Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 26.02.2010.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на…двадесет и осми януари……………………………

през две хиляди и десета година в състав:

                                                              Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                    

при секретаря………Е.Х. ………….………………………….. и с участието на прокурора………………………………..като разгледа докладваното от ……съдията Снежана Бакалова……т. дело № 49 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 74 от ТЗ.

Ищецът твърди в исковата си молба, че е акционер в ответното дружество “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен и притежава 10.4% от капитала на дружеството. На 29.06.2009 г. в гр. Сливен било проведено Общо събрание на ““Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен при дневен ред: Отчет на СД за 2008г.; Финансов отчет и одит на дружеството за 2008г.; освобождаване от отговорност на СД за 2008г.; Увеличаване на капитала на дружеството; промяна на устава на дружеството; избор на одитор за 2009г. и разни. Твърди че решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето при противоречие на повелителни разпоредби на закона и устава, тъй като в поканата до акционерите не е посочен проект за решение по тази точка от дневния ред, а именно чрез какъв способ ще бъде увеличен капитала на дружеството и е нарушена разпоредбата на чл. 223 ал.4 т.5 от ТЗ.  Твърди че в нарушение на чл. 27 от Устава на ответното дружество липсва списък на присъстващите акционери и на техните представители и на притежаваните или представлявани акции. Твърди че на ОС са разгледани две допълнителни точки, а именно отпадане правото на акционерите по чл. 194 ал.1 от ТЗ за придобиване на нови акции и увеличаване на капитала под условие, че всички новоиздадени акции ще бъдат записани при издаването им на МЗХ – 256 000 бр. с номинал 10 лв. и на Община Сливен 16 200 бр. по 10 лв., без разглеждането на тези въпроси да е включено в дневния ред и поканата до акционерите. Твърди че решението противоречи на чл. 10 ал.1 от Устава на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен, който предвиждане само два начина на увеличаване на капитала. Моли съда да постанови решение, с което отмени решения , взети на проведеното ОС на 29.06.2009г. в гр. Сливен на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен, поради противоречието им с повелителни разпоредби на закона и дружествения устав, като претендира разноски. В допълнителната искова молба и писмените бележки ,уточнява че  иска отмяна на взетите от ОС на 29.06.2009г. решения по т. 5 и 6 от дневния ред, а именно относно увеличаване на капитала на ответното дружество и промяна на устава на същото във връзка с увеличаването на дружествения капитал.

Претендира направените разноски.

Ответната страна, чрез процесуалния си представител и във представения по длето отговор, оспорва иска по основание и моли съда да бъде отхвърлен, като му се присъдят направените разноски. Твърди че не е налице нито едно от изброените в исковата молба нарушения на закона  и устава или че изброените не представляват на нарушения на същите.

 

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:   

         

ТД “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен е акционерно дружество с капитал 7 886 490 лева, разпределен в. 788 649 бр. поименни акции с номинал 10 лв. всяка. Ищецът – Община Сливен е акционер в ответното дружество, притежаващ 10,4% от капитала на дружеството. На 14.05.2009г. в ТР е обявена покана за свикване на събрание на акционерите на 29.06.2009г. със следния дневен ред:  

1.                           Отчет на СД за 2008г.;

2.                           Финансов отчет и одит на дружеството за 2008г.;

3.                           освобождаване от отговорност на СД за 2008г.;

4.                            Увеличаване на капитала на дружеството;

5.                           Промяна на устава на дружеството;

6.                           Избор на одитор за 2009г.

7.                           и разни.

Като проект за решение по т.4 от дневния ред е записано “ ОС увеличава капитала на дружеството от 7 866 490 лв. на 10 608 490 лв.” и по т.5 – “ ОС променя устава на дружеството”.

При провеждането на ОС е бил съставен и приложен към документите представени в ТР списък на акционерите присъствали на ОС на 29.06.2009г., в който е посочено кой акционер какъв брой акции притежава и подпис на тези, които са присъствали на събранието.

Видно от представения протокол на ОС, по точка четири от дневния ред е взето решение  с 702 220 бр. акции “за” и 82 035 акции “против”, както следва:

1. Капиталът е бил 7 886 490 лв., а става 10 608 490 лв.

2. Увеличението на капитала да се осъществи при условията на чл. 195 от ТЗ, като:

2.1. ОС решава, съгласно чл. 194 ал.4 от ТЗ да отпадне правото на акционерите  по чл. 194 ал.1 от ТЗ за придобиване на новите акции;

2.2. ОС увеличава капитала под условието, че всички издадени акции от увеличението бъдат записани от Министерство на земеделието и храните в размер на 256 000 бр. и от Община Сливен  в размер на 16 200 бр.

3 Срокът за закупуване на акциите е две месеца от публикуване на поканата в ТР.

4. Съгласно чл. 192 ал.2 от ТЗ, капиталът да се увеличи със стойността на записаните акции. 

          По точка пета от дневния ред е взето решение да се измени чл. 7 от Устава, като се запише размера на новия капитал – 10 608 490 лв.; чл.8 ал.6 се промени като се запише нов брой на акциите – 1 060 849 бр. с номинал 10 лв. и чл. 13 ал.1 от Устава се промени като се запише актуалния брой на акциите.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани, въз основа на събраните писмени доказателства, неоспорени от страните. На основание чл. 23 ал.4 от ЗТР, съдът взе предвид и вписаните обстоятелства в ТР.                   

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск с правно основание чл. 74 ал.1 от ТЗ  е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

          Същият е допустим. Предявен е в преклузивния срок по чл. 74 ал.2 от ТЗ, от акционер в ответното дружество и е насочен срещу дружеството.

          При свикването на ОС на акционерите на ответното дружество е нарушена  разпоредбата на чл. 223 ал.4 т.5 от ТЗ (респективно чл. 24 ал.4 от Устава на ответното дружество), като в поканата, обявена в ТР и отправена до акционерите не са посочени конкретни проекти за решения по т.4 и 5 от дневния ред на събранието. Формулировката на проект за решение по т. 4 от дневния ред - “ ОС увеличава капитала на дружеството от 7 866 490 лв. на 10 608 490 лв.” не посочва начина по който ще се извърши увеличаването на капитала на дружеството, а именно дали чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции. Това представлява съществено нарушение на изискването на чл. 223 ал.4 от ТЗ за минимално задължително съдържание на поканата за свикване на ОС, тъй като от обявения дневен ред и проекта за решение не става ясно по какъв начин се предвижда да бъде  увеличен капитала на дружеството, което от своя страна нарушава правата на акционерите. Проекта за решение по дневния ред следва да бъде конкретен и да съдържа всички съществени параметри на бъдещето решение на ОС. Същото се отнася и за проекта за решение по т. пета от дневния ред, където не е посочено кои членове на устава ще бъдат изменени и в какъв смисъл.

          Нарушена  е разпоредба на чл. 231 ал.1 от ТЗ . В поканата до акционерите следва да бъдат обявени всички въпроси, които ще бъдат подложени на разглеждане от ОС, а тези които не са вписани в дневния ред, могат да бъдат разглеждани само при условие, че присъстват или се представляват всички акционери и никой от тях не възразява. В конкретния случай ОС на 29.06.2009г. на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен е разглеждало въпроса за лишаване на акционерите от предимството по чл. 194 ал.1 от ТЗ,  а именно правото им да запишат акции, съответни на притежаваните от тях, гласувало е и е взело е решение по този въпрос без в поканата до акционерите да е било посочено че такова решение ще бъде разисквано и гласувано. С оглед разпоредбата на чл. 231 от ТЗ, съдът приема че решение по чл. 194 ал.4 от ТЗ не е било надлежно взето. Ответната страна, възразява в отговора, че липсва изискване на ТЗ за вписване в поканата до съдружниците на въпроса за лишаване на съдружниците от предимственото право на акционерите оп чл. 194 ал.1 от ТЗ и че това е част от решението за увеличаване на капитала. Доводите на ответника не кореспондират с изискванията на ТЗ. Тълкуването на нормата на чл. 194 от ТЗ, води до извода че се касае за отделно решение на ОС, за което е предвидено отделно квалифицирано мнозинство за вземането му (в устава е предвидено дори мнозинство от ¾ от представените акции) т.е. следва да бъде формирана конкретна воля на съдружниците по този въпрос чрез гласуване, а това става единствено под формата на решение на ОС на акционерите.

          От изложеното се налага извода, че след като не е било надлежно взето решение за лишаване на акционерите от предимственото им право на записване на нови акции и решението за увеличаване на капитала чрез записване на нови акции по начина гласуван на ОС е незаконосъобразно и на това основание.

          Твърдението на ищеца в исковата молба, че е нарушен чл. 27 от Устава не е доказано, тъй като ответника е представил по делото и в ТР, списък на акционерите и представителите им, които са присъствали на ОС с посочен размер на акциите им и подпис на съответните лица.

          В исковата молба, ищецът е изтъкнал и редица доводи по целесъобразността на решението за увеличаване на капитала на ответното дружество, които  не са относими към предмета на доказване на иска по чл. 74 ал.1 от ТЗ, поради което съдът не обсъжда същите.

          С оглед изложените съображения следва да бъде уважен предявения иск, като бъдат отменени само незаконосъобразните решения на проведеното ОС на акционерите на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен  на 29.06.2009г. по т. 4 и 5 от дневния ред, тъй като в исковата молба се иска само тяхната отмяна, а и от събраните доказателства се установява че само при тяхното приемане е нарушена процедурата по приемането им.   

При този изход на производството на ищцовата страна се дължат направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

         

Р      Е      Ш      И :

 

ОТМЕНЯ  приетите решения на Общо събрание на акционерите на  “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Старозагорско шосе”, представлявано от Х.Д.М., проведено на 29.06.2009г. за увеличаване на капитала на дружеството и промяна на Устава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, противоречащи на императивни разпоредби на ТЗ и Устава.

ОСЪЖДА  “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. “С. ш.”, представлявано от Х.Д.М. да заплати на Община – Сливен,  ЕИК 000590654, бул. “Ц. О.” №* сумата 150 лв.,представляваща направените в производството разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването  му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: