Р Е Ш Е Н И Е      33     

 

                                           гр. Сливен, 20.01.2010г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на петнадесети декември,  през две хиляди и десета  година, в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                                        

При участието на секретаря М.Л. и в присъствието на прокурора В. Калайджиева  като разгледа докладваното от  В.Николова  т.дело № 82  по описа за 2009г., съобрази:

 

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл.155 ал.1 т.3 от ТЗ.

Ищецът Окръжна прокуратура – Сливен твърди чрез процесуалния си представител в исковата молба, че управителят и едноличен собственик на капитала на ответното ООД Д. М. е починал на 08.06.2009г. и  юридическото лице няма вписан управител повече от три месеца. Тъй като преживялата съпруга на М. не желае да приеме членство в дружеството, а синът му е малолетен, моли съда да постанови решение, с което да прекрати дружеството ведно с произтичащите от това законни последици.

Назначеният от съда особен представител на ответното дружество  депозира писмен отговор, с който признава допустимостта и основателността на иска, и на отделните визирани в ИМ фактически обстоятелства.

Съдът прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на страните, въз основа на което прие за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – ответник е вписано в ТР с Решение № 88/19.01.2007г. по ф.д. № 56/2007г. по описа на СлОС като “Дага транс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен и управител - собственикът на капитала Д.К. М..

Видно от представено по делото удостоверение за наследници на Д. М., последният е починал на 08.06.2009г. и оставил за свои наследници преживяла съпруга Г.М. и малолетно дете Х. Д. М..

С молба до Окръжна прокуратура от 24.09.2009г. съпругата М. е изразила нежеланието си да приеме членство в дружеството.

До предявяване на исковата молба по настоящото дело на 24.09.2009г. с правно основание чл.155 ал.1 от ГПК, в ТР по партидата на дружеството не е вписан нов управител и представител на ЮЛ.

Констатираното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Искът е допустим - предявен от и срещу надлежна страна в процеса. 

Преценен по същество, искът е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен.

Съгласно разпоредбата на чл.155 ал.1 т.3 от ТЗ, окръжният съд по седалището на дадено търговско дружество може да го прекрати със съдебно решение по предявен иск на прокуратурата в случай, че по партидата на същото в ТР повече от  три месеца няма вписан управител.

Налице са всички изискуеми в посочената правна норма предпоставки за уважаване на исковата претенция – управителят и представлявляващ дружеството е починал на 08.06.2009г., неговите законни наследници не са встъпили в правата му и приели членството в дружеството /преживялата съпруга не желае да стане съдружник, а малолетното дете с оглед ниската възраст и недееспособност - не може/, общо събрание за избор на управител и представител на ЮЛ  не може да бъде сформирано и повече от три месеца дружеството няма вписан нов управител.

С оглед наличието на всички елементи от фактическия състав на чл.155 ал.1 т.3 от ТЗ и надлежно предявеното от прокурора искане за прекратяване на дружеството, съдът следва да уважи предявения иск и да постанови прекратяване на търговското дружество.

Ръководен от гореизложеното, Сливенският окръжен съд

 

                                                        Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА “ДАГА ТРАНС” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Сливенския окръжен съд по ф.д. № 56/2007г. по описа на същия съд.

Препис от решението след влизането му в сила ведно със служебно удостоверение за актуално състояние да се изпрати на АВп за откриване на производство по ликвидация на прекратеното дружество.

Решението  подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните с въззивна жалба пред БАС.

 

                                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: