Р Е Ш Е Н И Е   № 12

 

                                 гр. Сливен, 19.05.2010г.

 

          Сливенският окръжен съд, търговско отделение, в открито съдебно заседание , проведено на деветнадесети април, две хиляди и десета година

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

 

 

 

При секретаря М.Л. и в присъствието на прокурора……………………. като разгледа докладваното от ВЕСЕЛА НИКОЛОВА  търг.дело № 104 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази:

 

          Предявени са обективно съединени искове за изпълнение на договорно задължение за заплащане на цена на стока по договор за търговска продажба /доставка/ и обезщетение за забава с обща цена 51 247,41лв.  и правна квалификация чл.318 от ТЗ във връзка с чл.294 от ТЗ.

          Процесуалният представител на ищцовото дружество твърди в исковата молба, че с ответния ЕТ през 2009г. били в търговски отношения по договори за доставка на лекарствени и козметични продукти. За периода 21.04.2009г. - 10.07.2009г. страните договорили по заявка на ответника и отложено плащане по банков път с дата на падежа отразена върху фактурата доставки по 101 броя фактури, които били своевременно изпълнени отстрана на ищеца. Ответникът не изпълнил своето задължение да заплати цената на доставената му стока като към 09.11.2009г. дължал на доставчика сумата 51 034,96лв. главница без начислени лихви за забавени плащания. Моли съда да осъди ответника да заплати неплатената цена на доставената му  стока, заедно с обезщетението за забавени плащания в размер на 212,45лв. върху главницата, а също и със законната лихва за забава от предявяването на исковете до окончателното изплащане на главницата. Претендира и за разноските по делото.

          Ответният ЕТ с депозиран писмен отговор първоначално е оспорил исковете, но в о.с.з. лично е изразил промененото си становище за признаването им по основание и размер.

          След като взе предвид признанието на исковете от ответника  и установи пълна идентичност между твърдените от ищеца, признатите от ответника и установените такива със събраните по делото писмени доказателства факти и обстоятелства, Сливенският окръжен съд прие за установено от фактическа страна следното:

          Страните по делото, в качеството си на търговци по смисъла на чл.1 от ТЗ, през 2009г. поддържали търговски отношения като през периода от време 21.04.2009г. - 10.07.2009г. 2009г. в качеството си на продавач /първият/ и купувач /вторият/ сключили множество договори за продажба и доставка на лекарствени и козметични продукти.

В изпълнение на договорните си задължения ищецът доставял договорените по заявка стоки като за всяка доставка издавал съответна фактура. Във фактурите продавачът  отразявал вида, количеството и единичната цена на предадените стоки, предмет на сделките, както и общата им стойност с включен ДДС, а с оглед уговореното отложено плащане – и датата на съответния падеж.

Длъжникът не изпълнявал задължението си за плащане на извършените доставки и към 09.11.2009г. по описаните в исковата молба 101 броя фактури дължал незаплатената сума от 51 034,96лв., представляваща равностойността на продадената и предадена му стока по фактурите.

В резултат на виновното неизпълнение на договорното  задължение за плащане цената на доставената му стока, ответникът причинил вреди на ищеца изразяващи се в размера на  изтеклата законна лихва за забава върху незаплатената главница общо в размер на 212,45лв. /изчислена след приспадане на допълнително внесена от ответника по кредитни известия сума/.

          Фактическите констатации, изведени въз основа на  съвпадащите и взаимно допълващи се писмени доказателства, признати изцяло от ответната страна, мотивират извеждането на следните правни изводи:

          Предявените обективно съединени искове за изпълнение на договорно задължение за заплащане на цена на стока по договор за търговска продажба /доставка/ и обезщетение за забава с обща цена 51 247,41лв. са изцяло признати от ответника, поради което следва да бъдат уважени при условията на чл.237 ал.1 и 2 от ГПК.

 

.

          С оглед пълното признание на предявените искове и преценката на съда за липсата на противоречие на това признание със закона и добрите нрави /арг. чл.237 ал.3 от ГПК/, съдът следва да уважи исковете като осъди ответника да заплати на ищцовото дружество претендираните суми като главница и лихви в пълен размер, както и претендираните от него разноски по делото в размер на 3 524,85лв.

          Ръководен от изложеното, Сливенският окръжен съд

 

 

                                             Р  Е  Ш  И  :

 

 

          ОСЪЖДА ЕТ “ЕЙЧ – ДЖИ – Х.Ж.” с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. К, п.к. 8970, ул. “А.С.Б.” № *, представляван от Х.Л.Ж., ЕГН **********, да заплати на “ЛИБРА” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С. п.к. 1700 община С. район С. ул. “ А.. С. М.” № *, представлявано от изпълнителните директори Т. П. П. и Д. М. Д., сумата 51 247,41лв. /петдесет и една хиляди, двеста четиридесет и седем лева и 41 стотинки/ общо, от които сумата 51 034,96лв., представляваща неизпълнено задължение за заплащане на цена на доставени лекарствени и козметични продукти по договори за търговска продажба / доставка/ по 101 броя фактури за периода м. април 2009г. - м. юли 2009г., и сумата 212,45лв., представляваща  изтекла лихва за забава, считано от падежа на всяко от плащанията по отделните фактури до предявяване на исковете 08.12.2009г., както и законната лихва върху главницата от 51 034,96лв. след тази дата до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 3 524,85лв.

          Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с въззивна жалба пред Бургаския апелативен съд.

 

                                                             

                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: