Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 23.07.2010 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито  заседание на…двадесет и  втори юли през две хиляди и десета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………....................................................................и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова……………………..търговско дело № 63 по описа за 2010 год. , за да се произнесе, съобрази:

          Производството е образувано по жалба против отказ на Агенция по вписванията и намира правното си основание в чл. 25 от ЗТР.

          Постъпила е жалба от ТД “Хигисбетон” ООД против отказ № 20100608145844 от 28.06.2010 г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър. В жалбата си твърди, че длъжностното лице по регистрацията е отказало да впише обявяване на актове по партидата на дружеството в търговския регистър с мотив, че не са представени доказателства за редовно свикване на Общо събрание на съдружниците на 8.06.2010 г. Счита, че постановения отказ е незаконосъобразен и че със заявлението е представил всички писмени доказателства установяващи спазване на изискванията на чл. 139 от ТЗ за редовно връчване на покани до съдружниците, което е условие за редовното провеждане на събранието. Твърди, че с констативен протокол № *0, том І рег. № 931 от 18.05.2010 г. на Нотариус Р.С. е констатирано изпращането на поканата чрез куриерската фирма “Диечел експрес България” в офиса й в гр.П.ул.”В.А.” № * на 18.05.2010 г. Твърди, че от представеното удостоверение от посочената куриерска фирма и копие от електронния подпис на получателя е видно, че поканата е била редовно връчена на съдружника Т.В.на посочения адрес в Г. на 19.05.2010 г. в 12.38 ч. Моли съда да отмени обжалвания отказ и задължи длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване на обявените актове по заявление вх. № 20100608145844 от 8.06.2010 г.

          Жалбата е допустима и подаден в срок. Разгледана по съществото си е основателна.

          Жалбоподателят ТД “Хигисбетон” ООД гр.С. чрез управителя си  Н.Г.Х. е подало до Агенция по вписвания в Търговски регистър заявление вх. № 20100608145844 от 08.06.2010 г., с което е поискало обявяване на актове по партидата на дружеството. Заявлението е по образец № Г1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър за обявяване на актове. Към заявлението са приложени годишен финансов отчет за 2009 г. , три броя покани за свикване на Общо събрание, три броя констативни протоколи, товарителница, протокол за проведено общо събрание на 08.06.2010 г., дружествен договор, пълномощно и декларация по чл.13 ал.4 от ЗТР. С обжалвания отказ № 20100608145844 от 28.06.2010 г. длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията е констатирало, че искането е направено от оправомощено лице и е за актове, чието обявяване подлежи на вписването. Приело е, че не са представени доказателства за редовно свикване на Общо събрание на 08.06.2010 г. съгласно изискванията на чл.139 от ТЗ, поради което същото не следва да се приеме за редовно проведено, а взетите решения не следва да бъдат приети за валидно възникнали. Приело е, че от представените документи не се установява съдружникът Т.В.да е уведомен лично с писмена покана съдържаща дневния ред на събранието, поради което е отказало вписване на обявяването на представените със заявлението актове.

          След съвкупна преценка на представените със заявлението и с жалбата писмени доказателства, съдът намира постановения отказ за незаконосъобразен.

          Видно от представения констативен протокол № *0 том І рег.№ 931 от 2010 г. на Нотариус Р.С. с рег. № 641 на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – П.на 18.05.2010 г. в 15.10 ч. управителят на дружеството жалбоподател е депозирал в офиса на куриерска фирма “Диечел експрес България” в гр.Пловдив, ул.”В.А.” № * пратка № **********, в която са били следните документи: покана за Общо събрание на съдружниците на “Хигисбетон” ООД за 08.06.2010 г. от 11:30 часа с място на провеждане гр.С., ул.”В.” № * вход *, офис * с обявен дневен ред и проекти за решение; предупреждение от Н.Г.Х. и отговор до пълномощника на съдружника Т.В.. Посочените документи като вид и съдържание са приложени като копия към констативния протокол. Пратката е била запечатана пред Нотариуса и адресирана до Т.В.71229 Л., “К.” № *, Г.. В констативния протокол е записано, че по искане на изпращача е поставено условие пратката да не се предава чрез други лица, а единствено на посочения получател. Представено е копие от товарителницата № ********** и разпечатка за движението на същата, от която е видно, че същата е доставена и подписана лично от получателя В. в 12,38 ч. на 19.05.2010 г. Представено е копие от електронния подпис върху електронното устройство на връчителя положен от получателя на пратката.

          Представен е със заявлението и констативен протокол № 78 том І, рег. № 1711/2010 г. на помощник нотариус К.П., помощник на нотариус Р.С., рег.№ 524 на Нотариалната камара с район на действие Сливенски районен съд съставен на 28.05.2010 г., с който е констатирано обстоятелството, че на същата дата в офиса на дружеството жалбоподател и в коридора пред офиса на същото са поставени два броя покани до съдружника Т.В.за свикване на Общо събрание на съдружниците на 08.06.2010г. в 11:30 часа при дневен ред описан в протокола.

          От събраните доказателства, приложени към заявлението до търговския регистър може да бъде направен извод, че за насроченото Общо събрание на 08.06.2010 г. е съдружниците на “Хигисбетон” ООД съдружникът Т.В.е поканен редовно съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 139 ал.1 от ТЗ, а именно връчена му е лично писмена покана, която е получена от него преди повече от 7 дни преди датата на която е насрочено Общото събрание. В поканата е посочен и дневния ред на събранието.

          След справка в електронното досие по партидата на “Хигисбетон” ООД са обявения Устав на дружеството, съдът констатира, че в чл.14 ал.3 от Устава е предвидено, че поканата за свикване на Общо събрание следва да бъде връчена лично на всеки от съдружниците на адрес в България. Ако съдружникът няма посочен адрес в България, поканата следва да бъде поставена в офиса на дружеството, с което съдружникът се счита поканен. Посочената разпоредба на Устава на дружеството противоречи на императивната разпоредба на чл. 139 ал.1 от ТЗ, поради което при свикване на Общо събрание на съдружниците следва да бъда прилагана нормата на Търговския закон, която предвижда връчване лично на писмена покана до съдружник. В конкретния случай се установи от събраните доказателства, че покана е връчена лично на съдружника на адрес в Г. чрез куриерска фирма, която удостоверява личното връчване.

 При наличието на тези доказателства следва да се направи извод, че са налице изискуемите по чл. 21 т.4 от ЗТР доказателства и да бъде отменен отказа на длъжностното лице по регистрацията, като бъдат дадени указания на Агенцията по вписванията да извърши вписването по заявление вх. № 20100608145844 от 08.06.2010 г.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

         

ОТМЕНЯ постановения от Агенция по вписванията Отказ № 20100608145844 от 28.06.2010 г., по заявление вх. № 20100608145844 от 08.06.2010 г. от Н.Г.Х. в качеството му на управител на ТД “Хигисбетон” ООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”В.” № **** за вписване на обявените актове с посоченото заявление.

          УКАЗВА на Агенция по вписванията да извърши исканото вписване в търговския регистър.

          Решението подлежи на обжалване в 7-модневен срок от съобщаването му  пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: