Н Е П Р И С Ъ С Т В Е Н О    Р Е Ш Е Н И Е       40

 

Сливен, 14.12.2010 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д  А

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от съдията т.д.№ 61 по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

Производството е образувано по редовна и допустима искова молба на „УНИМАТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. ”К.”, бл.*, вх.”*”, ап.* против „БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”В.О.” № *, ет.* у ап.*, в която се твърди че през 2009г. и 2010г. ответникът закупил от ищцовите складове стоки, за което са издадени следните фактури № 1000003627/19.10.2009г. на стойност 19 925.22 лева; № 10000003965 от 30.11.2009г. на стойност 3 320.27 лева; № 10000004001 от 03.12.2009г. на стойност 551.40 лева; № 10000004091 от 21.12.2009г. на стойност 3 718.86 лева и № 10000004527 от 22.03.2010г. на стойност 649.80 лева. С кредитно известие № 1000003906 от 24.11.2009г. поради частично връщане на някой от закупените стоки, била намалена дължимата сума по първата фактура от 19.10.2009г. със сумата от 1 005.60 лева.

Стоките били предадени веднага на купувача, а плащането следвало да се извърши в края на всеки календарен месец през който са издадени фактурите по банков път по посочените сметки на ищеца. Стоките били с необходимото качество, но плащане не било извършено.

В исковата молба се твърди още, че ответното дружество е било многократно канено да заплати дължимите суми, които не оспорвало, но поради финансови затруднения и липса на свободни парични средства не извършвало плащания.

Предвид това от съда се иска да бъде постановено решение, с което бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 27 159.95 лева, дължима по гореизброените фактури, ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Препис от исковата молба, ведно с приложените към нея писмени доказателства е връчена редовно на ответника, който в указания от съда срок не е депозирал писмен отговор.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло исковите претенции и моли съда да ги уважи в пълен размер. Прави изрично искане за постановяване на неприсъствено решение и присъждане на направените деловодни разноски.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното:

При условията на обективно и кумулативно съединяване са предявени искове за заплащане на цена по търговска продажба с правна квалификация чл.318 във вр. с чл. 327 от ТЗ.

Съдът намира, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 ГПК са налице. На ответника са указани последиците от непредставянето на отговор на исковата молба, неявяването в съдебно заседание, включително изрично за възможността от постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, не се е явил в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Искът е вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства, както и събраните по делото доказателства.

Поради това, съдът следва да постанови неприсъствено решение с което бъде осъден ответника да заплати на ищеца, както следва:  сумата от общо 27 159.95 лева, представляваща главница на задължението по представените, цитирани по горе – фактури/, ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 12.07.2010г. до окончателното изплащане.

С оглед изхода на делото се явява основателна и ищцовата претенция за присъждане на направените по делото разноски, доказани до размер от 1 131.40 лева – държавна такса и 1000 лева – възнаграждение за адвокат.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.238 - 239 ГПК Сливенският  окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСЪЖДА „БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”В.О.” № *, ет.* у ап.*, ЕИК 119597069 ДА ЗАПЛАТИ на „УНИМАТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. ”К.”, бл.*, вх.”*”, ап.*, ЕИК BG 829101090 сумата от 27 159.95 лева, представляваща обща главница на задължението по следните фактури № 1000003627/19.10.2009г.; № 10000003965 от 30.11.2009г.; № 10000004001 от 03.12.2009г.; № 10000004091 от 21.12.2009г. и № 10000004527 от 22.03.2010г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 12.07.2010г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА „БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”В.О.” № *, ет.* у ап.* ДА ЗАПЛАТИ на „УНИМАТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. ”К.”, бл.*, вх.”*”, ап.* сумата от 2 131.40 лева, деловодни разноски.

 

 Неприсъственото решение не може да се обжалва.

 Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ  :