РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 26.11.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря М.Л., като разгледа докладваното от Хр. Марева т.д. № 69 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 318 и сл. от ТЗ с цена 43383,89 лв. и по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД с цена 3200лв., както и законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане.

В исковата молба на „Агатранс” ООД Сливен се твърди, че дружеството притежава бензиностанции и е в трайни търговски отношения с ответното дружество – „Строй сенд” ООД Сливен за закупуване на горива. Обичайно ищецът предоставя горива на клиентите си, които, без да се променя падежа заплащат цената по-късно.

В периода 29.11.2008г.-15.12.2008г. ответникът е получил дизелово гориво и „Ад блу”, за което са издадени ф-ра№ 5513\15.12.2008г. за 20759л. дизелово и 314,20л. „Ад блу”гориво и ф-ра № 5533\16.12.2008г. за 2000л. дизелово гориво и 63л. „Ад блу” на обща стойност 3728,20 лв. с ДДС. За продажбите на гориво са съставени описи, в които се посочва името на лицето, получило горивото от името на ответника, както и подпис, количество, единична цена и сума за плащане. По посочените фактури на 17.12.2008г. е платена сумата от 10 000 лева, с което е намален размера по фактура № 5513/15.12.2008г. с остатък 29 855,08 лв. Фактура № 5533/16.12.2008г. е в посочения горе размер.

Освен това в периода 17.12 – 19.12.2008г. ответникът получил 5 957 литра дизелово гориво и 103 литра „Ад блу” на обща стойност 9 154,95 лв. без ДДС. Съставен е по същия начин опис като на 31.12.2008г. е издадена фактура № 5672/31.12.2008г. съдържаща необходимите реквизити и на числен ДДС в размер на 1 830,00 лева като общата сума за плащане е 10 985,94 лв.

В периода 06.01. – 10.01.2009г. ответникът получил дизелово гориво от общо 8 199 литра и 72 литра „Ад блу” на стойност заедно с ДДС в размер на 14 074,67 лева, за което е издадена фактура № 5728/19.01.2009г.

Общата сума по посочените по-горе продажби на гориво, която се дължи от ответника е в размер на 98 643,89 лева.

Във връзка с допуснато през лятото на 2009г. обезпечение на настоящите искове като бъдещи е издадена обезпечителна заповед в изпълнение на която чрез ЧСИ  са били запорирани сметките на ответника в една от която е имало наличност в размер на 15 260,00 лева. Тази сума по споразумение от 22.10.2009г. е била преведена на ищеца на 23.10.2009г., но след едномесечния срок ответникът не е изплатил нищо повече от посоченото по-горе задължение по който начин към момента на подаване на исковата молба е в неизпълнение на задължението за заплащане цената на горивото, получено в периодите посочени по-горе в размер на 43 383,89 лв. Сумата от 15 260,00 лева съобразно правилото на чл.76 ал.1 от ЗЗД е погасила най-старото задължение, а именно това по фактура № 5513/15.12.2008г. като от нея е останал неплатен остатък в размер на 14 595,08 лв.

С оглед падежа на задължението се поддържа, че ответника дължи и мораторна лихва върху неизпълнената част, както следва: по фактура № 5513 – 1100 лева за периода от 16.12.2008г. до подаване на исковата молба; по фактура № 5533 – 300 лева за периода от 17.12.2008г. до датата на подаване на исковата молба; по фактура № 5672 – 800 лева за периода от 01.01.2009г. до датата на подаване на исковата молба; по фактура № 5728 – 1000 лева за периода от 20.01.2009г. до датата на подаване на исковата молба. Предвид гореизложеното се иска съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати остатъка по фактура № 5513/15.12.2008г. в размер на 14 595,08 лева и изцяло дължимите суми по фактура № 5533/16.12.2008г.; 10 985,94 лева по фактура № 5672/31.12.2008г. и 14 074,67 лева по фактура № 5728/19.01.2009г. както и определените по-горе суми като мораторна лихва за забава за изпълнение на посочените главници по фактурите. Претендира се и законната лихва върху главниците от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане.

След получаване на препис от исковата молба и приложението към нея в срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответникът не е депозирал отговор, като със самото съобщение е уведомен за възможността на ищеца при неявяване в съдебно заседание и при липса на изрично искане делото да се гледа в отсъствие на ответника съдът да постанови неприсъствено решение.

В съдебно заседание за ищеца се явява представител по пълномощие адв.К., който поддържа исковата молба и прави искане за постановяване на неприсъствено решение поради неявяването на ответника и липсата на искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Ответникът редовно призован и уведомен за последиците по чл.238 ал.1 от ГПК не се явява нито пред РС, пред който първоначално е било образувано делото, нито пред Окръжен съд – Сливен, не изпраща представител и не е поискал разглеждането на делото в негово отсъствие.

На основание чл.239 ал.1 от ГПК съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение. На страните са указани последиците от неспазване срока за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание като исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените с нея доказателства. Съобщаването на неблагоприятните последици, предвидени в нормата на чл.238 ал.1 и посочени в чл.239 ал.1 т.1 ГПК се установява от отрязъка на приложените по делото призовки. Вероятната основателност на предявените искове се обосновава от представеното на четирите визирани в исковата молба фактури; споразумението между страните от 22.10.2009г. и три броя описи, издадени от ищеца, съдържащи подпис за получател с посочено в тях количество и сума за плащане.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА „СТРОИ СЕНД” ООД, ЕИК 175115409 със седалище и адрес на управление гр.С., пл.”Х.Д.”, управител Б.Д.Г. ЕГН ********** *** да заплати на „АГА ТРАНС” ООД ЕИК 119053085 с адрес на управление гр.С., кв.”Р.”, ул.”Г.О.” № * чрез управител А.К.А. ЕГН **********   следните суми: по фактура № 5513/15.12.2008г. главница в размер на 14 595,08 лева (четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 8ст.); по фактура № 5533/16.12.2008г. – 3 728,20 лева (три хиляди седемстотин двадесет и осем лева и 20 ст.) ; по фактура № 5672/31.12.2008г. – 10 985,94 лева (десет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 94 ст.) и по фактура № 5728/19.01.2009г. – 14 074,67 лева (четиринадесет хиляди и седемдесет и четири лева и 67 ст.), както и мораторна лихва върху посочените главници както следва: по фактура № 5513/15.12.2008г. – 1100 (хиляда и сто) лева за периода от 16.12.2008г. до подаване на исковата молба; по фактура № 5533/16.12.2008г. – 300 (триста) лева за периода от 17.12.2008г. до датата на подаване на исковата молба; по фактура № 5672/31.12.2008г. – 800 (осемстотин) лева за периода от 01.01.2009г. до датата на подаване на исковата молба; по фактура № 5728/19.01.2009г. – 1000 (хиляда) лева за периода от 20.01.2009г. до датата на подаване на исковата молба заедно със законната лихва върху общия размер на главницата по посочените фактури – 43 383,89 (четиридесет и три хиляди триста осемдесет и три лева и 89 ст.) считано от подаване на исковата молба – 07.04.2010г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 2869,00 (две хиляди осемстотин шестдесет и девет) лева, представляваща деловодни разноски за заплатена д.т. и адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: