РЕШЕНИЕ №                                  

Гр. Сливен, 27.07.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско  отделение в съдебно заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

При участието на секретар Р.Г. разгледа докладваното от Хр. Марева т.дело № 86 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е за обявяване в несъстоятелност и намира правното си основание в част четвърта от ТЗ.

  Постъпила е молба от Б.К.К. като управител и едноличен собственик на капитала на ТД „Маргарита” ЕООД – гр.Сливен, с която се иска обявяване в несъстоятелност на дружеството. В подадената допълнително на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК молба се уточнява, че от м. декември 2008г. дружеството има финансови затруднения. Не е постигнато предоговаряне на получен кредит-овърдрафт към „Уникредит Булкбанк” АД, наложени са запори от контрагент по търговски сделки, както и за публични задължения към НАП, които към 03.22.2009г. са в размер на 101202.28лв. Посочени са като необслужени задължения по кредити към „Уникредит Булбанк” АД в размер на 300000лв. което задължение е обезпечено с имот на ЕТ „Б.-Б.К.”; към „Пиреосбанк”АД – клон Сливен в размер на 17089.78лв. обезпечено с имот на длъжника; към „Банка ДСК” АД – клон Сливен в размер на 134594.60 лв. обезпечено с имот на „Агровижън” ЕООД. Поддържа, че финансовите затруднения за плащане на посочените вземания се дължат на свръхзадълженост, т.к. активите, които притежава дружеството са значително по-малко от пасивите и дружеството е спряло плащанията си.

Иска се откриване на производство по несъстоятелност

В открито с.з. управителят и едноличен собственик на капитала – Б. К. поддържа молбата си, но посочва, че затрудненията са временни. Било постигнато споразумение с всички кредитори, но е налице невъзможност за плащане на публичните задължения на дружеството към държавата за данъци, осигуровки и лихви върху тези задължения.

От събраните по делото доказателства, включително и от назначената и изслушана съдебно-икономическа експертиза, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от извършената справка в ТР при АВ молителят е търговец с едноличен собственик на капитала – управителя Б.К.К..

За да извърши анализ на представената с молбата по чл. 628, ал. 1 от ГПК документация, касаеща финансовото и имуществено състояние на молителя и изпълнението на изискванията на закона за откриване на производство по несъстоятелност съдът назначи съдебно-икономическа експертиза, от която се установява следното:

Дружеството разполага с ДМА с балансова стойност към 30.11.2009г. в размер на 32 хил.лв. – масивна двуетажна сграда, находяща се в гр. Нова Загора, построена върху терен с площ от 2409.73 кв.м. – без терена да е собственост на дружеството, предназначена за стопанска дейност. Към 31.12.2008г. дружеството е разполагало с транспортни средства, с които през 2009г. са извършени разпореждания и не са налични към настоящия момент, като същото се отнася и за стопански инвентар. Притежава нематериални активи по балансова стойност в размер на 1000лв., материални запази по балансова стойност в размер на 25000лв. и краткосрочни вземания в размер на 446000лв., като дружеството не разполага с налични парични средства. Извършеният анализ от вещото лице показва, че краткотрайните активи представляват 94% от общата сума на активите, като за изследвания период към 30.11.2009г. е налице реално намаляване на активите с 355000лв.

Към 30.11.2009г. вещото лице е установило, че дружеството има дългосрочни задължения от общо 127436.12лв. към финансови институции – ТБ „Пиреос” и „Банка ДСК”. Краткросрочните задължения – такива с настъпил падеж към настоящия момент са както следва: 143000лв. към доставчици и клиенти; 9000лв. – начислени и незаплатени заплати към персонал и публични задължения вкл. лихви в размер на 78000лв. Вещото лице е посочило кредиторите и размера на всяко от задълженията, като с най-голям размер са задълженията към ЕТ „Кольо Банов” – 23218.55лв.; „Малтехагро” ООД – 20238; „Ди тек” ЕООД – 18580.43 лв.

В сравнителния анализ между активите и пасивите на дружеството вещото лице е констатирало, че собствения капитал покрива дълготрайните активи, което гарантира дългосрочното им използване и краткосрочните активи превишават краткосрочните пасиви. Освен това размерът на ликвидните активи – 446000лв., включващи краткосрочните вземания и парични средства покриват размера на текущите си задължения от 230000лв.

Въпреки това, вещото лице е установило спиране на плащанията към „Коледжиков”ЕООД към 14.10.2008г.; към Банка „Пиреос България” АД – към 14.04.2009г. и към „Банка ДСК” – към 28.05.2009г.

При тези данни, за изследване възможността на дружеството да изпълнява задълженията си и да участва в търговския оборот и за изясняване на обстоятелството дали затрудненията са временни вещото лице е определило следните коефициенти на ликвидност: С оглед съотношението между текущите активи и текущите задължения вещото лице определя сравнително добър коефициент на обща ликвидност – 2,05. Относно възможността на дружеството с наличните краткотрайни активи да покрие краткотрайните си задължения вещото лице определя коефициент на бърза ликвидност над 0 – 1,94. Във връзка с краткосрочните активи от данните на вещото лице обаче следва да се отчетат следните обстоятелства: Значителен дял в краткосрочните активи заемат вземанията за предоставен заем към Ферма Нова Загора 242000лв., което дружество е свързано лице и „Валерий С и М Груп” АД – 195521.84лв., който размер обаче не покрива текущите задължения. Посочените вземания от свързани лица е чрез физическото лице Б.К.К. – управител на дружеството молител, от чието име изхожда молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Игнорирането на тези показатели във връзка с определянето на незабавната ликвидност, като съотношение между ликвидните активи и текущите задължение е 0, което се отнася и за абсолютната ликвидност като съотношение между паричните средства и текущите задължения.

В ТР към АВ се установяват следните данни относно основните длъжници към молителя, които формират краткосрочните вземания от лица в група:

„Ферма Нова Загора” е дружество с ограничена отговорност, от което управителя на „Маргарита” – Б. К. притежава 80% от дружествените дялове. Последният ГФО обявен от това дружество е за 2007г., поради което не би могло да се установи вероятността за събираемост на вземанията спрямо този длъжник.

Относно дружество с наименование „Валерий С И М Груп” АД в ТР при АВ не се съдържат вписвания, като длъжникът не е представил доказателства.

Във връзка с наличното имущество на длъжника от други доказателства по делото се установява, че единствената сграда включена в ДМА на дружеството определени от в.л. по балансова стойност в размер на 32000лв., е с учредена ипотека в полза на Банка „Пиреос” с начална цена определена в публичната продан по и.д. № 20098350400284 в размер на 15600лв.

Въз основа на така установените обстоятелства като цяло се налага извода, че са налице предпоставките по чл. 625 и чл. 608, ал. 1, и не са налице тези по чл. 631 от ТЗ, при което за молителя следва да се открие производство по несъстоятелност.

По въпроса за откриването на производство по несъстоятелност имат отношение предпоставките установени в чл. 607а от ТЗ – дали се касае за субект, по отношение на който може да се открие такова производство; материалноправни предпоставки по чл. 608, ал. 1, и чл. 631, евентуално – чл. 608, ал. 2 и чл. 742 от ТЗ – относно това дали лицето е неплатежоспособно, съответно свръхзадължено, дали не се касае за временни затруднения или лицето разполага с достатъчно имущество и може да участва в търговския оборот без опасност за кредиторите, както и да са налице формалните предпоставки за откриване на такова производство.

Наличието на формалните предпоставки по чл. 625 от ТЗ, както и качеството на молителя на лице, за което според чл. 607а, ал. 1 от ТЗ при наличието на материални предпоставки следва да се открие производство по несъстоятелност, в случая е безспорно. Касае се за търговско дружество с ограничена отговорност, за което е подадена молба по чл. 626, ал. 1 от ТЗ, от надлежно легитимирано лице по чл. 626, ал. 2 от ТЗ – управител и едноличен собственик на капитала.

Основен предмет на доказване и изследване в настоящото производство, включително по почин на съда съобразно служебното задължение за установяване на обстоятелства свързани с евентуалната несъстоятелност на молителя, са наличието на материалните предпоставки по чл. 608, ал. 1 от ТЗ и евентуално по чл. 608, ал.2 във вр. с чл. 742 от ТЗ.

От представените по делото доказателства и изключително с оглед анализа на данните от тях посредством заключението на вещото лице, се налага извода, че не е налице свръхзадълженост за молителя, така както се поддържа в молбата. Свръхзадълженост съгласно чл. 742, ал. 1 от ТЗ е налице тогава, когато имуществото на дружеството не е достатъчно, за да покрие задълженията му. В случая вещото лице е установило наличие на имущество, което преобладаващо включва краткосрочни вземания с настъпващ падеж, които надхвърлят текущите задължения, което определя и висок коефициент на обща ликвидност – 2,05 и на бърза ликвидност – 1,94.

При наличието на молба по чл. 626 и чл. 628, ал. 1 от ТЗ обаче, с която е сезиран да се произнесе относно предпоставките за откриване на несъстоятелност съдът е длъжен да установи служебно и всички предпоставки имащи отношение по въпроса за евентуално състояние на неплатежоспособност, каквото съдът в случая намира, че е налице.

От данните по делото и заключението на вещото лице се установява, че молителя към м. ноември 2009г. е спрял изискуеми плащания както към Държавата – данъчни задължения в размер на общо 77646.06лв., така и плащания към кредитори по търговски сделки спиране на плащанията към „Коледжиков”ЕООД към 14.10.2008г.; към Банка „Пиреос България” АД – към 14.04.2009г. и към „Банка ДСК” – към 28.05.2009г. Общия размер на задълженията към финансови институции – ТБ „Пиреос” и „Банка ДСК” е 127436.12лв., за което са образувани изпълнителни производства.  Краткросрочните задължения – такива с настъпил падеж към настоящия момент са в размер на 143000лв. към доставчици и клиенти и 9000лв. – начислени и незаплатени заплати към персонал. Сделките, по които са спрени плащанията са търговски по смисъла на чл. 286, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ.

Финансово-икономическият анализ на вещото лице за последните три години сочи на намаляване на активите на молителя значителен дял в които към м. ноември 2009г. имат краткосрочните вземания от предприятия в група –- 437521.84лв. Събираемостта на тези вземания, определящи и високия коефициент на обща и бърза ликвидност обаче е съмнителна, което означава, че е налице опасност за кредиторите на молителя. Касае се длъжник – „Ферма Нова Загора” свързано лица посредством лицето подало молбата за откриване на производство по несъстоятелност, което само по себе си индицира, че посочените свързани лица не са в състояние да изпълняват задълженията си. В подкрепа на това са данните за обявения ГФО на най-големия длъжник  - „Ферма Нова Загора”. От извършената справка в ТР относно на „Валерий С и М” АД „Маргарита” ЕООД не е посочена като свързано лице. Заключението на вещото лице в този смисъл не се оспори от молителя обаче, поради което по отношение вземането спрямо „Валерий С и М” АД следва да се приеме затруднения за реализирането му.

Съотношението между ликвидните и текущите задължения от една страна (коефициент на незабавна ликвидност) и съотношението между паричните средства и текущите задължения (коефициент на абсолютна ликвидност) са нулеви, което означава, че затрудненията довели до спиране на плащанията не са временни.

След анализа на доказателствата по делото съдът намира, че дружеството не разполага с имущество за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност, който, изхождайки от оптимална продължителност от 6 месеца, с възнаграждение на синдика около 500 лв. месечно както и други разходи за запазване на имуществото определя приблизително в размер на минимум 4000 лв.

Наличното имущество по смисъла на чл. 629б, ал. 1 от ТЗ следва да е такова – включено в масата на несъстоятелността. Притежаваното от дружеството ликвидно имущество по балансова стойност надвишава този размер, но същевременно е предоставено в обезпечение на кредитор по смисъла на чл. 722, ал. 1, т. 1 от ГПК. Спрямо същата сграда е насочено принудително изпълнение и е обявена публична продан в периода 09.02.2010г. – 09.03.2010г. В срока – определен от съда по чл. 629б, ал. 1 от ТЗ началните разноски в производството по несъстоятелност не са предплатени, поради което и с оглед заключението н вещото лице по този въпрос не налага извода, че следва съдът да постанови решение, с което след като да обяви неплатежоспособността на дружеството с начална дата 14.10.2008г., да открие и производство по несъстоятелност, което да бъде спряно при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

При наличието на данни за намаляване на имуществото на длъжника и на действия – предоставянето на заеми, каквато дейност е извън предмета на обявената и разрешена за извършване от това дружество, което е довело и до трансформирането на преобладаваща част от имуществото в несъбираеми вземания, съдът следва да допусне обезпечение чрез налагане на запор и възбрана, както и да постанови прекратяване дейността на предприятието.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „МАРГАРИТА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., БУЛ. „Ц. О.” № *, ап. * и адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д. Д.” *-*-*, ЕИК по БУЛСТАТ *****

 

ОБЯВЯВА начална дата на неплатежоспособността: 14.10.2008г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност и прекратява дейността на „МАРГАРИТА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., БУЛ. „Ц.О.” № *, ап. * и адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д. Д.” *-*-*, ЕИК по БУЛСТАТ ****

 

ДОПУСКА запор и възбрана върху имуществото на „МАРГАРИТА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., БУЛ. „Ц. О.” № *, ап. * и адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д. Д.” *-*-*, ЕИК по БУЛСТАТ **** и ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието

 

ОБЯВЯВА” „МАРГАРИТА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., БУЛ. „Ц. О.” № *, ап. * и адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д. Д.” *-*-*, ЕИК по БУЛСТАТ **** в несъстоятелност

 

СПИРА  производството по несъстоятелност на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

 

Решението подлежи на незабавно вписване в Търговския регистър!

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаски апелативен съд в 7 – дневен срок от вписването му в Търговския регистър!

 

Делото да се докладва след изтичане на едногодишен срок от вписване на решението в търговския регистър!

 

 

СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА :