Р Е Ш Е Н И Е 22

 

Гр. Сливен, 23.07.2010.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на…осми юли……………………………………

през две хиляди и десета година в състав:

                                                              Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                    

при секретаря………М.Л. ………….………………………….. и с участието на прокурора………………………………..като разгледа докладваното от ……съдията Снежана Бакалова……т.дело № 50 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 74 от ТЗ.

 

Ищецът твърди в исковата си молба, че е акционер в ответното дружество и притежава 14.12 % от капитала на “Динас” АД гр. Сливен. На 24.06.2009 г. от 10 часа в административната сграда на ответното дружество се провело редовно общо събрание на акционерите на което присъствали 74,74 % от капитала на дружеството и което протекло при следния дневен ред: отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; приемане на годишния финансов отчет и доклад за проверка за 2008 г.; разпределение на печалбата за 2008 г.; освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 г.; избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.; промени в Съвета на директорите; определяне на нов мандат на СД; промени в устава на дружеството и разни. Твърди, че проведеното събрание противоречи на разпоредбите на ТЗ и Устава на ответното дружество, тъй като акционерът “Динас 98” АД притежаващ 134 427 броя акции от капитала на “Динас “АД е бил представляван на събранието от А.И.В. в качеството му на изп. директор. В същото време не е било проведено общо събрание на “Динас 98” АД и изп. директор не е бил упълномощен по какъв начин да гласува като акционер на “Динас “ АД на проведеното общо събрание на 24.06.2009 г. Счита, че е нарушена разпоредбата на чл. 27 от Устава на “Динас 98” АД, както и разпоредбата на чл. 28 ал. 2 от същия устав, тъй като в качеството си на представител А.В. следва да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и неговите акционери. Твърди също така, че е нарушена процедурата по свикване на общото събрание, като в поканата отправена до акционерите по т. 3 от дневния ред не става ясно дали освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите ще се гласува поотделно за всеки един от тях или заедно. Твърди, че при провеждане на гласуването съгласно чл. 229 от ТЗ съответния член на Съвета на директорите не би следвало да участва в гласуването, тъй като е пряко заинтересован. Твърди, че при обявяване на поканата до акционерите не са спазени разпоредбите на чл. 224 ал. 2 от ТЗ, като не са посочени данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове и липсват конкретни предложения за решения, включително и предложение за промени в устава на дружеството, което е в противоречие на разпоредбата на чл. 231 от ТЗ. Твърди също така, че на събранието е присъствало лице, което не е нито акционер, нито представител на акционер, а именно адв. К.Ц. и това обстоятелство представлява нарушение на разпоредбата на чл. 17 от Устава на дружеството. Моли съда по изложените съображения да отмени всички решения взети на общото събрание на “Динас” АД гр. Сливен, проведено на 24.06.2009 г.

В депозирания писмен отговор ответникът чрез своя представител оспорва иска изцяло, като коментира основателността на всяко от твърдените нарушения на процедурата по свикване и провеждане на общо събрание и твърди, че такива не са допуснати.
          В допълнителната искова молба ищецът твърди, че в самата покана до акционерите в т. 7 – промени в устава на дружеството не са спазени разпоредбите на чл. 223 ал. 4 т. 5 от ТЗ, като в поканата не е конкретизирано  предложение за увеличаване на капитала на ответното дружество.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:   

          Ищецът И.М.И. е акционер в ТД “Динас” АД гр. Сливен  и притежава 25 666 бр. акции от капитала на същото, представляващи 14,12 %.

          На 19.05.2009 г. в Търговския регистър е публикувана покана от Съвета на директорите на “Динас” АД гр. Сливен за свикване на Общо събрание на акционерите на 24.06.2009 г. от 10 часа в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; приемане на годишния финансов отчет и доклад за проверка за 2008 г – проект за решение – ОС приема отчета за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада за 2008 г.; разпределение на печалбата за 2008 г.- проект за решение – ОС приема /не приема/ предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 г.; освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 г.- проект за решение – ОС освобождава /не освобождава” от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. ; избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. – проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител; промени в състава на Съвета на директорите проект за решение – ОС приема /не приема/ предложението на СД; определяне на нов мандат на СД – проект за решение – ОС определя нов пет годишен мандат на СД; промени в устава на дружеството – проект за решение – ОС приема / не приема/ предложението на СД за промени в устава, касаещи вземане на решение по чл. 196 ал. 1 изрч. 2 от ТЗ, решение по чл. 196 ал. 3 от ТЗ, както и решение за промяна на срока на мандата на СД от три на пет годишен и разни. В поканата е отбелязано, че материалите по дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

          Видно от представения протокол ОС на акционерите на ответното дружество е проведено на 24.06.2009 г. в гр. Сливен в административната сграда на “Динас “ АД в 10 часа и след извършена проверка на документите за регистрация е установено, че присъстват представители на 135 824 бр. акции от общо 181 730 бр. акции, което представлява 74,74 % от капитала на дружеството. Записано е, че на събранието присъства адв. К.Ц., с който е сключен договор за правна помощ с оглед законосъобразното провеждане на събранието. Същият е избран за секретар на събранието. Видно от представения списък на акционерите присъствали на събранието, акционерът “Динас 98” АД притежател на 134 427 бр. акции е бил представляван от изпълнителния си директор А.И.В.. Последният е участвал в събранието и лично като притежател на 1058 бр акции от капитала на “Динас” АД.

          По обявения дневен ред събранието е взело решение, като по т. 7 от дневния ред уставът на дружеството е променен по следния начин: в чл. 13 се създава нова ал. 7 със следното съдържание: “капиталът на дружеството може да бъде увеличаван от СД чрез издаване на нови акции до номинален размер от 2 000 000 лв. в пет годишен срок от регистриране на изменението в устава в ТР. При това увеличение правото на акционерите по чл. 194 ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, която се съответства на дела им в капитала преди увеличението се изключва, в случай, че увеличението на капитала се прави непременно в пет годишния срок по изр. 1 на настоящата алинея. Съветът на директорите разполага с право на преценка на конкретните начини и условия за увеличението, като същото може да се реализира и по правилата на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ”.

          В чл. 24 от устава думата “три” се заменя с думата “пет”.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани, въз основа на събраните писмени доказателства, неоспорени от страните.

                   

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск с правно основание чл. 74 от ТЗ  е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

          Същият е допустим. Предявен е в преклузивния срок от акционер в ответното дружество и е насочен срещу дружеството.

          За да са налице условията за уважаване на иска с правно основание чл. 74 от ТЗ следва при приемане на решенията на ОС  или при процедурата по свикването и провеждането му да бъдат нарушени разпоредби на дружествения договор или императивни разпоредби на ТЗ.

          Неоснователно е твърдението на ищеца в исковата молба, че са нарушени разпоредбите на ТЗ и Устава, тъй като изп. директор на акционера “Динас 98” АД е участвал в събранието и е гласувал на същото от името на този акционер без предварително да е проведено ОС на акционерите на “Динас 98” АД, което да е взело решение в какъв смисъл следва да гласува изпълнителен директор на това общо събрание.

Според разпоредбата на чл. 220 ал. 1 от ТЗ акционерите участват в ОС лично или чрез представител. В случая акционер е Търговско дружество  и същото се представлява по закон и по изрична разпоредба от устава си / чл. 27 от Устава на “Динас 98” АД/ от неговия изпълнителен директор. Към момента на провеждане на събранието изпълнителен директор на ТД “Динас 98” АД е било лицето А.И.В., като е вписано в ТР и същият представлява това акционерно дружество. Начина на упражняване на правата на ТД  - акционер, което участва в състава на друго ТД е уреден в разпоредбата на чл. 65 ал. 3 от ТЗ, а именно когато ТД участва в друго дружество, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява или от изрично упълномощено лице. Систематичното място на нормата е в дял  трети “Търговски дружества”, Общи положения от ТЗ, т.е. същата намира приложение за всички видове ТД.

В исковата молба  са изложени доводи от които е видно, че ищецът се противопоставя на начина по който изпълнителният директор на “Динас 98” АД е гласувал по решенията от дневния ред. Такъв контрол в настоящото производство съдът не може да упражни, тъй като се касае за целесъобразност на взетите решения, а не за тяхната законосъобразност и съответствието им с императивни разпоредби на Устава и ТЗ. Не са нарушение разпоредбите на чл. 27 и чл. 28 ал. 2 от Устава на “Динас 98” АД, тъй като същите определят обема на представителната власт и разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите, а също така и задълженията на членовете на СД да изпълняват правата си в интерес на дружеството. Следва да се отбележи, че се касае за норми от устава не на ответното дружество, а от устава на акционера “Динас 98” АД, поради което дори и тяхното нарушаване не би довело до незаконосъобразност на взетите решения на ОС на “Динас” АД.

Не е допуснато нарушение при свикване на ОС, тъй като в публикуваната покана са посочени въпросите от дневния ред и проекта за решение по тях, като факта дали освобождаването от отговорност на членовете на СД ще бъде гласувано поотделно или заедно не представлява част от дневния ред или решение по него, а начин на гласуване, който ответникът не е длъжен да съобщава в публикуваната покана. При гласуването по тази точка от дневния ред, лицето А.И.В. е гласувал в качеството си на представител по закон на акционера “Динас 98” АД.

Публикуваната покана е със съдържанието  по чл. 223 ал. 4 от ТЗ, като данните за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове на СД не се включват в необходимото съдържание, а в правото на акционера на сведение и на достъп до материалите по дневния ред по чл. 224 от ТЗ. Ищецът не твърди в исковата молба, че такъв достъп не му е бил осигурен и че материалите не са били на разположение. Такива доказателства не са попосочвани и събирани.

Неоснователно е и твърдението в исковата молба, че  в т.7 не е посочен конкретен проект за  решение във връзка с изменението на устава. Цитирани са нормите на търговския закон, които обосновават възможността да бъде изменен устава като отпадне преимущественото право на акционерите на изкупуване на нови акции  и е посочена промяната в мандата на членовете на СД, което е в достатъчна степен уведомяване на акционерите за предложените изменения на устава.

По последното твърдяно нарушение, а именно присъствието на лице, което не е акционер на проведеното ОС – съдът намира, че не са нарушени императивни разпоредби на закона, тъй като това лице не е взело участие в събранието чрез гласуване, каквото е основното право на състава на ОС предвидено в чл. 220 ал. 1 от ТЗ.  Никъде в ТЗ не съществува изрична разпоредба, която да забранява на други лица, извън тези притежаващи право на глас, да присъстват на ОС без да вземат участие в гласуването. В чл. 232 ал.1 т.3 от ТЗ е предвидено отразяването в протокола на лицата, които не са акционери, което по аргумент на противното обуславя възможността тези лица да присъстват на ОС. Такова отбелязване е направено в протокола.

От всички представени доказателства е видно, че записаното в протокола решение по т.3, че “Общото събрание на “Стил комерс” АД...” е техническа грешка и се касае за ОС на “Динас” АД.

В писмените си бележки, ищецът за пръв път навежда довод, че не е спазена процедурата по свикване на събранието, тъй като не е посочен вида на същата в поканата, обявена в ТР.  Това възражение е направено извън преклузивния срок по чл. 74 от ТЗ. Дори и да се приеме че е допустим, фактът че в поканата не е посочен вида на събранието не опорочава неговото свикване (Р № 528/20.10.2008г. по т.д.№ 271/08 на ВКС).

При този изход на производството, ищецът дължи на ответника направените разноски в размер на 500 лв.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

         

Р      Е      Ш      И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.И. ЕГН **********,***, против “ДИНАС” АД  ЕИК **** със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “С. ш.”, иск за отмяна на всички решения, взети на проведено Общо събрание на акционерите на 24.06.2009. в гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА  И.М.И. ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТИ на  ДИНАС” АД  ЕИК ***със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “С. ш.” сумата 500 лв., представляваща направените в производството разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването  му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: