РЕШЕНИЕ № ______________

гр. Сливен, 13.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

При участието на секретаря Е.Х. като разгледа докладваното от Хр. Марева ч.т.д. № 105 по описа на съда за 2009г, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 25 от ЗТР и се разглежда по реда на гл. ХХІ от ГПК.

В жалбата подадена от адв. Е.С. от САК в качеството й на пълномощник и процесуален представител на „Оксиджен” ООД – гр. Сливен се твърди, че отказ № 20091119132637 от 23.11.2009г. на АВ за вписване на промени по партидата на дружеството в ТР е незаконосъобразен.

Поддържа, че решението на общото събрание на дружеството за изключването на съдружник – М.М., е съобразено с разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ТЗ във вр. с чл. 16, ал. 2 от дружествения договор, тъй като не е изпълнявала задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не се явява на свиканите общи събрания независимо, че е била редовно уведомявана за тях и не изпълнява решенията на общото събрание, като по този начин действа изцяло против интересите на дружеството. Решението на ОС за изключването й, видно от приложения протокол, е подробно мотивирано и подкрепено с доказателства – след справка в ТР може да се установи, че има постановени три отказа за вписване на промени и един отказ за обявяване на ГФО на дружеството, поради неучастието на М. М. в провежданите общи събрания.

Относно изискването на чл. 126 от ТЗ на М. М. по надлежния ред е било връчено писмено предизвестие за изключването й. На 16.06.2009г. на М. М. е била изпратена покана за провеждането на общо събрание на 30.06.2009г. и писмено предупреждение по чл. 126 от ТЗ, които документи на 17.06.2009г. са били получени на адреса на съдружничката в гр. Трявна от Д.Т.М. – неин брат съгласно приложената обратна разписка. Счита, че по този начин са спазени изискванията на чл. 46 ГПК за уведомяване, които счита, че администратора - постановил отказа, е следвало да съобрази и да приеме, че е налице надлежно уведомяване. Обстоятелството, че администраторът не е могъл да разчете текста на обратната разписка е ирелевантно, след като същата е приложена надлежно на хартиен носител при подаване на заявлението. Обстоятелството, потвърдено от брата на съдружничката, че същата е в чужбина повече от две години не би могло да бъде удостоверено писмено, като от друга страна красноречиво потвърждава законосъобразността на решението за изключването й като съдружник. Поддържа, че е неправилен извода за нарушение на разпоредбата на чл. 137, ал. 3, пр. 1 от ТЗ, т.к. съгласно пр. 2 от същата разпоредба изключваният съдружник не гласува.

На следващо място – относно прекратяване участието на „Глобъл Маркетинг енд Адвъртайзинг” ЛТД като съдружник в дружеството, поддържа, че тълкуванията на администратора постановил отказа са ирелевантни. Съгласно императивната разпоредба на чл. 125, ал. 1, т. 3 от ТЗ участието на съдружника – юридическо лице, се прекратява при прекратяването му с ликвидация, което обстоятелство е налице видно от извлечението на компаниите на Великобритания, приложено към заявлението.

Относно наличието на представителна власт, счита, че при изследване на наличието й е следвало да се съобрази нотариалното удостоверяване на договора за продажба на дялове, при което нотариусът е извършил необходимата проверка и е удостоверил наличието на такава представителна власт. От друга страна по партидата на дружеството се намират преписи от меморандума за учредяване и устава на дружеството, както и протокол от учредителното събрание, с които се установява надлежната представителна власт на съдружника Н.Р.Б. за „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД въз основа на генерално пълномощно издадено от директора на това дружество със срок на валидност до 04 септември 2008г.

Предвид гореизложеното и въз основа на приложените към заявлението писмени доказателства се иска отказ № 20091119132637 от 23.11.2009г. на АВ да бъде отменен, като се дадат задължителни указания за вписване на заявените промени: приемане на нов съдружник – К.Л.В.; прехвърляне на дружествени дялове от „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД, както следва: 25 дяла по 50 лв. на обща стойност 1250 лв. на К.Л.В.; 8 дяла по 50 лв. на обща стойност 400 лв. на Г.В.Г.; 3 дяла по 50 лв. на обща стойност 150 лв. на И.Н.К.; на следва що място – 1 дял на стойност 50 лв. от Н.Р.Б. на И.Н.К.; 20 дяла на обща стойност от 1000 лв. от „Юро уей консултинг” ООД – гр. София, представлявано от К.Л.В. на И.Н.К.; както и изключването като съдружник на М.Т. М. на основание чл. 126, ал. 3, т. 1, 2, 3 от ТЗ във вр. с чл. 16, ал. 2 от ДД, чиито 13 дяла по 50 лв. на обща стойност 650 лв. се поемат от съдружника И.Н.К., за което останалите съдружници са дали единодушно съгласие; освобождаване на досегашните управители Н.Р.Б. и М.Т. М. и вписването като управител на И.Н.К., като дружеството продължава дейността си под същото наименование, седалище, адрес на управление и предмет на дейност; дружествен договор с изменения.

Жалбата е допустима. Подадена е чрез АВ в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР от надлежно легитимирано лице при наличието на правен интерес.

Към жалбата е приложено пълномощно за адв. С., документ за заплащането на дължимата д.т. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗТР са приложени преписи от приложенията към заявлението относно релевантните за вписването обстоятелства и предмета на жалбата против постановения отказ и от тях се установяват обстоятелства както следва: мотивите, въз основа на които е постановен обжалвания отказ; заявление образец А4, от договори за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите – 5бр. всички сключени на 26.06.2008г.; предизвестие от 24.03.2008г. от съдружник – „Юро уей консултинг” ООД – гр. София по чл. 125, ал. 2 от ТЗ; предизвестие от 26.03.2008г. от Н.Р.Б., предизвестие от 26.03.2008г. от „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД по чл. 125, ал. 2 от ТЗ чрез представител Н.Р.Б., действащ съгласно генерално пълномощно на директора на Джейсън Хъгс от 05 септември 2007г. за прекратяване на участие в съдружието, 2 бр. декларации по чл. 13, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от ЗТР; молба от К.Л.В. за приемането му като съдружник; протокол от 26.06.2008г. за проведено общо събрание на „Оксиджен” ООД; протокол от 26.06.2008г. за проведено общо събрание на „Юро уей консултинг” ООД – гр. София; протокол-решение от 26.06.208г. от Н.Р.Б.в качеството му на представител на „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД; протокол за проведено второ общо събрание на 26.06.2008г. на съдружниците в „оксиджен” ООД; дружествен договор от 31.03.2009г. прието от съдружници И.Н.К., К.Л.В. и Г.В.Г.; покана от И.Н.К. в качеството му на управител и представител на „Оксиджен” ООД до съдружник М.Т. М. на основание чл. 21 от ДД във вр. с чл. 139 и чл. 126, ал. 3 от ТЗ; обратна разписка за връчване на покана за свикване на общо събрание на „Оксидежн” ООД до М. М., връчена на 18.03.2009г. на адрес в гр. Трявна чрез трето лице – Г.Н.; протокол за проведено на 31.03.2009г. общо събрание с участието на съдружници – И.Н.К., К.Л.В. и Г.В.Г. в „Оксиджен” ООД за потвърждаване на решения приети на общо събрание на дружеството от 26.06.2008г. избирането на И.Н.К. за управител на дружеството и приемане на нов дружествен договор; протокол за проведено също на 31.03.2009г. общо събрание на съдружници в „Оксидежн” ООД - Н.Р.Б. лично и в качеството му на представител на „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД, „Юро уей консултинг” ООД – гр. София представлявано от управителя К.Л.В., Г.В.Г. и И.Н.К., на което са приети решения за потвърждаване решенията от проведеното на 26.06.2008г. общо събрание; за освобождаването на „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД, Н.Р.Б., „Юро уей консултинг” ООД – гр. София и М.Т. М. като съдружници; приемането на К.Л.В. за съдружник като „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД прехвърля 25 дяла по 50 лв. на обща стойност 1250 лв. на К.Л.В., 8 дяла по 50 лв. на обща стойност 400 лв. на Г.В.Г.; 3 дяла по 50 лв. на обща стойност 150 лв. на И.Н.К.; 1 дял на стойност 50 лв. от Н.Р.Б. на И.Н.К.; 20 дяла на обща стойност от 1000 лв. от „Юро уей консултинг” ООД – гр. София, представлявано от К.Л.В. на И.Н.К.; за изключването на М.Т. М. като съдружник на основание чл. 126, ал. 3 от ТЗ във вр. с чл. 16 и сл. от ДД с посочени в мотивите за изключване на основанията предвидени в разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ТЗ и посочено нарушение – неявяване на свиканите общи събрания независимо от надлежното уведомяване писмено и по телефона, поради което АВ е постановила отказ за вписване на промени, гласувани от общото събрание на съдружниците проведено на 26.06.2008г., като притежаваните от М. М. 13 дяла по 50 лв. на обща стойност от 650 лв. със съгласието на останалите съдружници се поемат общо от И.Н.К.; за освобождаването на досегашните управители Н.Р.Б. и М.Т. М. и избирането на И.Н.К. за управител; приложен е препис от ДД от 30.06.2009г. съдържащ промени приети от съдружници И.Н.К., К.Л.В. и Г.В.Г.; протокол от общо събрание на „Оксиджен” ООД с участието на съдружници И.Н.К., К.Л.В. и Г.В.Г. за потвърждаване решенията, приети на проведеното на 26.06.2008г. общо събрание; превод от заклет преводач на уведомление за ликвидация от завеждащия регистъра при Камарата на търговските дружества във Великобритания, отдел ликвидация за това, че компанията „Глобъл маркетинк енд адвъртайзинг” ЛТД съгласно част 625А от Закона за компаниите 1985 ще бъде закрита на 20.01.2009г., който процес не може да бъде прекратен, като завеждащият регистъра няма да приема каквито и да било допълнителни законови документи, тъй като досието на компанията е закрито; преписи от покана за свикване на общо събрание на 30.06.2009г. и мотивирано предупреждение по чл. 126, ал. 3 от ТЗ до съдружника М. М.; препис от товарителница с № на пратка 11614264; протокол за проведеното на 30.06.2009г. общо събрание на съдружниците в „Оксиджен „ ООД, на което са присъствали и гласували за приемане на решения за изменение на подлежащите на вписване обстоятелства – предмет на обжалвания отказ: Н. Б. лично и като пълномощник на „Глобъл маркетинг енд адвъртайзинг” ЛТД, „Юро уей консултинг” ООД, представлявано от К.Л.В., както и Г.В.Г. и И.Н.К., пълномощно за адв. С. по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗТР.

Въз основа на така представените към заявлението по чл. 13 от ЗТР приложения и посочените обстоятелства, за които се отнасят, както и с оглед на доказателствата събрани в настоящото охранително производство по реда на чл. 278, ал. 1, пр. 2 от ГПК – препис от товарителница с № на пратка 11614264, гласни доказателства- показания на св. Д. М., посочен като получател, се налага извода, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, по следните съображения:

Съществено значение във връзка с обжалвания отказ е обстоятелството, че решенията от проведеното на 30.06.2009г. ОСС в „Оксиджен” ООД са приети в отсъствието на съдружника и съуправител на дружеството М.М. и приемане на решение за изключването й в нарушение на изискванията на чл. 126, ал. 3 от ТЗ и чл. 16, ал 2 от ДД.

Аргументът в жалбата, че спазването на изискванията на закона – чл. 126, ал. 3 и чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 16, ал. 2 от ДД следва от приложената към заявлението товарителница с № на пратка 11614264 връчена  на 17.06.2009г. на трето лице – св. Д. М., който е брат на съдружника М. М. е неоснователно, включително с оглед връчените също чрез трето лице на 18.03.2008г. покана и предупреждение. В тази насока жалбоподателят се позовава на нормата на чл. 46 от ГПК, регламентираща връчването на книжа чрез друго лице. Действително съгласно чл. 540 от ГПК в охранителното производство намират приложение общите разпоредби на ГПК, вкл. посочената от жалбоподателя разпоредба на чл. 46 от ГПК. При преценката за това, дали предупреждението по чл. 126, ал. 3 от ТЗ е надлежно връчено на изключения с решението на ОСС съдружник, следва да се изходи и от разпоредбите на ДД, които, когато не противоречат на закона и добрите нрави, имат приоритет като особени спрямо общия регламентиран в ТЗ и ГПК ред. В случая в разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ДД изрично е предвидено, че предупреждението за изключване следва да бъде връчено лично и най-малко 10 дни преди провеждането на ОСС. По този начин с ДД е изключена възможността по чл. 46 от ГПК за връчване чрез друго лице, като гаранция в по.висока степен за защита правата и интересите на предложения за изключване съдружник. Посочените в чл. 42 от ГПК способи на връчване – по пощата или чрез куриерска служба с  препоръчано писмо с обратна разписка са възможни само, ако бъде удостоверено личното предаване на книжата. В случая книжата са били предадени, съответно получени от брат на съдружника и съуправител на дружеството М. М. – св. Д. М.. В неговите показания обаче не се съдържат данни и не се установява кумулативното изискване за спазване на предвидения в чл. 16, ал. 2 от ДД 10 дневен срок преди провеждането на ОСС.

На следващо място към заявлението по чл. 13 от ЗТР, а и в производството по чл. 25 от ЗТР въпреки предоставената възможност по чл. 278, ал. 1 от ГПК, не е представено (посоченото в жалбата и цитирано в представения препис от протокол-решение на „Глобъл маркетинг енд адвъртайзинг” ЛТД от 26.06.2008г.) генерално пълномощно от Директора на „Глобъл маркетинг енд адвъртайзинг” ЛТД относно наличието на представителната власт за Н.Р.Б.. Липсата му не позволява да се установи, че при сключването на договора за продажба на дялове от това дружество като съдружник посочения пълномощник е действал при наличието на надлежна представителна власт, нито действителността на упълномощаването при спазване на изискуемата от закона - чл. 114, ал. 2 от ТЗ, особена писмена форма с нотариална заверка на подписа. Нотариалната заверка на подписите на договора за продажба на дялове не обвързва нито АВ в регистърното производство, нито съда в производството по чл. 25 от ЗТР да приеме, че при сключване на договора за прехвърляне на дялове от капитала на „Оксиджен” ООД са спазени особените изисквания за валидност на разпореждането с дялове от капитала на дружеството. Извършеното нотариално удостоверяване на подписа съгласно чл. 179, ал. 1 от ГПК обвързва съда да приеме единствено, че волеизявлението за сключване на договора е направено от посочения пълномощник – Н.Р.Б., чиято представителна власт е удостоверена с посоченото в договора пълномощно. Включително в договора от 26.06.2008г. обаче не са посочени данни, от които да се заключи, че разпореждането извършено от пълномощник отговаря на изискуемата от чл. 114, ал. 2 от ТЗ особена форма за установяване наличието на представителна власт.

Тази форма на упълномощаване е изискуема и съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ при приемането на решения от ОСС. Във връзка с това следва да се държи сметка, че с решението по т. 1 от 30.06.2009г. са потвърдени решения от проведеното с участието на „Глобъл маркетинг енд адвъртайзинг” ЛТД чрез пълномощник Н. Б., на 26.06.2008г., касаещи освобождаване на съдружници и приемане на нови, както и за прехвърляне на дялове, към които решения разпоредбата на чл. 137, ал. 3 от ТЗ поставя изискване за квалифицирано мнозинство.

Посочените по-горе недостатъци свързани с уведомяването на съдружника М. М. по смисъла на чл. 126, ал. 3 от ТЗ и чл. 16, ал. 2 от ДД, както и с установяването на представителна власт за Н. Р. Б. като пълномощник на „Глобъл маркетинг енд адвъртайзинг” ЛТД посочен като участник в проведените както на 30.06.2009г., така и на 26.06.2008г. ОСС рефлектират върху изводите за законосъобразност на всички останали решения приети на 30.06.2009г. Изводите на длъжностното лице по регистрацията при АВ са в съотвествие с представените доказателства. Във връзка с приемането на решенията за освобождаване и приемане на съдружници, включително относно прекратяването на участието на „Глобъл маркетинг енд адвъртайзинг” ЛТД при условията на чл. 125, ал. 1, т.3 от ТЗ следва да се изтъкне, че при приемането на отделните решения не е посочено от гласовете на кои съдружници и с каква част от представения капитал са приети те. В протокола за проведеното на 30.06.2009г. ОСС е посочено, че решенията са приети единодушно. Вярно е, че съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада при определяне наличието на обикновено и\или квалифицирано мнозинство съгласно същата разпоредба. Това обаче предполага представянето на доказателства, от които да е възможно по несъмнен начин установяването в проверката по чл. 21 от ЗТР на всички особените изисквания на закона и на ДД свързани със съществуването на заявените за вписване обстоятелства и тяхното съответствие със закона. При липсата на такива доказателства и с оглед съдържанието на протокола не би могло да се обоснове, че останалите решения свързани с освобождаването и приемането на съдружници и преразпределянето на дяловете съответстват на закона и дружествения договор.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата подадена от адв. Е.С. *** като процесуален представител по пълномощие на И.Н.К., ЕГН ********** *** в качеството му на управител и представител на „Оксиджен” ООД,  ЕИК 119607218 против отказ № 20091119132637 от 23.11.2009г. на АВ като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на АВ!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: