Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 07.12.2010 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито  заседание на…седми декември

през две хиляди и десета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………....................................................................и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова……………………..търговско дело № 101 по описа за 2010 г. , за да се произнесе, съобрази:

          Производството е образувано по жалба против отказ на Агенция по вписванията и намира правното си основание в чл. 25 от ЗТР.

          Жалбоподателят „Геномика” ООД  твърди в жалбата си , че постановеният отказ № 20101007155949 от 29.10.2010 г. на Агенция по Вписванията, Търговския регистър, с който е отказано вписване на промяна в обстоятелствата  подлежащи на вписване по партидата му е незаконосъобразен. Счита, че  към заявлението са приложени  два протокола № 2/29.05.2010 г. от Общо събрание на съдружниците, от който е видно, че с него е предупреден  съдружникът РАМП – Сливен, че ще бъде изключен ако в срок от два месеца не промени поведението си, като са посочени конкретните обстоятелства. Тези решения били взети с участието на ръководството на  РАМП – Сливен, които са подписали протокола  без възражения. Твърди, че е приложен нов дружествен договор, в който изрично е посочено новото разпределение на дяловете и от приложения Протокол № 3 е видно, че решението за изключване  на РАМП – Сливен също е взето в присъствие на ръководния орган и е подписано от членовете на ръководния орган. По изложените съображения  счита постановения отказ за незаконосъобразен и моли същият да бъде отменен.

          Жалбата е допустима и подаден в срок. Разгледана по съществото си е неоснователна.

Със заявление вх. № 20101007155949 от 07.10.2010 г., подадено от Г.С.А. в качеството си на  представляващ на „Геномика” ООД до Агенция по вписванията в Търговския регистър, посоченото дружество е поискало вписване на промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в ТР. Подадено е заявление по образец, съгласно приложение А4 от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТР. Към заявлението за вписване на промени са приложени  покана за провеждане на Общо събрание, извадка от изходящ дневник, протоколи от Общи събрания, удостоверения за съдружници – чуждестранни юридически лица, пълномощни за представителство на съдружници, декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР и документ за внесена държавна такса.

Длъжностното лице по регистрацията към Агенция по Вписванията, ТР е постановило обжалване на отказ № 20101007155949 от 29.10.2010 г.. В мотивите на същия е констатирано, че в представеното предупреждение за изключване съдружникът „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен се уведомява, че ще бъде изключен без да се сочат доказателства за установяване на конкретни действия или бездействия против интересите на дружеството. Констатирано е също така, че със заявлението не е поискано вписване на ново разпределение на дружествените дялове, поради което е постановен  и атакувания отказ.

След справка с писмените доказателства приложени към заявлението, съдът констатира, че отказът е законосъобразен. На съдружника „Регионална асоциация на млекопроизводителите” гр. Сливен, чието изключване се иска, следва да бъде връчено изрично предупреждение за изключване съобразено с изискванията на чл. 126 ал. 3 от ТЗ. В случая липсват доказателства такова предупреждение да е отправяно до изключвания съдружник. В представения протокол от проведено Общо събрание на съдружниците № 2/29.05.2010 г. в т. 1 от Дневния ред е разгледан въпроса за предложение за изключване на  съдружника „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен от дружеството. Като решение по т. 1 от Дневния ред  е записано, че  се предупреждава „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен, че ще бъде изключен като съдружник от „Геномика” ООД, ако в срок от два месеца не изпълни задълженията си, както следва: Да преустанови закупуване на семенен материал от конкурентни фирми; Да преустанови ползването на консултантски услуги от други фирми; Да възстанови броя на своите членове и да набави членски внос и необходимите финансови ресурси. Под протокола от Общото събрание са се подписали лицата И. О., П. Т. и А. А., за които е записано, че са членове на „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен. Не са представени доказателства кое е лицето (лицата) представляващо сдружението с нестопанска цел „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен и тъй като не се касае за търговско дружество не може да бъде извършена служебна справка от ТР.

Съдът намира, че не е налице редовно връчване на предупреждение за изключване на този съдружник по смисъла на чл. 126 ал. 3 от Търговския закон. Видно от  Дневния ред на проведеното Общо събрание на съдружниците на 29.05.2010 г. по т. 1 от Дневния ред е следвало да се разгледа предложението за изключване на съдружника от „Геномика” ООД. По тази точка от дневния ред  може да бъде взето решение от Общото събрание на съдружниците в смисъл да бъде започната процедура или не по изключване на съдружника, но не може да бъде взето решение, че този съдружник се счита предупреден за изключване. Предупреждаването е следвало да стане отделно от взетото решение, чрез връчване на предупреждение на лицето или лицата, представляващи съдружника „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен (за които не са представени доказателства кои са), а не е достатъчен фактът, че на общото събрание са присъствали лица от управителния орган на този съдружник.

По изложените съображения съдът намира, че  не е налице редовно отправено предупреждение за изключване до съдружника „Регионална асоциация на млекопроизводителите” – гр. Сливен, поради което не е спазена и процедурата по неговото изключване и правилно длъжностното лице по регистрацията е постановило обжалвания отказ.

Основателно е  и констатираното обстоятелство в отказа, че в заявлението не е посочено какво следва да бъде вписано относно новото разпределение на дружествените дялове, поради което отказът е законосъобразен и в тази си част.  

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р Е Ш И :

         

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата наГЕНОМИКА” ООД ЕИК 119628835 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „М. Т.” №*, представлявана от управителя Г.С.А.  против отказ № 20101007155949/29.10.2010 г. за вписване на обстоятелства в Търговския регистър по партидата на дружеството, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя  пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: