Н Е П Р И С Ъ С Т В Е Н О    Р Е Ш Е Н И Е       42

 

Сливен, 14.12.2010 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д  А

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от съдията т.д.№ 56 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

Предявена е искова молба, в която се твърди че на 11. 09. 2007г в град София между „СОЛИД ДЕВЕЛЪПМЪНТ" ООД от една страна, като възложител и „Тервес” ООД от друга страна като изпълнител, се сключил договор за строителство, по силата на който „Тервес” ООД се задължил да построи жилищна сграда за сезонно обитаване в България, в УПИ 1001, по регулационния план на местността „Юрта”, гр. Свети влас, общ. Несебър, представляващо имот № 11538.1.1, срещу договореното в договора възнаграждение.

       Съгласно уговореното по договора, плащането следвало да стане при приемането на работата на етапи с акт, обр. 19 и издаването на фактура. С анекс от 08.02.2008г. било уговорено „ТЕРВЕС" ООД да извърши и допълнителни работи по външно ел. и ВиК захранване на сградата срещу изрично уговорена в анекса цена.

      Ищецът твърди, че първоначално плащанията от страна на дружеството-възложител се извършвали съгласно уговореното, но още в първата половина на 2008г. плащанията започнали да се бавят или да се извършват частично. По взаимна уговорка между страните, въпреки липсата на плащания, ищецът продължил строителството със собствени средства. На 23.07.2008г. между страните се сключил анекс №2 към договора, с който се договорили удължаване на сроковете за завършване на сградата и нови цени за работите, които все още не бяха извършени по сградата. В тази връзка се съставили и двустранни протоколи, които отразяват стойността на извършените работи и на дължимите плащания към 23.01.2009г. Твърди се, че съгласно отразеното в тези протоколи се установило, че „ТЕРВЕС" ООД е извършило СМР на обекта на обща стойност 2 544 953.68 лв. с ДДС, а до момента е получило плащания на обща стойност 1 086 082.60 лв. с ДДС като остава за плащане сумата от 1 458 871.08 лв. с ДДС.

Въпреки тези констатации от страна на „СОЛИД ДЕВЕЛЪПМЪНТ" ООД не постъпило дори частично плащане.

На 27.03.2009г. вследствие на проведени разговори между страните се подписал анекс № 3 към Договора за строителство, в който страните констатирали, че строителните работи по обекта са спрени поради обстоятелството, че Възложителят не е издължил на Строителя дължимите и просрочени възнаграждения за извършена и предадена работа по договора, възлизащи на 1 458 871.08 лв. /един милион четиристотин петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и един лев и осем стотинки / с ДДС и постигнали съгласие - срокът за пълно завършване във вид годен за ползване, съобразно предназначението на строежа и предаването му с разрешение за ползване / или удостоверение за въвеждане в експлоатация / или друг равностоен документ, да се определи на девет месеца, считано от датата на пълното изплащане от стана на Възложителя. В анекса страните уговорили още че в случай, че Възложителят не заплати на Строителя остатъка от пълния размер на дължимото възнаграждение за извършените СМР, в срок от три месеца от подписването на анекс № 3, се счита, че е налице едностранен отказ от договора от страна на Възложителя по смисъла на чл.10.2 от Договора за строителство. В този случай не се изисква писмено съобщение за упражняването на правото на отказ, като същото се счита за упражнено с факта на не плащането на пълния размер на дължимото възнаграждение в уговорения в посочения член срок.

Ищецът навежда твърдения, че въпреки признанието на „СОЛИД ДЕВЕЛЪПМЪНТ" ООД за наличието на изискуемо задължение към „ТЕРВЕС" ООД възлизащо на 1 458 871.08 лв. с ДДС, представляващо неизплатено възнаграждание за приетата работа по Договор за строителство от 11.09.2007г., по отношение на което то е изпаднало отдавна в забава, ответното дружество не е заплатило дори частично това задължение вече повече от година / последното частично плащане по договора извършено на 31.05.2008г., видно от представения двустранен протокол /.

Ето защо ищецът моли съда да постановите решение, с което да осъди ответника „СОЛИД ДЕВЕЛЪПМЪНТ" ООД да заплати на „ТЕРВЕС" ООД сумата от 150 000, представляваща част от общата стойност на вземането в размер на 1 458 871.08 лв. с ДДС, съставляваща дължимо възнаграждение за изпълнените и приети без забележки работи по Договора за строителство от 11.09.2007г., сключен между двете дружества.

Препис от исковата молба, ведно с приложените към нея писмени доказателства е връчена редовно на ответника, който в указания от съда срок не е депозирал писмен отговор.

В с.з. ищецът не се представлява. Представена е молба от процесуалния представител, който прави изрично искане за постановяване на неприсъствено решение и присъждане на направените деловодни разноски.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.79, ал.1 във връзка с чл. 266, ал.1 от ЗЗД.

Съдът намира, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 ГПК са налице. На ответника са указани последиците от непредставянето на отговор на исковата молба, неявяването в съдебно заседание, включително изрично за възможността от постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, не се е явил в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Искът е вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства и събраните по делото доказателства.

Поради това, съдът следва да постанови неприсъствено решение с което уважи изцяло исковата претенция, така както е предявена.

С оглед изхода на делото, в тежест на ответника следва да бъдат присъдени и направените по делото разноски, доказани до размер от 13 200 лева, от които 6 000 лева д.т. и 7200 лева – адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.238 - 239 ГПК Сливенският  окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСЪЖДА „СОЛИД  ДЕВЕЛЪПМЪНТ"  ООД, със седалище и адрес на управление: град С., ул „А. И." № *, с ЕИК 126731287, ДА ЗАПЛАТИ на  „ТЕРВЕС" ООД, със седалище и адрес на управление: град С., ж.к. „С.к.", бл. *, вх. *, ап. *, регистрирано с решение по ф.д. № 904/1999г. по описа на Сливенски окръжен съд, с БУЛСТАТ 119113010, сумата от 150 000 / сто и петдесет хиляди/ лева, представляваща част от общата стойност на вземането в размер на 1 458 871.08 лв. с ДДС, съставляващо дължимо възнаграждение за изпълнените и приети без забележки строително – монтажни работи по Договора за строителство от 11.09.2007г.

ОСЪЖДА „СОЛИД  ДЕВЕЛЪПМЪНТ"  ООД, със седалище и адрес на управление: град С., ул „А* И." № *, с ЕИК 126731287, ДА ЗАПЛАТИ на  „ТЕРВЕС" ООД, със седалище и адрес на управление: град С., ж.к. „С.к.", бл. *, вх. *, ап. *, регистрирано с решение по ф.д. № 904/1999г. по описа на Сливенски окръжен съд, с БУЛСТАТ 119113010 направените деловодни разноски в размер на 13 200 лева.

 

 Неприсъственото решение не може да се обжалва.

 Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ  :