Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 3

 

   гр. Сливен, 15.03.2010г.

 

   В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното  заседание на деветнадесети януари, през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                   Председател: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

 

при секретаря М. Т. и с участието на прокурора........................, като разгледа докладваното от съдията Весела Николова гр.дело № 73 по описа за 2009  година, за да се произнесе съобрази:

 

            Предявеният иск е с правно основание чл.55 ал.1 предложение 3 от ЗЗД и цена 42 615,89 щ.д.   

Чрез процесуалния си представител ищецът ОББ АД- Сливен твърди в исковата молба, че на 14.01.2008г. М.В.И., ЕГН ********** ***, в качеството си на ЕТ „Магис-М.И.” представила искане за откриване на разплащателна сметка в щатски долари в клона „Света София", като за целта  подписала с банката договор. Към молбата приложила попълнен формуляр, с който заявила желанието си да получава извлечение от сметката си месечно, на конкретно посочен електронен адрес. На същата дата в същия клон И. представила за инкасиране чек на стойност 42 600. 89 щ.д., издаден от РRО SТОNE с обслужваща банка RОУАL  ВАNК ОF САNАDА. С придружително писмо ръководството на клона препратило документите на дирекция „Операции" за предприемане на съответните действия по изпращане и инкасиране на чека чрез банка – посредник.

Съобразно установената банкова практика и установените взаимоотношения между ОББ АД и АМЕRIКАN ЕХSРRЕS ВАNК като банка посредник, чекът бил изпратен чрез дирекция „Операции" за инкасиране до банката кореспондент/ посредник в САЩ. Съгласно правилата на банката посредник, сметката на ОББ АД, открита при нея по повод взаимоотношенията им, била условно /предварително/  кредитирана със сумата по чека, видно от приложено суифт съобщение. На петнадесетия работен ден след условното заверяване от банката посредник сметката на ОББ АД със суми по различни разплащания. в това число и със сумата по настоящия чек, а именно 42 600. 89 щатски долара, била заверена и сметката на ЕТ. На същата дата представителя на ЕТ М.И. наредила превод в размер на 38 127 щ.д. на получател в Китай.

Ищецът твърди също, че на 14.02.2008 г. банката посредник АМЕRIKAN  ЕХSРRЕS ВАNК уведомила ОББ АД със суифт съобщение, че чекът е върнат неплатен от канадската банка RОУАL  ВАNК ОF САNАDА, плащаща на издаделя на чека, с основание, че чекът е подправен, фалшив (соunterfeit). На същата дата, съобразно правилата на Единния търговски кодекс /ЕТК/, банката посредник АМЕRIKAN  ЕХSРRЕS ВАNК си възстановила стойността на чека и 15 щ.д комисиона или общо 42 615 89 щ.д. от сметката на ОББ АД при тях. Във връзка с възстановената сума от банката-посредник, представител на ищцовата банката поканил М.И. на разговор за връщане на получената сума, но това не било сторено. С тези твърдения ищецът моли съда да осъди ответника да заплати /върне/ неправомерно получената сума, ведно със законната лихва за забава, считано от предявяване на иска до пълното изплащане. Претендира разноските и юрисконсултско възнаграждение.

Ответният ЕТ е представил писмен отговор, с който признава факта на получаване на сумата 42 600щ.д., но оспорва твърдението на ищеца за получването й без основание, респективно на отпаднало такова. Счита, че банката ищец е следвало да извърши необходимата проверка за покритие по чека, съответно за наличие на основание за плащане, поради което за настъпилото твърдяно от нея намаляване на имуществото й следва да носи отговорност самата тя, а не получателят на сумата /т.е. ЕТ/, получил я на годно правно основание. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител допълва, че липсата на представени от ищеца доказателства, удостоверяващи твърдяната от него неистинност на чека, обуславя несъстоятелност на претенцията за връщане на полученото от ответника, респективно за неснователност и недоказаност на иска. На последно място, ако съдът не приеме становището  за неоснователност на иска, намира, че сумата от 15щ.д. като заплатено възнаграждение на посредника от банката ищец представлява понесени от последната вреди, а претенция за обезщетение за такива не е предявена. Моли за отхвърляне на иска и присъждане на разноските.

След проверка и преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното :

На 14.01.2008г. М.В.И. в качеството си на ЕТ „Магис-М.И.”*** представила искане за откриване на разплащателна сметка в щатски долари в клона „Света София" на ОББ АД, като за целта  подписала с банката договор. Към молбата приложила попълнен формуляр, с който заявила желанието си да получава извлечение от сметката си месечно, на конкретно посочен електронен адрес. На същата дата в същия клон И. представила за инкасиране чек на стойност 42 600,89 щ.д., издаден от РRО SТОNE с обслужваща банка RОУАL  ВАNК ОF САNАDА.

С придружително писмо ръководството на клона препратило документите на дирекция „Операции" в централата на банката за предприемане на съответните действия по изпращане и инкасиране на чека чрез банка – посредник. Тъй като между ОББ АД и АМЕRIКАN ЕХРRЕSS ВАNК имало установени взаимоотношения за посредничество, чекът бил изпратен чрез дирекция „Операции" за инкасиране до банката кореспондент/ посредник в САЩ. Видно от приложено суифт съобщение,  с оглед правилата на банката посредник и създадените посреднически взаимоотношения, сметката на ОББ АД, открита при нея била условно /предварително/ кредитирана със сумата по чека.

На петнадесетия работен ден след условното заверяване от банката посредник на сметката на ОББ АД със суми по различни разплащания, в това число и със сумата по  процесния чек, а именно 42 600,89 щатски долара, била заверена и сметката на ЕТ. На същата дата представителят на ЕТ М.И. наредила превод в размер на 38 127 щ.д. на получател в Китай.

На 14.02.2008 г. банката посредник АМЕRIKAN  ЕХРRЕSS ВАNК уведомила ОББ АД със суифт съобщение, че чекът е върнат неплатен от канадската банка RОУАL  ВАNК ОF САNАDА, плащаща на издаделя на чека, с основание, че чекът е подправен, фалшив (соunterfeit). На същата дата, съобразно правилата на Единния търговски кодекс /ЕТК/, банката посредник АМЕRIKAN  ЕХРRЕSS ВАNК си възстановила стойността на чека и 15 щ.д комисиона или общо 42 615,89 щ.д. от сметката на ОББ АД при тях.

На 25.02.2008г. в ОББ АД е бил получен по пощата оригиналът на върнатия чек заедно с дебитното авизо на банката посредник, в което отново като причина за връщането било посочено „подправен или фалшив инструмент”.

С оглед възстановената сума от банката-посредник и липсата на средства по сметката на ответника, представител на ищцовата банка поканил М.И. на разговор като я уведомил за обратното инкасиране на сумата по чека и за причините за това. На 26.08.2008г. чрез нотариус Н. КЛ с рег.№ 514 в регистъра на НК с РД СлРС ищецът отправил нотариална покана до ЕТ „Магис-М.И.” за възстановяване на получената сума по чека в това число и на разноските по него, но такова не било извършено.

От заключението на съдебната специализирана експертиза с вещо лице – специалист по международни операции и разплащания с чекове от търговски банки, се установи, че процесният чек се характеризира по вид като фирмен /корпоративен, търговски/, прехвърляем и класически. Според експерта обичайна практика било да се избират банки-посредници /кореспонденти/, които да действат като инкасови агенти при осребряването на чекове, като изборът се правел в зависимост от валутата, в която е издаден чекът и от установените кореспондентски отношения, и такава банка по инкасирането на чекове издадени в щатски долари за ОББ АД била АМЕRIKAN  ЕХРRЕSS ВАNК, NEW YORK. При инкасирането на въпросния чек са участвали три банки – ОББ АД в ролята на изпращаща банка, АМЕRIKAN  ЕХРRЕSS ВАNК в ролята на банка посредник – инкасов агент за ОББ АД и RОУАL  ВАNК ОF САNАDА в ролята на банка платец, като всяка от тях притежавала отделни отговорности в инкасовата операция. Според експерта Б., ОББ АД имала задължението да извърши първичната проверка на състоянието на чека и неговите реквизити, да идентифицира клиента, да изиска джиросване на чека от бенефициента в полза на банката, без забава да изпрати чека с инкасово писмо с ясни инкасови инструкции до банката  посредник и след получаване на покритието по чека да изплати чека съгласно инструкциите на бенефициента. Банката  платец имала правомощието при получаване на чека да вземе решение дали да плати чека или да откаже плащане като за целта извършвала свои проверки на платежния инструмент и при вземане на решение за плащане на чека трябвало да задължи без забава сметката на издателя и да преведе покритието по чека в полза на банката посредник, а при решение да откаже плащане  по чека – незабавно да уведоми за това си решение банката посредник като съобщи причината за отказа и да й върне в законовите срокове неплатения чек /или негово копие/.

Експертизата дава категоричното си заключение, че в действията по изплащането на чека от ОББ АД не са били констатирани формални нарушения на правила и банкови практики. Съобразно своите вътрешни правила и предписаните от банката кореспондент такива, банката ищец е приела процесния чек, при който са били налице всички задължителни реквизити, липсвали са видими белези от неоторизирано подправяне и са били налице всички споменати на гърба на чека защити срещу фалшификации; ОББ АД е изчакала предписания обичаен срок след заверката под резерв по кореспондентската си сметка при банката посредник /15 работни дни/ след деня на получаване на чека в банката кореспондент, след което добросъвестно е счела плащането на чека за окончателно и е заверила сметката на бенефициента ЕТ „Магис- М.И.”. Според експерта, служителите на ищеца са били добросъвестни и не са проявили небрежност, приемайки чека за действителен; спазили са всички изискуеми процедури и са изпълнили всички свои задължения, описани по-горе и свързани с приемането; а късното авизиране на отказа, според вещото лице, е било изцяло извън контрола на банката ищец и представлява характерен за банковия бизнес риск.

Изложените факти съдът прие за безспорно установени въз основа на представените от ищеца безпротиворечиви писмени и гласни доказателства, неоспорено и компетентно експертно заключение и признания на ответника досежно отделни значими за спора обстоятелства.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът изведе следните правни изводи:

Искът е доказан по основание и размер в частта за сумата 42 600,89 щ.д. и в този размер следва да бъде уважен, а за остатъка от 15 щ.д. следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 Съдът приема, че са налице всички елементи от фактическия състав на чл.55 ал.1 пр.3 от ЗЗД, предвид което следва да бъде ангажирана отговорността на ответния ЕТ за заплащане /връщане/ на претендираната от ищеца сума в размер на 42 600 щ.д.: получена от ответника парична сума, наличие на валидно правно основание за престиране на сумата към момента на извършване на престацията, последващо отпадане на основанието за плащане.

На първо място, установи се от съвпадащите по делото доказателства и се призна от ответника, фактът на заплащане на сумата от 42 600,89лв. отстрана на ищеца и получаването й от ответника. Доказа се и се заяви признание и за наличието на валидно правно основание за престираната сума към момента на извършването на престацията. Не се спори между страните, че представеният от ответника ЕТ чек по своите външни белези е бил приет за действителен и валиден платежен документ.

Спорът се свежда до твърдението на ищеца, че основанието за плащане на сумата по чека е отпаднало с обратна сила с отказа на банката платец да заплати сумата по чека поради констатирани фалшификации по него, и поради това ответникът дължи връщане на престираното. 

Съдът приема, че се установи несъмнено и наличието на третия от елементите на фактическия състав на неоснователното обогатяване – отпадане на основанието за извършеното от ищеца плащане на сумата по чека. Ответникът не оспорва фактът на връщане на чека от страна на банката платец и отказа за плащане, оспорва констатацията, че е фалшив и правото на ищеца да претендира възстановяване на заплатената по чека сума като държана без основание с оглед отпадането му с обратна сила. Оспорва също добросъвестността на ищеца като изпращаща банка  като твърди, че с действията си служителите на ОББ АД са допринесли за настъпването на вредните за банката последици – намаляването на имуществото й с процесната сума, поради което ищецът следва да понесе отговорността за загубите.

От неоспореното и прието от съда експертно заключение на вещото лице – специалист по международни плащания се установи несъмнено отказът на банката платец да извърши плащане по чека с аргумента, че е фалшив. Декларираният отказ на банката платец да извърши плащане поради констатираните от нея фалшификации по чека е, според съда, отпадане на основанието за плащане на сумата по чека. Без правно значение за спора, според съда, са възраженията на ответника относно аргументите на плащащата банка за прогласяването на чека за фалшив. Ирелевантно е и становището на банката ищец досежно констатациите на канадската банка в посочения смисъл. Ирелевантни за спора са причините и основанията за прогласяването на платежния документ за фалшив. Както експертът Б. изясни в заключението си, изключително право на банката платец е да реши валиден ли е представеният документ за плащане и дали ще извърши плащане по него или не. Единствено значим за спора е фактът на отказа за плащане и връщане на платежния инструмент като негоден да породи надлежно плащане.

Несъстоятелни са и доводите на ответника, че банката ищец е допринесла с поведението на служителите си за своето обедняване – намаляване на имуществото си със заплатената на ответника сума от 42 600,89щ.д. по чека, поради неспазване на банковите правила и дисциплина. Констатациите на експертизата са категорични и неоспорени от страните, и установяват несъмнено добросъвестност на ищеца в действията по приемането на чека за действителен и осребряването му.

Предвид изложените съображения, исковата претенция следва да бъде уважена за размера 42 600,89щ.д., която сума ответникът е получил и държи на отпаднало основание, поради което дължи връщането й на банката ищец, ведно със законната лихва за забава, считано от предявяване на иска до пълното й изплащане, тъй като обезщетение за забава за по-ранен период /от отпадане на основанието/ не се претендира. За сумата от 15щ.д., представляващи настъпили за ищеца вреди в размер на платената комисиона на банката посредник, но не сума, с която ответникът се е обогатил и държи без правно основание, претенцията е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода от делото ответникът следва да понесе направените от ищеца  разноски по делото в размер на заплатената държавна такса и възнаграждение за експерт – общо сумата 2 520лв. и претендирано юрисконсултско възнаграждение в размер на 1600лв.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                             Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА ЕТ “МАГИС - М.И.” със седалище и адрес на управление гр. Сливен кв. “С. к.” бл.* вх.* ап.*, представляван от М.В.И. с ЕГН **********, да заплати на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД  с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. С. ул. “С. С.” № *, представлявана от С. П. В. и Р. И. Т., сумата 42 600,89 щатски долара /четиридесет и две хиляди и шестотин щатски долара и 89 цента/, представляваща получена на отпаднало основание сума по чек, ведно със законната лихва за забава, считано от 02.09.2009г. до пълното изплащане на главницата, като в частта до пълния размер ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА ЕТ “МАГИС - М.И.”*** да заплати на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД – София сумата 4 120лв., представляваща разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: