Р Е Ш Е Н И Е №

 

17.06. 2010 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение в открито съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди и десета година в състав:

Председател:…Снежана Бакалова……….

Членове: …………………………..………

………………………….…………

при секретаря…………Р.Г. ………..и с участието на…………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………съдията Бакалова……….т.дело № …9…..……..по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е за обявяване в несъстоятелност и намира правното си основание в част четвърта от ТЗ.

            Постъпила е молба от “Декотекс” АД, в която се твърди, че през периода 29.10.2008г. – 16.04.2009г. ответникът ЕТ “Никита – Н.Н.” закупил изделия от ищцовото дружество, като за всяка отделна сделка били съставени и двустранно подписани данъчни фактури с уговорен начин на плащане, чрез банков превод. Общата стойност на изделията по фактурите била 84 137,11 лева. Твърди, че към дата на подаване на молбата ответникът въпреки многократно проведените разговори не е заплатил закупените от него стоки с изключение на две от фактурите. Счита, че ответникът има значителни парични задължения по търговски сделки, които са станали изискуеми в периода на съставяне на фактурите и не е в състояние да изпълни тези задължения, т.е. същият е неплатежоспособен и по отношение на него следва да бъде открито производство по несъстоятелност. Моли съда да открие такова производство с начална дата на неплатежоспособността 29.10.2008г., да допусне обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху цялото имущество на длъжника, да назначи временен синдик и определи датата на първото събрание на кредиторите.

            Ответникът е депозирал в срок отговор, в който оспорва молбата като твърди, че затрудненията на едноличния търговец са временни и той притежава достатъчно имущество за покриване на задълженията си към кредитора без опасност за интересите му.

            В съдебно заседание ищецът поддържа иска си. Моли за временен синдик да бъде назначена Е.Н.П., за която представя нотариално заверена декларация и съгласие.

            Ответникът чрез процесуалния си представител моли съда да отхвърли молбата. Претендира разноски.

            От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ответникът е регистриран като едноличен търговец по ф.д. № 361/2007г. на СлОС с наименование ЕТ “Никита – Н.Н.” и със седалище и адрес на управление ГР.С., КВ.”С. К.” БЛ.* ВХ.* АП.*. През периода 29.10.2008г. – 16.04.2009г. ищецът “Декотекс” АД е продал на ответника произведени от него изделия /килими, пътеки и др./ за което са издадени данъчни фактури, които са описани в дневниците за продажбите при молителя и в дневника  за покупки при ответника. За неплатените му задължения ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист за сумата 24 029,45 лева на основание чл.410 от ГПК. В посоченото производство ответникът е възразил, че не дължи цялата сума, а също така е заплатил сумата 15 000 лева за погасяване на част от задълженията си и с решение № 64/26.02.2010г. по гр.д. № 3741/2009г. на СлРС е признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сума в размер на 9 029,45 лева, представляваща неплатена цена за продадена стока за периода от 23.10.2008г. – 15.12.2008г. След този период са издадени още 22 броя фактури на обща стойност 75 109,51 лева или общо задължението на ответника възлиза на 84 137,11 лева към ищеца.

Видно от представеното заключение на съдебно-икономическата експертиза ответникът има и публично задължение в размер на 577,43 лева от ДДС и лихви по изпълнителен лист по НАХД № 1546/2007г. на РС – Сливен. Общият размер на задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2008г. възлиза на 97 788,51 лева. Вземанията на дружеството към същия този момент възлизат на 7 031,95 лева. Активите на ответника, посочени в баланса към 31.12.2008г. са на обща стойност 64 791,89 лева, от които дълготрайни активи – транспортно средство на стойност 2500 лева и краткотрайни активи – стоки на стойност 62 291,89 лева. Наличните парични средства са в размер на 800,36 лева /в брой и по разплащателни сметки на дружеството/.  За календарната 2008г. ответното дружество е реализирало загуба в размер на 24 008,18 лева.

Размерът на дължимите от ответното дружество върху неплатените главници е сумата 10 709,76 лева.

Коефициентът на обща ликвидност за дружеството е 0,74; коефициентът на бърза ликвидност 0,74; коефициентът на абсолютна ликвидност 0,01; коефициентът на финансова автономност -0,35; коефициент на задлъжнялост -2,84, т.е. дружеството не е в състояние да удовлетвори задълженията към кредиторите си след разпродажба на притежаваното от него имущество. В момента ответникът не осъществява търговска дейност, като не мое да бъде посочено към кой момент същата е преустановена. Преустановено е и воденето на счетоводство и подаването на данъчни декларации по ЗДДС, ЗКПО и КСО.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства и като кредитира изцяло заключението на назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Налице са условията на чл.607а вр. чл.608 ал.1 от ТЗ.

От събраните по делото доказателства се установи състоянието на неплатежоспособност на ответния едноличен търговец. С представените като доказателства копия от фактури се доказа наличието на търговски взаимоотношения между страните въз основа на които са издадени първичните счетоводни документи. Ответникът не е в състояние да изпълни изискуемото си парично задължение по търговска сделка към ищеца в размер на 84 138,96 лева главница и мораторна лихва в размер на 10 709,76 лева. Установи се, че ответникът е преустановил дейността си като търговец и в същото време е престанал да подава изискуемите данъчни декларации. В същото време той не разполага нито с налични парични средства, нито с краткосрочни вземания или дълготрайни или краткотрайни материални активи при ликвидирането на които ще бъде в състояние да удовлетвори кредиторите си в пълен размер. Видно от заключението на вещото лице дори при продажба на всички активи, притежавани от ответника получените средства не биха били достатъчни за удовлетворяване на неговите кредитори. Не се събраха доказателства в подкрепа на възражението  на ответника, че затрудненията му са временни и че разполага с достатъчно имущество за покриване на задълженията си. От изчислението то вещото лице коефициенти, установяващи финансовото състояние на ответния едноличен търговец е видно, че същият е в трайни финансови затруднения и не разполага със средства необходими за покриване на задълженията си.

С оглед изложените съображения съдът намира, че е налице състояние на неплатежоспособност на ответния едноличен търговец, която не е временна и следва за същия да бъде открито производство по несъстоятелност.

Относно определянето на началната дата на неплатежоспособността съдът намира, че за такава следва да бъде посочена 29.10.2008г., тъй като на тази дата е възникнало първото от задълженията по издадените на ответника фактури и същият е следвало да погаси задължението си към тази дата, което той не е извършил.

След откриване на производството по несъстоятелност следва да бъдат допуснати обезпечителни мерки за запазване имуществото на длъжника, изразяващи се в налагане на запор и възбрана върху всички притежавани имущества от длъжника.

Следва да бъде назначен временен синдик – Е.Н.П., която отговаря на изискванията на чл.655 от ТЗ, за което е представила нотариално заверена декларация, както и съгласие за назначаване на временен синдик в настоящото производство.

Ответникът дължи на ищеца направените в производството разноски в размер на 5050 лева, като същите следва да бъдат събрани от масата на несъстоятелността.

Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 630 ал.1 от ТЗ, съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на ЕТ “Никита – Н.Н.” ЕИК 119671320 регистриран по ф.д. № 361/2007г. по описа на Окръжен съд – Сливен със седалище и адрес на управление гр.С., кв.”С. к.” бл.* вх.В ет.* ап.*, представлявана от Н.Щ.Н. ЕГН ********** с начална дата 29.10.2008 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност за ЕТ “Никита – Н.Н.”***.

НАЛАГА общ запор и възбрана върху притежаваните от ЕТ “Никита – Н.Н.” движимо и недвижимо имущество.

НАЗНАЧАВА временен синдик  Е.Н.П. ЕГН ********** *** офис 6, тел.042 620 – 152, юрист.

ОПРЕДЕЛЯ първо събрание на кредиторите, което да се състои на 15.07.2010 от 11 часа, което да се проведе в Съдебна палата гр. Сливен зала № 227.

ОСЪЖДА ЕТ “Никита – Н.Н.”*** да заплати на “Декотекс” АД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Х. Д.р” № * сумата 5050,00 лева направени разноски.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на вписване в съдебния регистър при СлОС за производствата по несъстоятелност  и вписване в Търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър пред Апелативен съд гр. Бургас.

Препис от решението да се изпрати незабавно за прилагане по ф.д. № 361/2007 г. на Сливенския Окръжен съд.

 

 

 

 

СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА :