Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 46

15.12. 2010 г., гр. С.

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение в открито заседание на тринадесети декември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря М.Л. и с участието на ……………………………. Прокурора, след като изслуша докладваното от съдия КОСТОВА т. дело № 78 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е за обявяване в несъстоятелност и намира правното си основание в част четвърта от ТЗ.

            Постъпила е молба от „М. ***, представлявано от управителя М.А.С., с която твърди, че дружеството приключва отчетната 2008г. със счетоводна печалба в размер на 4 075.35 лева, а 2009г. приключва със загуба в размер на 5 917.47 лева. Твърди се към 31.12.2009г. дружеството има вземания от клиенти в размер на 8 920.49 лева, вземания от ДДС в размер на 2 726.76 лева, както и задължения за доставчици в размер на 14 477.87 лева, към персонал – 274.05 лева, задължения към държавата – 173.75 лева. За да плати задълженията си, дружеството е сключило договор за заем в размер на 13 100 лева с падеж 30.07.2010г. След разплащане на част от задълженията е останала дължима вноска в размер на 3324.69 лева, като същата не може да бъде платена поради липса на активи, на парични постъпления и невъзможност за осъществяване на търговска дейност.

            Твърди се, че е невъзможно обслужването на задълженията на дружеството, което вече не съставлявало временно затруднение и са изчерпани всички възможност ЕООД да удовлетвори кредиторите си. Поради това, моли съда да постанови решение, с което да обяви неплатежоспособността на дружеството, да открие производство по несъстоятелност с начална дата 17.07.2010г. и поради това че липсват активи за да се удовлетворят кредиторите да се прекрати дейността на дружеството, да се обяви същото в несъстоятелност, ведно със законовите последици по чл. 632 от ТЗ, да се прекратят правомощията на управителя и да се спре производството.

            В открито с.з. чрез процесуалния си представител поддържа молбата си и моли съда на основание чл. 632 от ТЗ, като спре производството по несъстоятелност тъй като, представляваното от него дружество не разполага с никакви активи.

            От събраните по делото доказателства, включително и от назначената и изслушана съдебно - икономическа експертиза, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Молителят „М. ИНВЕСТ” ЕООД, е регистриран като еднолично дружество с ограничена отговорност с  Решение № 1793/16.11.1999 г. по ф.д. № 1105/1999 г. на СлОС и вписан в т.2, партида 73, стр. 148 на регистър за търговски дружества на СлОС. Адреса на управление на дружеството е гр. С., ж.к. „Д.Г.”, бл.* - Г. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. Дружеството се представлява от едноличния собственик и управител М.А.С..

            Общо задълженията /краткосрочно и дългосрочни/ на молителя, отразени в счетоводството му към м.12.2009г. са в размер на 18 000 лева, а отразените дължими вземания в размер на 9 000лева.

Дружеството не разполага с налични парични средства.

Дружеството не разполага с краткотрайни и дълготрайни материални и финансови активи, от продажбата на които да може да изплати задълженията си към кредиторите.

В счетоводството на дружеството е отразено, че същото е имало вземания към  м.12.2009г. в размер на 9 000 лева, а към м.07.2010г. - няма вземания.

Задълженията на „М. Инвест” ЕООД са към С.С. – обезщетение за неизползван отпуск в размер на 224.87 лева и към Л.П.А. по договор за паричен заем от 01.03.2010г. – 3530.82 лева /от които 3324.69 главница и 206.13 лева неустойка до 30.09.2010г./ На 30.07.2010г. настъпва падежа по договора за паричен заем, което задължение дружеството не е в състояние да изпълни.

            Коефициентът на обща ликвидност към м. 07.2010г. е 0, коефициента на бърза ликвидност е 0, Коефициента на незабавна ликвидност – 0; Коефициента на абсолютна ликвидност е 0, Коефициента на финансова автономност – 0 и коефициента на задлъжнялост е - 0.

            Анализът на пасивите по баланса на дружеството показва, че в стойностно изражение собствения капитал е намален през 2009г., а към м.07.2010г. е отрицателна величина, което означава, че дружеството е декапитализирало.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Молбата за откриване на производство по несъстоятелност е основателна и следва да бъде уважена.

От събраните доказателства се установява по безспорен начин състоянието на неплатежоспособност на длъжника, молител в настоящото производство. Длъжникът е търговец. Легалната дефиниция на понятието неплатежоспособност е дадена в чл.  608 от ТЗ и предвижда че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане. В случая молителя не е в състояние да изпълни задълженията си по търговски сделки, тъй като не разполага с парични средства, нито с активи които да осребри, нито с вземания, които да покрият задълженията му. С оглед презумпцията на чл. 608  ал.2 неплатежоспособността се предполага тъй като е налице спиране на плащанията от страна на молителя.

Неплатежоспособността е предпоставка за откриване на производството по несъстоятелност с оглед разпоредбата на чл. 607 а от ТЗ, както и качеството на длъжника на търговец.

С оглед изложеното и на основание чл. 630 ал.1 от ТЗ съдът следва да обяви неплатежоспособността на ТД “М. ***, с начална дата 30.07.2010г.

 Молителят не разполага със средства за покриване на началните разноски по производството по несъстоятелност. Същият няма налични парични средства, няма вземания и няма активи, видно от заключението на вещото лице.

Следва де приложи разпоредбата на чл. 632 ал.1 от ТЗ, като се обяви неплатежоспособността на дружеството-молител; допусне се общ запор и възбрана, обяви се дружеството в несъстоятелност и се спре производството. С определение по чл.629Б от ТЗ, съдът е определил разноски, които следва да бъдат предплатени в производството в размер на 1 000 лв. Това определение е съобщено на кредиторите на дружеството-молител чрез вписването му в регистъра по чл. 634в ал.1 от ТЗ, но никой от тях не е внесъл определената сума. Следва да бъде осъдено дружеството молител да заплати д.т. по сметка на СлОС в размер на 250 лв.

             Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 630  във вр. чл. 632 ал.1 от ТЗ, съдът

Р   Е   Ш  И :

 

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА  на „М. ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 200140577, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „Д.Г.”, бл.*, вх.”*”, ет.*, ап.*, с начална дата 30.07.2010г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност за „М. ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 200140577, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „Д.Г.”, бл.*, вх.”*”, ет.*, ап.*.

ОБЯВЯВА  В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „М. ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 200140577, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „Д.Г.”, бл.*, вх.”*”, ет.*, ап.*.

НАЛАГА общ запор и възбрана върху имуществото на длъжника.

СПИРА  производството по т.д. № 78/ 2010 г. по описа на Окръжен съд – С..

ОСЪЖДА „М. ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 200140577, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. „Д.Г.”, бл.*, вх.”*”, ет.*, ап.*. да заплати за сметка на масата на несъстоятелността държавна такса по сметка на Окръжен съд – С., в размер на 250 лв.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на вписване в съдебния регистър при СлОС за производствата по несъстоятелност  и  в Търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър пред Апелативен съд- Бургас.

Препис от решението да се изпрати незабавно за прилагане по фирменото дело по което е регистриран търговеца в С.ския Окръжен съд.

Делото да се докладва след изтичане на срока по чл. 632 ал.2 от ТЗ.

 

 

 

СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА :