РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 22.04.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на седми април през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от Хр. Марева т.д. № 75 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на основание чл. 517, ал. 3 от ГПК.

В исковата молба на Д.И.Х. се поддържа, че е взикател по и.д. № 20082230402098 на ДСИ при РС - Сливен, по което е наложен запор на дружествените дялове – 165, на ограничено отговорния съдружник и длъжник по изпълнителното Д.И.Г. от капитала на „Ард стил” ООД – Сливен. Посочва, че е спазена процедурата по чл. 517, ал. 3 от ГПк като длружеството е получило изявление от взискателя за прекратяването му. Тримесечният срок е изтекъл до момента на подаване на исковата молба дружеството не е изплатило припадащите се на съдружника Д. Г. части от имуществото на дружеството и дългът по изпълнителното дело не е удовлетворен.

Иска се поставянето на решение за прекратяване на ответното дружеството за удовлетворяване на ищеца като взискател по изпълнителното дело, принудителното изпълнение по което е насочено върху дела на длъжника като ограничено отговорен съдружник.

В отговора по чл. 367, ал. 1 от ГПК не е изразено становище по допустимостта и основателността на предявения иск. Посочва само, че дружеството не разполага с имущество, от чийто актив ищецът да се удовлетвори за вземането си спрямо ограничено отговорния съдружник Д. Г.. В допълнителната искова молба по чл. 372, ал. 1 от ГПК ищецът заявява, че поддържа предявения иск. В срока по чл. 373, ал. 1 от ГПК не е подаден отговор от ответното дружество.

В с.з.  пълномощник на ищеца – адв. Б., надлежно упълномощен поддържа предявения иск.

За ответника се явява законен представител – управителя Р. М., който не оспорва предявения иск и счита, че същият следва да се уважи. Изтъква, че въпреки уважаването на предявения иск, ищецът не би могъл да се удовлетвори за вземането си, поради липсата на активи на дружеството за това.

От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

Съгласно представеното удостоверение и извършената към деня на постановяване на решението справка относно вписванията при АВ – ТР за ответното дружество се установява, че, „Ард стил” ООД е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, с капитал в размер на 5000 лв., разпределен в 500 дяла, от които съдружникът Д.И.Г. притежава 165 лв. Към 22.04.2010г. няма вписване на данни за започнала процедура по прекратяване на дружеството с ликвидация или за откриване на производство по несъстоятелност.

Ищецът е взискател по и.д. № 20082230402098 по описа на СИС при РС – гр. Сливен, по което – видно и то вписванията в ТР, съдебният изпълнител е наложил запор в полза на ищеца за вземане в размер на 15639,66 лв. – олихвяема сума и 4210,94 лв. неолихвяема сума, заедно със законна лихва върху част от капитала, съответстваща на дела на ограничено отговорния съдружник Д. И. Г..

С постановление от 30.07.2009г. на ДСИ Ст. Стоянов по и.д. № 20082230402098 по описа на СИС при РС – гр. Сливен, след като е установено, че дружеството е получило изявление за прекратяване от страна на взискателя – ищец по настоящото дело на 15.04.2009г. След изтичане на тримесечния срок от получаване на изявлението дружеството не е извършило плащане, поради което с посоченото постановление ищецът е овластен да предяви иск за прекратяване на „Ард стил” ООД – Сливен.

В съответствие с възложената в доклада на съда по чл. 146, ал. 1 от ГПК доказателствена тежест ответникът не е представил доказателства за изплащането на припадащата се на съдружника Д. Г. част от имуществото, определена съгласно чл. 125, ал. 3 от ТЗ. Не оспорва това обстоятелство. Не поддържа и не представя доказателства за удовлетворяване вземането на ищеца по друг начин.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че предявеният иск с правно основание по чл. 517, ал. 3 от ГПк е основателен и следва да се уважи.

Безспорно и несъмнено от представените с исковата молба писмени доказателства се установи, че ищецът притежава качеството на взискател по и.д. № 20082230402098 по описа на СИС при РС – гр. Сливен. Установено е също така, че длъжник по същото изпълнително дело – Д.И.Г. е съдружник в „Ард стил” ООД. По надлежния ред е наложен и вписан в ТР запор на дружествения дял този съдружник от имуществото на дружеството. Изявлението за прекратяване на дружеството е връчено, като след изтичането на тримесечния срок, считано от връчването му дружеството не е изплатило частта от имуществото, съответстваща на притежаваните от Д. Г. 165 дяла.

Не се оспорва и не се доказва по делото погасяване на вземанията на ищеца като взискател по и.д. № 20082230402098 по описа на СИС при РС – гр. Сливен, поради което съдът намира, че предявеният иск е основателен. При липсата и на плащане от страна на дружеството съгласно чл. 517, ал. 3 от ГПК съдът следва да постанови прекратяването му.

Страните не са заявили претенции за разноски и не представят списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  "АРД СТИЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Д. Ц.” № *, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200150265 с оглед предявения на основание чл. 517, ал. 3 от ГПК иск от Д.И.Х. ЕГН **********,*** в качеството му на взискател по и.д. № 20082230402098 по описа на СИС при РС – гр. Сливен.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Агенция по вписванията за служебно вписване в търговския регистър, след което да се извърши  ЛИКВИДАЦЯ  съгласно  чл. 517, ал. 3 ГПК!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: