Р Е Ш Е Н И Е  

                                                 гр.Сливен, 18.02.2010г.

                                  В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на осемнадесети февруари, през две хиляди и девета година в състав:

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА  НИКОЛОВА

като разгледа докладваното от В. Николова ч.т. д. № 12 по описа за 2010г., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е образувано по жалбата на “АГРОХИМ” АД - гр.  Сливен, представлявано от изпълнителния директор М. Ив. М., против отказ № 20100112151803/15.01.2010г. на Агенция по вписванията при МП.

          В жалбата се твърди, че отказът за вписване на заявените  обстоятелства по партидата на дружеството досежно увеличение на капитала му чрез издаване на нова емисия акции от 50 000лв. на 120 000лв., промяна на начина на свикване на ОС на дружеството и вписване на нов член в СД и заличаване на освободения такъв, поради неспазване  на императивни норми на ТЗ и ЗТР, е незаконосъобразен и неправилен. Сочи се, че органът по регистрация неправомерно е превишил правомощията си като е разгледал и коментирал факти и обстоятелства, които не са от неговата компетентност – проведена процедура по емитиране на акциите, процедура по връчване на покани, и др. С тези доводи се иска отмяната на отказа на АВп.

         С жалбата не се представят нови доказателства.

От представените по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Със заявление вх. № 20100112151803/12.01.2010г. представляващият   дружеството М. М. предявил пред Агенцията по вписванията искане за вписване промяна в обстоятелствата на “АГРОХИМ” АД – увеличаване на капитала на дружеството от 50 000лв. на 120 000лв. чрез издаване на нова емисия акции. Заявлението било подадено в предписаната от закона форма и към него били приложени: списък на акционерите присъствали на ОС на 22.12.2006г. и на 04.07.2007г. , извадка от ДВ с публикувана покана за ОС на 22.12.2006г., покани за ОС на 04.07.2007г. и разписки за връчване, протоколи от двете ОС и от заседание на СД ; декларации за истинност..., за внесена д.т. в полза на АВп.

С обжалвания отказ № 20100112151803/15.01.2010г. Агенцията по вписванията отказала исканото вписване като се позовала на неизпълнение на изискванията на императивните норми на ТЗ относно увеличаването на капитала, липса на надлежно връчени покани за ОС на 04.07.2009г. и невнесена в изискуемия размер такса за вписване.

Фактическите констатации мотивират следните правни изводи:

Жалбата е допустима - съдът приема, че е депозирана в законния срок и от надлежно легитимирана страна.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Обосновани и правилни са констатациите на органа по регистрация, че представените със заявлението доказателства не установяват твърденията на заявителя за валидно извършено увеличаване на капитала на АД чрез издаване на нови акции. В конкретния случай не са депозирани документи, удостоверяващи спазване на изискванията на императивните норми на чл.192 ал.1-7, чл.192а, чл.194 и следващите от ТЗ, касаещи издаването на нови акции и увеличението на капитала на АД по този начин. При тези данни сме изправени пред хипотезата на нарушена законовоопределена процедура за издаване на нови акции и увеличение на капитала на АД, което обуславя обосноваността и правилността на постановения отказ на АВп.

В съответствие с предоставените му от закона /чл. 21 от ЗТР/ компетенции, длъжностното лице по регистрацията е проверило дали е налице  годно заявление за исканото вписване и годни доказателства за удостоверяване на промяната в обстоятелствата досежно дружеството-заявител. Констатирайки неналичие на изискуеми от закона доказателства за променени обстоятелства, правилно регистриращият орган е постановил обжалвания пред СлОС отказ.

По отношение на вписването на нов член на СД на мястото на освободен негов член, съдът намира отказа и в тази част за правилен и законосъобразен. Нарушени са разпоредбите на чл.223 от ТЗ във връзка с чл.28 ал.3 и 4 от Устава на АД. Съдът споделя съображенията на органа по вписване при АВп за отказ за вписване.

По изложените съображения отказът на длъжностното лице по регистрация като законосъобразен и правилен следва да бъде потвърден.

Ръководен от изложеното, съдът                                            

                                         Р  Е  Ш  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА ОТКАЗ № 20100112151803/15.01.2010г. на Агенция по вписванията при МП.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред БАС.

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: