на съдружници в същите дружества. Въз основа на това се поддържа, че пълномощника – И.К.Ц. е действала без представителна власт, поради което нейните действия не обвързват двете дружества, като договорът за ипотека поради това е нищожен.

Предвид изложеното се иска съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника – „Банка ДСК” ЕАД, че договорът за учредяване на ипотека върху описания по-горе имот, сключен с н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д-. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. е нищожен поради липсата на съгласие. Претендират се деловодни разноски.

В отговора на исковата молба, представен в срока и на основание чл. 367, ал. 1 от ГПК предявеният иск се оспорва като недопустим и се поддържа становище, че разпоредбата на чл. 26 от ЗЗД не намира приложение спрямо договорите за ипотека. Във връзка с основателността на предявения иск се оспорва твърдението, че пълномощникът И.К.Ц. е действала без представителна власт при сключването на договора за ипотека, аргументи за което извлича от текста на посочените пълномощните и протоколите от проведените общи събрания на дружествата, както и от обстоятелството, че г-н Ст. Г. лично е положил подписа си пред представител на банката върху погасителен план по сключения договор за креди. Иска се съдът да приеме, че предявеният иск е недопустим и евентуално да бъде отхвърлен по посочените в отговора съображения.

В допълнителна искова молба (ДИМ) подадена в срока по чл. 372, ал.1 от ГПК ищците поддържат предявения иск на посочените в първоначалната ИМ обстоятелства и основания. Във връзка с възражението, че при сключването на договора за ипотека пълномощникът е действала при наличието на представителна власт, оспорват относимостта на представения препис от погасителен план към договора за кредит спрямо спора по предявения отрицателен иск за нищожност на договора за ипотека, като се изтъква, че в него не се съдържа дата.

В срока по чл. 373, ал.1 от ГПК ответникът е представил отговор на ДИМ, в който са възпроизведени посочените в отговора на първоначалната ИМ съображения, като твърдението за неотносимост на представения погасителен план подписан от г-н Г. се оспорва с аргумент, че същият установява изразено от страна на г-н Ст. Г. волеизявление за заплащане на вноските за погасяване на задълженията по договора за кредит, за обезпечаването на които е бил сключен и процесния договор за ипотека.

В с.з. ищците чрез свой представител по пълномощие – адв. М.от САК поддържат предявения иск на изложените в първоначалната и ДИМ обстоятелства и основания, както и по посочените в тях съображения. Представя списък по чл. 80 от ГПК за деловодни разноски.

Ответникът чрез свой представител по пълномощие – юриск. Р. Г. оспорва предявения иск по посочените в първоначалния отговор и в отговора на ДИМ съображения. Поддържа становище, че следва да намери приложение разпоредбата на чл. 176 от ЗЗД, съобразно която договорът за ипотека не е нищожен.

С определение от 27.10.2009г. на основание чл. 374, ал. 1 от ГПК съдът се е произнесъл по предварителните въпроси, като отхвърли искането на ответника за съединяване на настоящото дело с гр.д. № 191\09г. на ОС – Сливен, прие, че предявеният иск е допустим при наличието на правен интерес и неотносимост на възражението по приложението на разпоредбата на чл. 26 от ЗЗД към въпроса за допустимостта на предявения иск, което възражение има отношение към въпроса за основателността на предявения отрицателен установителен иск. На основание чл. 374, ал. 2 от ГПК със същото определение съдът предяви на страните проект за доклад, който доклад прие и предяви на страните като окончателен в с.з. с изискуемото съдържание съгласно чл. 146, ал.1 от ГПК.

Въз основа на събраните по делото доказателства, относими към подлежащите на доказване от страните обстоятелства, на които е основан предявения иск и възраженията на ответницата по него се установява от фактическа страна следното:

От извършената справка в ТР по чл. 2, ал. 1 от ЗТР и представените с исковата молба УАС се установява, че съдружници в „Туида-96”ООД – гр. Сливен са Я.А. А. и С.Г.Г., които представляват дружеството заедно и поотделно.

Същите лица са съдружници и в „Хатекс” ООД – Сливен заедно с И. Т. Б., като управител и представител на това дружество е С.Г.Г..

От представените преписи на договор за продажба № 152, т. ІІ, рег. № 3565, д. № 265\2001г., съставен от Нотариус Д. Н. с район на действие РС – гр. Сливен, вписан в СВ – Сливен, вх. рег. № 2352\205.2001г., акт № 127, т. VІІ, д. № 1522\2001г. и договор № 91 от 14.02.2005г.сключен между „Туида-96” ООД и НУГ вписан в СВ на 21.02.2005г., както и скица № ФО2859\12.06.2009г. се установява и това не се оспорва по делото, че „Туида-96” ООД  е собственик на недвижим имот, находящ се в землището на с. Г.А.с ЕКАТТЕ 16688, общ. Сливен, с № 000036 по плана на възстановените земеделски гори, с площ от 36056 кв.м., от който имот реална част с площ от 25175 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел 6 и представлява „дворно място”, реална част с площ от 1715 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел 7 и представлява „голина”, реална част с площ от 8955 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел „г” и представлява „широколистна гора” и реална част с площ то 211 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел „д” и представлява широколистна гора, с граници и съседи на целия имот: поземлени имоти № 132003 – имот на ДАГ – ДГС и поземлен имот № 000027 – полски път на Община Сливен, заедно с построените в този имот сгради, както следва 1. Овчарник със застроена площ от 485 кв.м.; 2. Овчарник със застроена площ от 747 кв.м.; 3. Склад за зърнени храни със застроена площ от 180 кв.м.; 4. Склад за зърнени храни със застроена площ от 362 кв.м.; 5. Склад за зърнени храни със застроена площ от 80 кв.м.; 6.Битова сграда със застроена площ от 59 кв.м.; Битова сграда със застроена площ от 70 кв.м., ведно с други подобрения и трайни насаждения.

Върху този имот, подробно описан заедно с построените сгради, с н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. е била учредена ипотека за обезпечаване на предоставения от „Банка ДСК” ЕАД – РЦ Бургас, ФЦ – Сливен на „Хатекс” ООД, представлявано по пълномощие от И. К. Ц., кредит за оборотни средства в размер на 100000 лв. – подробно индивидуализиран в нотариалния акт, като нотариалният акт е подписан както за длъжника по договора за кредит „Хатекс” ООД, така и за ипотекарния длъжник – „Туида-96” ООД от пълномощник И.К.Ц.. Посоченият в договора пълномощник и за двете дружества - И.К.Ц., е удостоверила в нотариалното производство наличието на представителна власт за „Хатекс” ООД с нотариално заверено пълномощно с рег. № 5688\08.06.2007г. на нотариус Д. Н., а за „Туида-96” ООД – с нотариално заверено пълномощно с рег. № 6559\14.07.2007г. по рег. на нотариус Д. Н..

Относно законосъобразното волеизявление от страна на дружествата за кандидатстване и сключване на договор за кредит с „Банка ДСК”, за обезпечаването на вземанията на банката по договора за кредит чрез ипотека върху имота, както и за представителството на двете дружества по повод на посочените отношения в нотариалното производство са били представени протокол от 15.05.2007г. за проведено общо събрание на съдружниците в „Хатекс” ООД и протокол от 15.05.2007г. от заседание на общото събрание на съдружниците в „Туида-96”ООД, в които са обективирани съответно решение за кандидатстване за кредит пред „Банка ДСК” ЕАД, за предоставяне на обезпечение чрез ипотека върху имота – собственост на „Туида-96” ООД и за осъществяване на представителството при сключване на договорите от И.К.Ц..

От заключението на в.л. инж. Ст. С. по назначената съдебно-графическа експертиза се установява безспорно и категорично, че подписите в нотариално заверено пълномощно с рег. № 5688\08.06.2007г. на нотариус Д. Н., нотариално заверено пълномощно с рег. № 6559\14.07.2007г. по рег. на нотариус Д. Н., протокол от 15.05.2007г. за проведено общо събрание на „Хатекс” ООД и протокол от 15.05.2007г. от заседание на общото събрание на „Туида-96”ООД са положени от едно и също лице, като това лице не е нито едно от тези, от името на което в документите е посочено, че са положени подписите – Я.А., И. Б. и С.Г..

Съдът следва да кредитира заключението на в.л. Ст. С. като безспорно и изготвено при наличието на необходимите за това професионални и специални знания, както и добросъвестност от страна на в.л. При изготвяне на заключението в.л. е ползвало оригиналите и представен сравнителен материал, намиращи се в гр.д. № 191\09г. на ОС – гр. Сливен, както и в преписка вх. № 2926\08г. на РП – Сливен, която с писмо от 04.11.2009г. представя и по настоящото дело е приложен оригинал на нотариално заверено пълномощно с рег. № 6559\14.07.2007г. по рег. на нотариус Д. Н., въз основа на което в нотариалното производство при учредяването на ипотеката върху недвижимия имот – собственост на „Туида-96” ООД е прието, че И.К.Ц. разполага с надлежна представителна власт.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че предявеният иск е основателен и следва да се уважи.

Предявеният иск е с правно основание по чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД, която разпоредба противно на възражението на пълномощника на ответника, намира приложение към изискванията за валидност и действителност на договорите за ипотека, независимо от специфичния характер на договора и особените разпоредби на ЗЗД, регламентиращи специалните изисквания за действителност в разпоредбата на чл. 170 от ЗЗД (технически неправилно посочена и цитирана като чл. 176 от ЗЗД, която разпоредба няма отношение по въпросите за действителност на договора за ипотека). Разпоредбата на чл. 170 от ЗЗД установява допълнителни и специални изисквания, при липсата на които договорът за ипотека е недействителен, но не противоречи и не изключва установените в общите разпоредби на ЗЗД изисквания за действителност на договорите.

По дефиниция всеки договор представлява двустранна сделка, иманентното съдържание на която включва насрещни и функционално съвпадащи волеизявления на две страни – правоспособни и дееспособни субекти, с които се постига съгласие за възникването на конкретно определени и взаимно обусловени права и задължения за всяка от тях. От това произтича и изискването на закона установено по аргумент от противното в разпоредбата на ч. 26, ал. 2 от ЗЗД за действителност, а именно съгласие за сключване на договора при спазване на изискванията за установената от закона форма за действителност.

Договорът за ипотека е формален, като в разпоредбата на чл. 18 от ЗЗД е поставено изискване за специална писмена форма – нотариален акт.

В случая изискването на чл. 18 от ЗЗД за действителност на договора за ипотека е спазено, но поради сключването му чрез пълномощник, както от страна на длъжника, чието задължение се обезпечава, така и от страна на собственика на имота, към условията за действителност и валидност на изразеното съгласие се наслагва и намира приложение нормата на чл. 37, пр. 2 от ЗЗД за упълномощаване в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя.

Формално от външна страна при сключването на договора за ипотека е спазено изискването на чл. 37 от ЗДД като в нотариалното производство е било представено нотариално заверено пълномощно с рег. № 6559\14.07.2007г. по рег. на нотариус Д. Н. от името на С.Г. в качеството му на управител и представляващ юридическото лице – „Туида-96” ООД. Упълномощаването като предпоставка за наличието на представителна власт от своя страна представлява едностранна сделка, при преценката за действителност на която също намират приложение изискванията на чл. 26 от ЗЗД и конкретно това по чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД за наличие на съгласи в писмена форма.

Обстоятелството, че нотариусът е удостоверил авторството на подписа  в представеното пълномощно само по себе си не може да замести и не отстранява порока досежно изискването на чл. 37 от ЗЗД за изразяване на волеизявлението от страна на законния представител на юридическото лице – „Туида-96” ООД за упълномощаване в предписаната от закона писмена форма, независимо от това дали чрез друго свое поведение или устно е изразено такова съгласие. Евентуалното въвеждане на нотариуса и\или контрагента в заблуждение относно авторството на подписа при удостоверяването му, респективно относно наличието на изразено в предписаната от закона форма съгласие, представлява неправомерно поведение, което при съответните предпоставки може да ангажира деликтната и евентуално наказателна отговорност на лицето, но не представлява  предпоставка за ангажиране на неговата или на представлявания договорна отговорност по опорочената сделка.

От формалния характер както на договора за ипотека, така и на упълномощаването за сключване на такъв договор, поради неспазване на предписаната от закона форма за съгласие се налага извода, че пълномощникът – И. К. Ц. е действала при сключването на договора по н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д-. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. без наличието на представителна власт, от който порок безусловно следва и извода за липса на съгласие за сключването му. Поради това и съгласно чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД предявеният отрицателен иск по чл. 124, ал.1 от ГПК е основателен и като такъв следва да се уважи. Договорът за ипотека – предмет на предявения по настоящото дело иск е нищожен и поради липсата на валидно изразено съгласие във формата на решение на общото събрание на съдружниците в „Туида-96” ООД съобразно изискването на чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ. От заключението на в.л. инж. Ст. С. се установява категорично и безспорно, че подписите в представения при сключването на договора по н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д-. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. протокол от 15.05.2007г. от заседание на общото събрание на „Туида-96”ООД не са положени от съдружниците Я.А. и С.Г., което се отнася и за решението по протокол от 15.05.2007г. за проведено общо събрание на „Хатекс” ООД.

Обстоятелство, дали С.Г. в качеството си на управител и законен представител на „Хатекс” ООД е подписал погасителния план към договора за кредит  за оборотни средства в размер на 100 000 лв. с № 2072\02.07.2007г. има отношение към въпроса за валидното възникване на задълженията на това дружество за удовлетворяване на вземанията на банката, но не и по въпросите свързани с действителността на договора за ипотека – предмет на предявения по настоящото дело иск. Договорът за ипотека сключен в изпълнение на изискванията и условията на банката, макар и обуславящ за разрешаването и сключването на договора за кредит, има самостоятелен характер, поради което евентуалното и последващо потвърждаване на действията извършени от пълномощника, действащ без представителна власт за сключването на договора за кредит (евентуално в хипотезата на чл. 301 от ТЗ), не може да санира и не отстранява установения в настоящото производство порок на договора за ипотека, а именно липсата на съгласие за учредяването й. В извършената размяна на съдебните книжа в настоящото производство ответникът не е направил възражение и по делото не се установяват обстоятелства, от които да се приеме, че от страна на търговеца - собственик на имота, а именно „Туида-96” ООД е налице последващо потвърждаване в хипотезите на чл. 301 от ТЗ или чл. 42, ал. 2 от ЗЗД на действията по учредяване на ипотеката върху имота без представителна власт, във връзка с което, както се посочи по-горе, подписването на погасителния план към договора за кредит  за оборотни средства в размер на 100 000 лв. с № 2072\02.07.2007г. няма отношение.

С оглед основателността на предявения иск съгласно чл. 78, ал.1 от ГПК е основателна и следва да се уважи с настоящото решение претенцията на ищците за присъждане на деловодни разноски, каквито са доказани по делото в размерите посочени в представения списък по чл.80 от ГПК и съобразно отразеното в протокола искане – 6950 лв., като следва да бъде върната сумата от 400 лв., явяваща се надвнесена за възнаграждение на в.л. по назначената графическа експертиза и за техническа експертиза относно идентичността на имота, за които с представените писмени доказателства „Туида-96” ООД се легитимира като собственик и този, върху които с н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д-. Н., вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. е учредена ипотека.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от „ТУИДА-96” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „С.Р.” № 4 БУЛСТАТ *** и „ХАТЕКС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „С. Р.” № 4 ЕИК **спрямо „БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., СО-район „О.” *, ул. „М.” № *, ЕИК ** иск, че договора за учредяване на ипотека върху недвижим имот, находящ се в землището на с. Г.А.с ЕКАТТЕ 16688, общ. Сливен, с № 000036 по плана на възстановените земеделски гори, с площ от 36056 кв.м., от който имот реална част с площ от 25175 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел 6 и представлява „дворно място”, реална част с площ от 1715 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел 7 и представлява „голина”, реална част с площ от 8955 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел „г” и представлява „широколистна гора” и реална част с площ то 211 кв.м. се намира в отдел 335, подотдел „д” и представлява широколистна гора, с граници и съседи на целия имот: поземлени имоти № 132003 – имот на ДАГ – ДГС и поземлен имот № 000027 – полски път на Община Сливен, заедно с построените в този имот сгради, както следва 1. Овчарник със застроена площ от 485 кв.м.; 2. Овчарник със застроена площ от 747 кв.м.; 3. Склад за зърнени храни със застроена площ от 180 кв.м.; 4. Склад за зърнени храни със застроена площ от 362 кв.м.; 5. Склад за зърнени храни със застроена площ от 80 кв.м.; 6.Битова сграда със застроена площ от 59 кв.м.; Битова сграда със застроена площ от 70 кв.м., ведно с други подобрения и трайни насаждения – собственост на „Туида-96” ООД – гр. Сливен, сключен между същите страни за обезпечаване на задълженията на „Хатекс” ООД – гр. Сливен към „Банка ДСК” ЕАД – гр. София по договор за кредит  за оборотни средства в размер на 100 000 лв. с № 2072\02.07.2007г. с н.а. № 74, т. ІV, рег. № 6582, д. № 797\16.07.2007г. на Нотариус Д. Н. с рег. № 092 при НК и район на действие – Сливенски районен съд, вписан в СВ – Сливен с вх. рег. № 5636\17.07.2007г., акт № 95, т. ІV, д. № 4331\07г. Е НИЩОЖЕН.

 

ОСЪЖДА „БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., СО-район „О.” **, ул. „М.” № *, ЕИК ** да заплати на „ТУИДА-96” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Сергей Румянцев” № 4 БУЛСТАТ **сумата от 6950 лв. (шест хиляди деветстотин и петдесет лева), представляваща заплатени от двете дружества деловодни разноски в първоинстанционното производство за държавна такса, вписване на исковата молба, адвокатско възнаграждение и възнаграждение на в.л. по назначената съдебно-графическа експертиза.

 

ДА СЕ ВЪРНЕ на „ТУИДА-96” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „С. Р.” № * БУЛСТАТ *** сумата от 400 лв. (четиристотин лева) внесена по сметка депозити на ОС – Сливен съгласно кредитно авизо от 18.11.2009г. (л. 116 от делото), представляваща надвнесен в размер на 150 лв. депозит по назначената съдебно-графическа експертиза и неизползван в размер на 250 лв. по допуснатата и неизвършена по делото съдебно техническа експертиза!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: