РЕШЕНИЕ № ______________

гр. С., 04.03.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С.СКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

като разгледа докладваното от Хр. Марева ч.т.д. № 5 по описа на съда за 2010г, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 25 от ЗТР и се разглежда по реда на г ХХІ от ГПК.

Подадена е жалба от „Хигисбетон” ООД – С. чрез пълномощника Е.Х. *** срещу отказ № 20091228140329\06.01.2010г., постановен по заявление вх. № 20091228140329. В жалбата се поддържа, че отказът е незаконосъобразен, т.к. изводът, че не е спазена разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от ТЗ не кореспондира с представените към заявлението писмени покани, констативен протокол № 51, т. І, рег. № 1066 от 10.12.2009г. на Нотариус Р.С., с приложени към него уведомление, покана и товарителница. Върху товарителницата изрично е отбелязано, че пратката е получена от В. на 16.12.2009г. в 15.10. ч. и тя съдържа документите по посочения констативен протокол. При тези доказателства длъжностното лице по вписванията е следвало да впише заявените промени приети на общото събрание от 28.12.2009г., като постъпилото възражение от Т. В. не  би могло да бъде разглеждано в производството по вписването, а само в исково производство.

Иска се съдът да отмени обжалвания отказ, като вместо това да задължи длъжностното лице по вписванията в ТР при АВ да впише заявените обстоятелства относно решенията на общото събрание на дружеството от 28.12.2009г.

Жалбата е допустима. Подадена е чрез АВ в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР от надлежно легитимирано лице при наличието на правен интерес и от надлежен процесуален представител.

Във връзка с допустимостта на процеса по подадената жалба на основание чл. 25 от ЗТР следва да се посочи, че по делото е постъпила молба от Т. В., сочейки себе си като управител на дружеството, с която оттегля пълномощията дадени от управителя Н. Х. за адв. Ел Х., както и подадената от нея жалба. Във връзка с това в с.з. управителят Н. Х. се явява лично и поддържа жалбата, като потвърждава и дадените от него пълномощия за адв. Х. за извършване представителство на дружеството по повод на заявените за вписване промени съгласно решенията на ОСС от 28.12.2009г.

Молбата за оттегляне на жалбата и за прекратяване на представителната власт на адв. Х. за дружеството е неоснователна. Жалбата против постановения отказ № 20091228140329\06.01.2010г. и упълномощаването на адв. Х. се поддържат изрично от надлежния управител на дружеството. Постъпилата от Т. В. молба и искането за прекратяване на съдебното производство не могат да бъдат ценени като процесуални действия извършени от него в качеството му на управител на дружеството и от името на дружеството. Вярно е, че съгласно последно извършените и актуални към настоящия момент вписвания сочат това лице за съуправител, но оповестителното действие на вписването досежно избора е безспорно само спрямо трети лица. Не е така обаче спрямо съдружниците. Отношенията помежду им се определят от приетите решения на общото събрание на съдружниците – в случая от 28.12.2009г. Същите решения, бидейки валидни, до отмяната им по надлежния исков ред, чрез конситутивния иск по чл. 74 от ТЗ имат действие в отношенията между съдружниците от момента на приемането им, като за случая – от момента на освобождаването, респективно избора на нов управител. Противното разрешение би довело до възможност за освободения управител при несъгласие с решението на общото събрание и независимо от законосъобразност да осуетява вписването, което е недопустимо. При несъгласие на съдружника (в случая – освободения управител) с решенията на общото събрание или начинът на неговото свикване и провеждането, пороците, обуславящи тяхната незаконосъобразност, които не следват от външна страна на представените документи, подлежат на разкриване в спорно, исково производство, но не и в производството по вписване на изменените с решенията обстоятелства или по обжалване на отказа за вписването им.

От приложенията към заявлението и представените в подкрепа на относими към предмета на жалбата обстоятелства във връзка с отказа на длъжностното лице при АВ се установява следното:

От съставения и представен със заявлението протокол по смисъла на чл. 143, ал. 1 от ТЗ е видно, че на 28.12.2009г. в гр. С. е проведено общо събрание на съдружниците (ОСС) в „Хигисбетон” ООД, на което са присъствали и са гласували Н. Г. Х., П. Н. К. и Г. Н. Х. с дневен ред: освобождаване на съдружника Т. В. като управител на дружеството, вземане на решение за допълнителни парични вноски, за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството както и за промяна на дружествения договор във връзка с изменението на горните обстоятелства. В протокола е посочено и от приложения към заявлението констативен протокол акт № 13, т. ІІ, рег. № 5629\09г. е видно, че на ОСС е присъствал К.П. в качеството си на помощник-нотариус на Нотариус Р.С., рег. № 524 на НК на РБ и район на действие – С.ски районен съд.

На така проведеното общо събрание са взети единодушно решения за освобождаването на Т. В. като управител на дружеството. Приети са също решения за промяна седалището и адреса на управление на дружеството от гр. С., кв. „*-*-*на гр. С., ул. „В.” № *, вх. „*”, офис *, в който смисъл е изменен и чл. 2, ал. 4 от дружествения договор.

Видно от констативен протокол акт № 12, т. ІІ, рег. № 5525\09г. на нотариус Р.С. на 19.12.2009г. в 10 ч. на специално табло на вписания към настоящия момент адрес на управление на дружеството е поставена обява за свикване на ОСС на 28.12.2009г. с дневен ред: освобождаване на съдружника Т. В. като управител на дружеството, вземане на решение за допълнителни парични вноски, промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, промяна на дружествения договор във връзка с промененото седалище.

От констативен протокол № 51, т. І, рег. № 1066\09г. на Нотариус Р.С. с рег. № 641 на НК на РБ с райно на действие – П.ски районен съд и приложенията към него, се установява, че в качеството си на управител на дружеството Н. Х. е поискал и в 10,30 ч. на същия ден е посетена куриерска фирма „DHL Експрес България” в гр. П., ул. „В.А.” № 84, където от В. Н. – служител на фирмата е приета и обработена пратка с товарителница № 2694839359. В плика са били поставени уведомление до Т. В. и Покана за участие в ОСС с подробно посочен дневен ред, съвпадащ с този, при който са приети решенията на ОСС от 28.12.2009г. В уведомлението подробно е изложено недоволство от съдружниците от поведението на съдружника, изразяващо се в дезинтерисиране от работата на дружеството, липсата и демонстрацията на отказ за установяване на контакт с останалите съдружници, включително от липсата на съдействие за това от страна на посочените от Т. В. пълномощници, което поведение е довело и до налагането на парична санкция за дружеството от ГИТ за период, в който управител е бил само Т. В. и неблагоприятните последици от липсата на плащане. Посочено е, че при липсата на съдействие за провеждането на ОСС уведомлението да се счита, като предупреждение за изключване.

От представената товарителница № 2694839359 и приложение относно хода на обработката й е видно изпращането на пратката на 10.12.2009г., както и доставянето й на 16.12.2009. в 15.10.ч. на получател с подпис – „В.”. Доставянето на пратка с товарителница № 2694839359 се установява и от допълнително представените в с.з. оригинал на приложението към товарителница № 2694839359 и удостоверение от „DHL Експрес България” в гр. П. с приложен към него препис на хартиен носител на електронен подпис.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че жалбата е основателна. Обжалваният отказ № 20091228140329\06.01.2010г. следва да бъде отменен, като на основание чл. 25, ал. 5 от ЗТР следва да се дадат задължителни указания за вписване на обстоятелствата по заявление № 20091228140329.

При установените по-горе обстоятелства въз основа на приложенията към заявлението вх. № 20091228140329 по образец А4 към Наредба № 1\14.02.2007г., подадено от Н. Г. Х. в отказ № 20091228140329\06.01.2010г. на ДЛР при АВ неправилно е формиран извод, че липсва уведомяване за Т. В. в качеството му на съдружник и съуправител на „Хигисбетон” ООД и е нарушено императивното изискване на разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от ТЗ, като от друга страна е прието и това, че уведомяването съобразно чл. 14, ал. 3 от дружествения договор противоречи на тази разпоредба.

Следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от ТЗ е императивна по отношение на изискването за уведомяване на съдружниците за провеждането на общо събрание, но не и относно начина, по който да се извърши това. Диспозитивния характер на нормата,  позволяващ уреждане в дружествения договор на различен начин и на срок с по-голяма продължителност за уведомяване на съдружниците в отклонение на тези посочени в нормата на закона, следва от израза „ ако друго не е предвидено в дружествения договор.” В чл. 14, ал. 3 от дружествения договор на „Хигисбетон”, публикуван като актуален в ТР в случаите, когато съдружникът няма посочен адрес на територията на РБ, е предвидена възможност за поставяне на обявление на табло на адреса на дружеството, което е сторено.

Независимо от това и видно от товарителница № 2694839359 на „DHL Експрес България” в гр. П. е предадена пратка с удостоверено по нотариален ред съдържание на адреса – ползван и посочен от Т. В. – видно от извършената справка с искова молба, по която е образувано т.д. № 62\09г. на СлОС, отнасящо се до решения на общото събрание на съдружниците в „Хигисбетон” ООД извън предмета на обжалвания отказ № 20091228140329\06.01.2010г. Пратката е била връчена и това е удостоверено от фирмата, на която е възложено връчването, поради което ДЛР не е имало основание да приеме, че липсва покана по смисъла на чл. 139, ал. 1 от ТЗ до съдружника и съуправителя Т. В..

Наведените като спорни обстоятелства, а именно, че удостоверяването за изпълнение на поръчката за връчване на пратката, съдържаща уведомление и покана – удостоверено с акт № 51, т. І, рег. № 1066 на Нотариус Р.С. е неистинско, не може да бъде проверявано в производството по вписване на изменения в обстоятелства, подлежащи на вписване, включително в съдебното производство по реда на чл. 25 от ЗТР.

От приложенията към заявление № 20091228140329 може да се направи единствено обоснования извод, че изискването на чл. 139, ал. 1 от ЗТР досежно свикването на ОСС на „Хигисбетон” ООД, проведено на 28.12.2009г. и конкретно по отношение на съдружника Т. В., е било спазено, поради което отказ № 20091228140329\06.01.2010г. е незаконосъобразен.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОМЕНЯ отказ № 20091228140329\06.01.2010г. на ДЛР при АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА за вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР на обстоятелства подлежащи на вписване по партидата на „Хигисбетон” ООД, гр. С., с последен вписан адрес на управление в гр. С., кв. „*-*-*с ЕИК 115817404 и съдебен адрес: гр. С., ул. „В.” № *, вх. *, офис 1 И

 

УКАЗВА на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА да извърши вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване съобразно решения на общото събрание на съдружниците в „Хигисбетон” ООД, гр. С., с последен вписан адрес на управление в гр. С., кв. „*-*-*с ЕИК 115817404, проведено на 28.12.2009г. и посочени в заявление вх. № 20091228140329!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7 - дневен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: