РЕШЕНИЕ №                                         

Гр. С., 12.02.2010г.

 

С.СКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при участието на секретаря П.С., като се запозна с докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА д.н. № 78 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производство е по чл. 625 и чл. 626 във вр. с чл. 608, ал. 1, пр. от ТЗ.

Подадена е молба от управителя на „ВЕГ”ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., ЕИК ******** за обявяване в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност с обявяване на начална дата на неплатежоспособността – 11.09.2009г. на основание неплатежоспособност, изразяваща се в спиране плащанията от страна на длъжника на парични задължения в размер на 277 хил. лв. - дължими към Държавата на основание ревизионен акт № 2000250/12.11.2007г. на ТД но НАП – С. в сила от 01.12.2007г. и изпълнителен лист от 08.04.2004г. по гр.д. № 1600\01г. на РС – С., за събирането на които е образувано и.д. № 9589\04г. на АДВ, РД – Бургас съгласно разпореждане № 9589/2004/000011.09.2008г. за присъединяване.

Към молбата в следствие и на дадените от съда указания са приложени изискуемите се по чл. 628, ал. 1 от ТЗ доказателства.

С допълнителна молба е поискано постановяването на решение по чл. 632 от ТЗ поради липса на средства за покриване на началните разноски по чл. 629б, ал. 1 от ТЗ.

В съдебно заседание управителят на дружеството – С.Ш. и представителя по пълномощие – адв. Ел. П. от АК – гр. С. поддържат молбата за обявяване несъстоятелността на дружеството в хипотезата на чл. 632, ал.1 от ТЗ.

Съдът, съобразно със събраните доказателства, доводите и възраженията на страните, намери за установено следното:

От приложените към молбата на длъжника счетоводни и финансови документи, съгласно чл. 628 от ТЗ и приетото по делото заключението на счетоводната експертиза, изготвено от в.л. П. П., чийто анализ обхваща финансовата рентабилност и имуществено състояние на дружеството за периода  30.09.2007г. – 30.11.2009г., се установява, че дружеството не разполага с налични краткосрочни и ликвидни активи. Зад отразената по баланс стойност от 10 586, 24 лв. към 30.11.2009г. не стоят налични в каса или по сметка парични средства. Към 31.11.2009 г. общия размер на задълженията отразен в счетоводните регистри е 283 410, 71 лв. произтичащ от ревизионен акт № 2000250/12.11.2007г. на ТД на НАП – С., текуща загуба и осигурителни задължения, като вещото лице е категорично, че дружеството не е в състояние да ги покрие, включително началните разноски по несъстоятелността. Има отрицателна рентабилност на активите и пасивите, като коефициентите на обща, бърза и абсолютна ликвидност са нулеви. Дружеството има капиталова структура характеризираща се с отрицателен размер на собствения капитал – минус 283 698, 71 лв., който се състои от записан капитал в размер на 5000 лв.; непокрита загуба в размер на 276 919, 97 лв.; текуща загуба – 11 778, 45 лв. Няма налични парични средства. Не притежава дълготрайни и краткотрайни материални и финансови активи и няма краткосрочни или дългосрочни вземания.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че са налице основанията за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника, поради неплатежоспособност по следните съображения:

Длъжникът е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ТЗ.

Същият е неплатежоспособен по смисъла на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, доколкото е спрял плащанията си към Държавата за установените публичноправни задължения. Липсват доказателства за налични парични средства или ликвидни материални и финансови активи, с които дружеството да е в състояние да покрие паричните си задължения, което състояние на неплатежоспособност на длъжника няма временен характер. Установената начална дата на неплатежоспособността, съдът намира, че е датата на издаване на ревизионния акт: 12.11.2007г., към която дата, съгласно данните от заключението на вещото лице дружеството, длъжник не е разполагал с ликвидни краткотрайни и дълготрайни материални и финансови активи, нито парични средства и е имало нулев коефициент на обща, бърза и абсолютна ликвидност, което състояние е непроменено и към настоящия момент.

Не се установи наличие на имущество на длъжника, с което да се покрият разноските по несъстоятелност, като от друга страна Държавата като кредитор в лицето на НАП за задълженията по ревизионния акт в постъпилото след приключване на съдебното дирене писмо изрично посочва, че не е налице правен интерес да заплати такива разноски поради липсата на имущество, от осребряването на което да бъдат удовлетворени публичноправните вземания.

От гореизложеното следва съдът да постанови решение, с което след като да обяви неплатежоспособността на дружеството с начална дата 12.11.2007г., да открие и да открие производство по несъстоятелност, което да бъде спряно при условията на чл. 632 от ТЗ.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „ВЕГ ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „К. Ф.” бл. *, вх. „*”, ап. *, регистрирано по ф.д. № 721\2000г. на ОС – С., ЕИК по БУЛСТАТ ********

 

ОБЯВЯВА начална дата на неплатежоспособността: 12.11.2007г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на ВЕГ ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „К. Ф.” бл. *, вх. „*”, ап. *, регистрирано по ф.д. № 721\2000г. на ОС – С., ЕИК по БУЛСТАТ ********

 

ОБЯВЯВА в несъстоятелност” ВЕГ ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „К. Ф.” бл. *, вх. „*”, ап. *, регистрирано по ф.д. № 721\2000г. на ОС – С., ЕИК по БУЛСТАТ ******** и постановява прекратяване на предприятието.

 

СПИРА  производството по несъстоятелност на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

 

Решението подлежи на незабавно вписване в Търговския регистър!

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаски апелативен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му!

 

Делото да се докладва след изтичане на едногодишен срок от вписване на решението в търговския регистър!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: