Н Е П Р И С Ъ С Т В Е Н О    Р Е Ш Е Н И Е       41

 

Сливен, 10.12.2010 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д  А

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от съдията т.д.№ 71 по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

Производството е образувано по редовна и допустима искова молба на „ТОП МИКС” ООД със съделище и адрес на управление гр. С., ул.”Б.М.”, Бл*, вх.”*”, ап.* в която се твърди, че с „ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ”ООД със седалище и адрес на управление гр. Поморие са установени трайни търговски отношения по силата на Договор от 19.08.2009г. за производство и доставка на комбиниран фураж. По силата на същия договор „ТОП МИКС "ООД се задължил да произведе и достави на ответника "ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ" ООД фуражни смеси.

Възложените доставки били изпълнени и подписани съответните документи —товарителници и кантарни бележки, били издадени фактури с включено ДДС и номера №: …от 04.09.2009 - 0,10 лева; № 0000108224 / 17.12.2009 - 1053,13 лева; №  0000108282 / 23.12.2009 - 8053,13 лева; № 0000108329 / 29.12.2009 - 8020,01 лева; № 0000108370 / 05.01.2010 - 8031,08 лева ; № 0000108431 / 13.01.2010 - 8020,07 лева; № 0000108482 / 19.01.2010    - 6907,06 лева.

Ищецът твърди още, че макар падежът на всички подробно описани по-горе фактури да е настъпил, до настоящият момент плащане по никоя от тях не било извършено, а сумите били дължими от ответника. Всички фактури били приети от ответника без възражения и по-късно заведени в счетоводството му. Същия е ползвал право на данъчен кредит.

Твърди се също, че на основание чл.7.2 от сключения на 19.08.2009г. Договор между „ТОП МИКС” ООД и „ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ"ООД, отделно от дължимите главници, при изпадане на Купувача - ответник в забава при заплащане на стойността на съответната доставка, съобразно уговореното в т.5.3 от този договор, то той дължи на Доставчика неустойка в размер на ОЛП плюс 0.05% от стойността на стоката от съответната доставка за всеки ден забава.

Предвид гореизложеното ищецът моли съда да постанови решение , с което да осъди „ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ "ООД да заплати на „ТОП МИКС "ООД горепосочените суми по изброените фактури в общ размер на 40 084.38 лева главница, както и сумата от 3 716.05 лева – неустойка за забава, считано от падежа на всяко едно от задълженията до предявяване на исковата молба. Претендира присъждане на законната лихва върху всяка от претенциите, считано от предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

Претендира присъждане на направените деловодни разноски.

Препис от исковата молба, ведно с приложените към нея писмени доказателства е връчена редовно на ответника, който в указания от съда срок не е депозирал писмен отговор.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло исковите претенции и моли съда да ги уважи в пълен размер. Прави изрично искане за постановяване на неприсъствено решение и присъждане на направените деловодни разноски.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното:

При условията на обективно и кумулативно съединяване са предявени искове за заплащане на цена по търговска продажба с правна квалификация чл.318 във вр. с чл. 327 от ТЗ и иск за заплащане на договорна неустойка с правна квалификация чл. 92 от ЗЗД.

Съдът намира, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 ГПК са налице. На ответника са указани последиците от непредставянето на отговор на исковата молба, неявяването в съдебно заседание, включително изрично за възможността от постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, не се е явил в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Искът е вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства и събраните по делото доказателства.

Поради това съдът следва да постанови неприсъствено решение с което бъде осъден ответника да заплати на ищеца, както следва:  сумата от 40 084.38 лева, представляваща главница на задължението по сключения между страните договор /съгласно представените, цитирани по горе – фактури/, ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 22.07.2010г. до окончателното изплащане; сумата от 3 716.05 лева - представляваща договорена между страните неустойка за неизпълнение на парично задължение, считано от падежа на всяко едно от тях до датата на предявяване на исковата молба.

С оглед изхода на делото се явява основателна и ищцовата претенция за присъждане на направените по делото разноски, доказани до размер от 1 753 лева – държавна такса и 4 300 лева – възнаграждение за адвокат.

          

 

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.238 - 239 ГПК Сливенският  окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСЪЖДА „ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, Промишлена зона, п.к. 69, ДА ЗАПЛАТИ на „ТОП МИКС” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Б.М.”, чл*, вх.”*”, ап.* сумата в размер на 40 084.38 лева, представляваща главница на неизплатено задължението по сключения на 19.08.2009г. между страните Договор /съгласно представените фактури № 0000108224 / 17.12.2009; №  0000108282 / 23.12.2009; № 0000108329 / 29.12.2009г.; № 0000108370 / 05.01.2010г.; № 0000108431 / 13.01.2010г.; № 0000108482 / 19.01.2010г./, ведно със законната лихва, считано от 22.07.2010г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА „ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, Промишлена зона, п.к. 69, ДА ЗАПЛАТИ на „ТОП МИКС” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Б.М.”, чл*, вх.”*”, ап.* сумата в размер на 3 716.05 лева, представляваща договорена между страните неустойка за неизпълнение на парично задължение, считано от падежа на всяко едно от тях до датата на предявяване на исковата молба – 22.07.2010г., ведно със законната лихва от 22.07.2010г. до пълното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА „ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, Промишлена зона, п.к. 69, ДА ЗАПЛАТИ на „ТОП МИКС” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Б.М.”, чл*, вх.”*”, ап.*, направените деловодни разноски 1 753 лева – държавна такса и 4 300 лева – възнаграждение за адвокат.

 

 Неприсъственото решение не може да се обжалва.

 Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ  :