Р Е Ш Е Н И Е № 25

Гр. Сливен, 18.10.2010 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

заседание на тринадесети  септември, през две хиляди и десета година, в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при  секретаря  Р.Г.  и

с    участието    на    прокурора   …………………като разгледа докладваното от Председателя  т. дело № 62 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази следното:

               Производството е образувано по предявена искова молба от Т.В., чрез пълномощника Н.Я. срещу „Хигисбетон” ООД – Сливен, Н.Г.Х., М.Т.Х., Г.Н.Х. и П.Н.К.. В нея се твърди, че ищецът е съдружник в „Хигисбетон” ООД – Сливен, като правата му на такъв са възстановени с решение № 154/21.05.2007г. по т.д. № 124/2007г. по описа на ОС – Пловдив, влязло в сила на 28.05.2009г. Междувременно в периода от вписване на изключването на ищеца като съдружник до влизане в сила на горецитираното съдебно решение, втория ответник Н.Х. е извършил следните действия : прехвърляне на дяловете си на М.Т.Х., прехвърля седалището на дружеството в гр. Сливен, преименува дружеството от „Алексбетон” ЕООД в „Хигисбетон” ЕООД и увеличава дружествения капитал от 6 000 лева на 21 000 лева, като новите дялове се поемат от нови двама съдружници, а именно - последните двама ответници. Така на ОСС, проведено на 24.10.2007г. за съдружници са приети Г.Х. със записани 110 дяла и П.Н.К. със записани 40 дяла от капитала на дружеството. Тези промени в правния статут на дружеството били вписани по партидата на същото с решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. по описа на ОС – Сливен.

            Ищецът атакува решението на ОСС проведено на 24.10.2007г., като твърди, че същото е нищожно, тъй като към този момент Н.Г.Х. не е имал качеството на едноличен собственик на капитала, поради прехвърляне с писмен договор от 11.04.2007г. на дружествените си дялове на лицето М.Т.Х..

           Атакува се и съдебния акт, с който са вписани по партидата на дружеството в ТР на СлОС горепосочените обстоятелства, а именно решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. на СлОС. Навеждат се доводи за липса на предписаната от закона форма на съдебното решение и се претендира прогласяване на неговата нищожност.

            Всеки от ответниците е депозирал отговор по исковата молба, в който оспорват предявените искове, както по отношение на тяхната допустимост, така и по основание.

           Ответницата М.Т.Х. твърди, че сделката за прехвърляне на дружествените дялове е развалена, за което представя писмен документ /декларация – разписка от 11.06.2007г./. Твърди, че това прехвърляне на дружествените дялове не е вписвано в ТР и следователно не е произвело правно действие.

             Ответниците Г.Х. и П.К. също оспорват предявените искове по основание, като твърдят че съдебното решение за възстановяване правата на ищеца като съдружник е влязло в сила 28.05.2009г. и произвежда действие занапред. Станалите преди това промени в правния статут на дружество са в съответствие с законовите изисквания и съответно правно валидни. При закупуване на дружествените дялове, на същите е било представено актуално удостоверение за правния статус на дружеството, от което било видно че едноличен собственик на капитала на същото е Н.Г.Х.. Всички действия извършени от тях на проведеното на 24.10.2007г. ОСС били в съотвествие със законовите изисквания.

           В с.з. ищецът, редовно призован, се представлява от процесуален представител по пълномощие адв. Н. Я., който излага подробни доводи в подкрепа на тезата си и моли съда да уважи същите при постановяване на съдебния акт. Представя писмена защита.

          В с.з. ответникът „Хигисбетон” ООД – Сливен се представлява от представител по пълномощие адв. Е. Х., която оспорва основателността на предявените искове, като развива подробни аргументи в представената писмена защита.

           В с.з. ответниците М.Х., Г.Х. и П.К. не се явяват и не се представляват.

         След обстоен анализ на представените от страните доказателства, които са годни, допустими и необходими, съдът формира следната фактическа обстановка, а именно :

        Хигисбетон” ООД е правоприемник на „Алексбетон” ООД, в който първоначално съдружници са били ищецът Т.В. и ответникът Н.Х.. С решение на ОСС от 16.02.2007г. ищецът е бил изключен като съдружник и всички дялове от капитала на дружеството са станали собственост на Н.Х.. По жалба на ищеца срещу това решение на ОСС е постановено съдебно решение № 154/21.05.2008г. по т.д. № 127/2007г. на Пловдивския окръжен съд, влязло в сила на 28.05.2009г. С това съдебно решение са отменени като незаконосъобразни всички решения на ОСС, взети на 16.02.2007г.

         Междувременно и преди влизане в сила на горецитираното съдебно решение, на 11.04.2007г. между Н.Х. и М.Т.Х. е сключен договор, с който първия прехвърля на втората всичките си дружествени дялове от дружеството. Това прехвърляне не е вписано в ТР. На 11.06.2007г. М.Х. подписва декларация – разписка, че е получила обратно от Н.Х. сумата от 6 000 лева, платени по договора за прехвърляне на 60 дяла от капитала на дружеството. В декларацията се сочи изрично, че сделката не е осъществена и М.Х. не е станала съдружник и няма никакви претенции към прехвърлителя и дружеството.

         На 24.10.2007г. от едноличния собственик на капитала Н.Х. е проведено ОСС на ответното дружество, на което като съдружници са приети П. Н.К. и Г.Н.Х.. С решение на същото събрание е увеличен и капитала на дружеството от 6 000 лева на 21 000 лева, като увеличението е за сметка на новозаписаните дялове на новоприетите съдружници. По заявление на управителя на дружеството – Н. Х., с решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. СлОС е вписал промените – увеличение на капитала и новоприетите съдружници.

        По делото беше изготвена и изслушана комплекса техническо – почеркова експертиза, от която се установи, че в оригинала на съдебното решение № 1789/08.11.2007г., към момента на постановяването му, е липсвало изписано име на съдията, подписал същото. Това вписване е извършено по – късно от деловодител във фирмено отделение при СлОС.

           Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на подробен анализ на събраните по делото доказателства, ценени в тяхната съвкупност и по отделно, които като непротиворечиви и взаимодопълващи се съдът кредитира изцяло. Съдът даде вяра и възприе изцяло представеното по делото експертно заключение, като изготвено от компетентно и добросъвестно вещо лице.

            Установеното от фактическа страна, мотивира следните правни изводи :

            При условията на обективно, комулативно съединяване са предявени иск с правно осн. чл.124, ал.1 от ГПК за признаване на установено по отношение на ответниците, че решението взето на Общо събрание на съдружниците /ОСС/ от 24.10.2007г., с което се приемат нови съдружници и увеличава капитала е несъществуващо, като нищожно и иск с правно осн. чл.124, ал.1 от ГПК за признаване на установено по отношение на ответниците, че решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. на СлОС, с което са вписани в ТР при СлОС взетите решения на проведеното на 24.10.2007г. ОСС е нищожно, поради липса на предписаната от закона форма.

              Предявените искове са допустими. Ищецът има качеството на съдружник, чийто права и интереси се засягат от атакуваното решение на ОСС, както и съдебното решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. на СлОС.

              Разгледан по същество, искът за признаване на установено по отношение на ответниците, че решението взето на Общо събрание на съдружниците /ОСС/ от 24.10.2007г., с което се приемат нови съдружници и увеличава капитала е несъществуващо, като нищожно се явява неоснователен. За да произведе правното си действие, прехвърлянето на дружествен дял на външно лице, следва да бъде вписано в търговски регистър. Едва след това вписване, третото външно лице, придобива качеството на нов съдружник с производните от това права и задължения. В конкретния случай е извършена търговска сделка на 11.04.2007г. между Н.Х. и М.Т.Х., с която са прехвърлени всички дялове от дружеството. Тази сделка обаче е развалена, видно от представената декларация – разписка, издадена от М.Х.. Вписване в ТР на такова прехвърляне на дружествените дялове не е извършвано. Прехвърлянето на дружествен дял на несъдружник е сложен фактически състав, който включва решение на ОСС за приемане на съдружник, договор с нот. заверка на подписите и вписване на това обстоятелство в ТР. До вписване на прехвърлянето, прехвърлителя е едноличен собственик на капитала на дружеството и съдружник в същото и изцяло в неговите компетенции е вземането на решение по реда на чл.147, ал.2 от ТЗ.

            Тъй като в конкретния случай, прехвърлянето на дружествените дялове не е вписано в ТР, то приобретателят по тази търг. сделка не е встъпил в членствени правоотношения и тя сама по себе си не възпроизвежда правни последици. Ето защо, към момента - 24.10.2007г., лицето Н.Х. е притежавал качеството на едноличен собственик на капитала и управител на дружеството и изцяло в кръга на своите правомощия е провел ОСС. Взетите на 24.10.2007г. решения от ОСС са в неговата компетентност и не нарушават рамките на закона. Съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 във вр. с чл. 137, ал.1 т.2 и т.4 от ТЗ, ОСС на дружеството приема съдружници, взема решение за увеличение на капитала. Тези решения, съгласно разпоредбата на чл.140, ал.4 от ТЗ имат действие от вписването им в ТР.

            Предявения иск за прогласяване нищожността на съдебния акт №  1789  от 08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. на СлОС, с който са вписани в ТР решенията на ОСС взети на 24.10.2007г., е допустим. Разгледан по същество се явява основателен. Действително, изготвената по делото съдебно почеркова експертиза, установи че в оригинала на постановеното съдебно решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. не е вписано името на съдията, постановил същото. Вписването на имената на съдебния състав е един от задължителните реквизити на съдебния акт, които обуславят неговата правна валидност, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.1, б.”Б” от ГПК /отм./ - действал към момента на постановяване на съдебното решение. Липсата на този реквизит е особено тежък порок на съдебния акт, водещ до липса на предписаната от закона форма, обуславящ неговата нищожност. Дописването впоследствие на името на съдията, по никакъв начин не санира порочната форма. Ето защо, съдът следва да прогласи нищожността на атакувания съдебен акт, която има действие по отношение на всички.

            С оглед изхода на делото и на осн. 78 от ГПК, ответниците следва да заплатят на ищцовата страна, деловодни разноски в общ размер на 184 лева. От своя страна, с оглед отхвърлянето на един от предявените искове, ищците също следва да понесат в тежест разноски, като заплатят на ответниците сумата в размер на 150 лева.

               Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

Р   Е   Ш   И

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.В., роден на *** в Шифок, Унгария, живущ в Германия, 71229 Л., К.*, немски паспорт № 1741287312 изд. на 18.02.2003г., чрез проц. представител адв. Н.Я. АК – Пловди срещу „Хигисбетон” ООД – Сливен, Н.Г.Х. с ЕГН **********, М.Т.Х. с ЕГН **********, Г.Н.Х. с ЕГН ********** и П.Н.К.   с ЕГН **********, иск за обявяване за несъществуващо, като нищожно решение взето на 24.10.2007г. от ОСС на „Хигисбетон” ООД – Сливен, ж.к. „Българка”, блок 1, вх.”А”, ет.7, ап.21, рег. по ф.д. № 697/2007г. на СлОС като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

          ПРОГЛАСЯВА нищожността на съдебно решение № 1789/08.11.2007г. по ф.д. № 697/2007г. по описа на СлОС, с което са вписани в ТР решенията взети на 24.10.2007г. от Общото събрание на съдружниците на „Хигисбетон” ООД – Сливен.

            ОСЪЖДА „Хигисбетон” ООД – Сливен, Н.Г.Х., М.Т.Х., Г.Н.Х. и П.Н.К. ДА ЗАПЛАТЯТ на Т.В., роден на *** в Шифок, Унгария, живущ в Германия, 71229 Л., К.*, немски паспорт № 1741287312 изд. на 18.02.2003г. сумата от 184 лева – деловодни разноски.

            ОСЪЖДА Т.В., роден на *** в Шифок, Унгария, живущ в Германия, 71229 Л., К.*, немски паспорт № 1741287312 изд. на 18.02.2003г., чрез проц. представител адв. Н.Я. АК – Пловди ДА ЗАПЛАТИ НА  Хигисбетон” ООД – Сливен, Н.Г.Х., М.Т.Х., Г.Н.Х. и П.Н.К.  сумата в размер на 150 лева – деловодни разноски.

             Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред БАС.

 

                                                                        ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :