Р Е Ш Е Н И Е № 34

13.01. 2010 г.

 

С.СКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение в ……откритото………………заседание на седемнадесети декември …………през

две хиляди и девета година в състав:

Председател:…Снежана Бакалова……….

Членове: …………………………..………

………………………….…………

при секретаря…………М.Т.……………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова………….т.дело № …79……..по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е за обявяване в несъстоятелност и намира правното си основание в част четвърта от ТЗ.

            Постъпила е молба от ТД “Амбалаж 2000” ООД гр. С., представлявано от управителя И.Н.И., с която твърди, че с Решение по гр. д.№ 105/2008г. на СлОС е осъдено да заплати на АСПК сумата 1 307 106,33 лв., за което срещу него е образувано производство от ДСИ при СлРС.  По гр. д.№ 4723/2008г. на СРС дружеството е осъдено да заплати на АСПК сумата 62 314,49 щатски долара, представляваща неизплатена цена по договор за приватизационна продажба от 16.02.2000г. По изпълнително дело № 2299/2006г. на АДВ, РД-Бургас, ИРМ С. дружеството е длъжник, включително и за вземането на СлОС в размер  на 50 799,04 лв. Твърди че не е в състояние да изпълни изброените публичноправни задължения, както и всички свои задължения, поради което се намира в състояние на неплатежоспособност.

Същевременно дружеството не разполага с материални активи и вземания към други лица за покриване на разноските по несъстоятелност. Моли съда да постанови решение, с което обяви в несъстоятелност дружеството с произтичащите от това последици, както и да спре производството поради липса на имущество.

            В открито с.з. поддържа молбата си и моли съда на основание чл. 632 от ТЗ да спре производството по несъстоятелност тъй като, представляваното от него дружество не разполага с никакви активи и кредиторите не са изразили съгласие да предплатят разноските.  

            От събраните по делото доказателства, включително и от назначената и изслушана съдебно-икономическа експертиза, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Молителят ТД “Амбалаж 2000” ООД гр. С., е регистриран като дружество с ограничена отговорност с  Решение № 1793/16.11.1999 г. по ф.д. № 1105/1999 г. на СлОС и вписан в т.2, партида 73, стр. 148 на регистър за търговски дружества на СлОС. Адреса на управление на дружеството е гр. С., ул. “Ц.С.” № *, вх. *, ап.*.. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. Съдружници са Л.М.Н. и М. Г.Г..  Дружеството се представлява от управителя И.Н.И..

            Общо задълженията на молителя, отразени в счетоводството му към 31.10.2009г. са в размер на 936 206,07 лв. към доставчици и публични вземания. По образувани изпълнителни дела дружеството дължи общо 2 801 226018 лв. , като в тях са включени и сумите дължими от дружеството по публични вземания.

Наличните парични средства са в размер на 76,62 лв. Дружеството не разполага с краткотрайни материални активи, а дълготрайните му активи (компютърна техника и компютърни програми) са на нулева стойност. В счетоводството на дружеството са отразени вземания в размер на общо 960 554,40 лв., от които 70 700 лв. дългосрочни (във връзка със закупени акции) и 889 955,40 краткосрочни – вземания по фактури от 30.12.2000г. и 13.03.2001г. От подаваните годишни данъчни декларации е видно че дружество не е развивало дейност през 2007г. и 2008г.; няма работници и служители по трудови и граждански договори. Последните разплащания на дружеството се по паричен заем към “Реле 54” ООД и към БТК през 2006г.

            Коефициентът на обща ликвидност е 0,24, коефициента на незабавна ликвидност – 0,24; коефициента на финансова автономност – 0 и коефициента на задлъжнялост е - 1251,33. Дружеството не разполага с никакви средства и активи, с които да удовлетвори признатите вземания на кредиторите.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Молбата за откриване на производство по несъстоятелност е основателна и следва да бъде уважена.

От събраните доказателства се установява по безспорен начин състоянието на неплатежоспособност на длъжника, молител в настоящото производство. Длъжникът е търговец. Легалната дефиниция на понятието неплатежоспособност е дадена в чл.  608 от ТЗ и предвижда че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане. В случая молителя не е в състояние да изпълни задълженията си както по търговски сделки така и  публичноправните си задължения, тъй като не разполага с парични средства, нито с активи които да осребри, нито с вземания, които да покрият задълженията му. С оглед презумпцията на чл. 608  ал.2 неплатежоспособността се предполага тъй като е налице спиране на плащанията от страна на молителя.

Неплатежоспособността е предпоставка за откриване на производството по несъстоятелност с оглед разпоредбата на чл. 607 а от ТЗ, както и качеството на длъжника на търговец.

С оглед изложеното и на основание чл. 630 ал.1 от ТЗ съдът следва да обяви неплатежоспособността на ТД “Амбалаж 2000” ООД гр. С., с начална дата  31.12.2006г.  Молителят не разполага със средства за покриване на началните разноски по производството по несъстоятелност същият има недостатъчно парични средства и няма активи, видно от заключението на вещото лице. Макар че има признати вземания те на са събрани и евентуалното им принудително събиране е невъзможно тъй като са погасени по давност.  При евентуалното им събиране, производството по несъстоятелност би могло да бъде възобновено. Следва де приложи разпоредбата на чл. 632 ал.1 от ТЗ, като се обяви неплатежоспособността на дружеството-молител; допусне се общ запор и възбрана, обяви се дружеството в несъстоятелност и се спре производството. С определение по чл.629Б от ТЗ, съдът е определил разноски, които следва да бъдат предплатени в производството в размер на 1 500 лв. Това определение е съобщено на кредиторите на дружеството-молител чрез вписването му в регистъра по чл. 634в ал.1 от ТЗ, но никой от тях не е внесъл определената сума. Следва да бъде осъдено дружеството молител да заплати д.т. по сметка на СлОС в размер на 250 лв.

             Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 630  във вр. чл. 632 ал.1 от ТЗ, съдът

 

 

Р   Е   Ш  И :

 

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА  на ТД “Амбалаж 2000” ООД гр. С., с адрес на управление гр. С., ул. “Ц.С.” № *, вх. *, ап.*, с начална дата 31.12.2006г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност за ТД “Амбалаж 2000” ООД  гр. С..

ОБЯВЯВА  В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ТД “Амбалаж 2000” ООД гр. С..

НАЛАГА общ запор и възбрана върху имуществото на длъжника.

СПИРА  производството по т.д. № 79/ 2009 г. по описа на Окръжен съд – С..

ОСЪЖДА ТД “Амбалаж 2000” ООД гр. С. да заплати за сметка на масата на несъстоятелността държавна такса по сметка на Окръжен съд –С., в размер на 250 лв. по сметка на СлОС.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на вписване в съдебния регистър при СлОС за производствата по несъстоятелност  и  в Търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър пред Апелативен съд- Бургас.

Препис от решението да се изпрати незабавно за прилагане по ф.д. № 1105/1999 г. на С.ския Окръжен съд.

Делото да се докладва след изтичане на срока по чл. 632 ал.2 от ТЗ.

 

 

СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА :