Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 03.11.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закритото

заседание на трети ноември……… през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                         

при секретаря ……………….........……………..…….…………и с участието на прокурора………………..…………..…………………..като разгледа докладваното от …Снежана Бакалова………………...т..дело № 588 по описа за 2006 г. , за да се произнесе, съобрази:

          След справка с делото съдът констатира следното по повод развитието на производството по несъстоятелност до момента:

          С  Решение № 545/27.09.2006г. по т.д.№ 246/06г. по описа на ВКС , е отменено Решение № 545/27.09.2006г. по търг. дело № 794/99г. на СлОС за прекратяване на производството по несъстоятелност на основание чл. 735 ал. 1 т.2 от ТЗ на “Оранжерии” АД гр. Сливен поради изчерпване на масата на несъстоятелността и делото е върнато за нова разглеждане от друг състав на СлРС. В мотивите на същото решение на ВКС е посочено, че определението на съда постановено по чл. 729 от ТЗ е незаконосъобразно  и тъй като не са заделени суми за оспорените вземания и че то подлежи на контрол при обжалване на решението за прекратяване на производството (тъй като към момента на постановяването му е било необжалваемо ).

При новото разглеждане на делото , съобразно с дадените указания от ВКС, в отменителното решение е постановено Определение № 31/18.06.207г., с което на основание чл. 195 ал.2 от ГПК (отм.)  е отменено определение от 26.07.2005г. по т.д.№ 794/99г., с което е одобрена окончателната сметка за разпределение; определението от 30.11.2005г. за свикване на окончателно събрание на кредиторите; задължен синдика Б.Б. да представи нова сметка за разпределение съобразно мотивите на настоящото определение и удължен  срока за внасяне на разноските по производството за кредитора АДВ гр. София  на 14-дневен от влизане на настоящото определение в сила. Опредлението е обжалвано с частна жалба пред БАС от кредитора “Промишлено газоснабдяване” ООД гр. Сливен и с Определение № 77/10.10.2007г. по ч. гр.д.№ 175/2007г. по описа на БАС е оставено в сила.

В изпълнение на посоченото определение на съда АДВ е предплатила разноски в размер на 3 000 лв. за развитие на производството. На синдика Б.Б., с разпореждане от 02.01.08г., съдът е указал, че следва да изпълни разпореждането на съда да съставяне на нова сметка за разпределение. С молба от 24.01.2008г.(с копие до кредитора АДВ), синдикът е уведомил съда и кредиторите, че пристъпва към изготвянето на нова сметка за разпределение, като за целта (тъй като не могат да се разпределят неналични суми) ще покани всички кредитори, които са получили суми по предходната окончателна сметка да възстановят същите в масата на несъстоятелността, след което ще пристъпи към изготвянето на ново разпределение.

 С молба от 30.07.2008г., синдикът е уведомил съда, че е  поканил до момента 60 кредитори да възстановят сумите и всички те не са възстановили получените от тях суми, като някои от тях изрично са отговорили, че няма да възстановят получените суми. Посочил е също така, че внесените разноски в размер на 3 000 лв. са изчерпани и следва да бъде предплатена допълнителна сума за разноските за по-нататъшното развитие на производството.

          С Определение № 318/01.08.2008г. е определена сума на разноските в размер на 8 000 лв., която да бъде предплатена от кредитора АДВ (който е предплатил и първоначалните разноски), като съда е счел че на останалите кредитори, които не са изразили желание да предплатят първоначалната сума не следва да се съобщава за внасянето на допълнителни разноски.

          С молба от 05.09.2008г., АДВ е поискала от съда да покани всички кредитори  да предплатят разноските в размер на 8 000 лв., а не само АДВ. Поискала е също така, синдика да покани с нотариални покани кредиторите получили “неправомерно удовлетворение на вземанията си “ да възстановят получените суми, като нотариалната покана е необходима с оглед по-нататъшните действия на синдика при евентуално неизпълнение или отказ на кредитора да бъдат предприети действия по издаване на изпълнителен лист и принудително изпълнение срещу отказалия кредитор.  Поискано е също така да бъде удължен срока за внасяне на разноски, считано от запознаването им със становището на синдика по молбата им.

          С Разпореждане от 16.10.2008г., съдът е разпоредил де се направи съобщение по реда на чл. 619 ал.3 от ТЗ до всички кредитори на дружеството, че следва да предплатят разноските и е удължил срока за внасяне на разноски от молителя АДВ.В същото разпореждане по повод молбата на АДВ е констатирано, че синдика е поканил всички кредитори, вкл. и тези на които са изплатени неправилно суми, да възстановят полученото от тях, с което е изпълнил опредлението на съда.

          В дадения удължен срок, кредитора АДВ не е предплатила определената сума за разноски. Като е констатирал това обстоятелство, съдът с Решение № 33/29.01.2009г. по настоящото дело е спрял производството по същото, на основание чл. 632 ал.1 във вр. ал.5 от ТЗ. Това решение е обявено в ТР на 10.03.2009г.

          С молба от 11.03.2010г., кредиторът Национална агенция за приходите, е поискал възобновяване на производството по делото на основание чл. 632 ал.2 от ТЗ, като е поискал от съда да му бъде посочена сметка, по която да внесе разноски и е внесъл сумата от 4 000лв. разноски.

          С решение № 124/09.04.2010г. производството по делото е възобновено на основание чл. 632 ал.2 от ТЗ. Решението е обявено в ТР на 27.04.2010г.

          С молба от 09.09.2010г., синдикът в производството Б.Б. е уведомил съда, че внесената сума за разноски в размер на 4 000лв. е изразходвана и следва да бъде определена нова сума, не по-малко от 10 000лв., които да бъдат предплатени или производството да бъде спряно.

          С Определение №1/14.01.2011г. е определена сума на първоначалните разноски в размер на 10 000лв., която да бъде внесена по сметка на СлОС  и даден срок на кредиторите да я предплатят.

          На 18.02.2011г. е постъпила молба от кредитора НАП за удължаване на срока за внасяне на разноските. Молбата е уважена и срокът е удължен от съда с нов едномесечен срок. В новия удължен срок сумата не е внесена . постъпила е молба от НАП от 14.04.2011г., с която се иска намаляване на размера на разноските. Съдът е отказал да преразгледа размера на разноските и е дал нов едноседмичен срок за внасянето им.

          На 15.06.2011г. е постъпила нова молба от НАП, с която моли да бъде постановено разсрочено внасяне на сумите за разноски, т.к. е бюджетно учреждение. Съдът е уважил молбата и е разпоредил сумата да бъде внасяна по 2 000лв. месечно. Суми не са постъпили в срока.

          С ново уведомление от 29.09.2011г., съдът е уведомил НАП че следва да внася сумата разсрочено – по 2 000лв. месечно, като първата вноска следва да бъде внесена незабавно. Уведомлението е получено от кредитора на 11.10.2011г.

          С молба от 18.10.2011г., синдикът Б. е уведомил съда, че към този момент не са внесени разноските и следва производството да бъде спряно.

          Съдът намира, че са налице условията за спиране на производството на основание чл. 632 ал.1 във вр. ал.5 от ТЗ. Кредиторът НАП е поискал възобновяване на спряното производство по делото, като е изразил съгласие да предплати разноските за неговото развитие. Той е внесъл първоначално определена сума от 4 000лв., която е изразходена, видно от представените от синдика отчети. Определена е друга сума, която следва да се внесе от този кредитор, за да се развива производството. С оглед обстоятелството, че НАП е на бюджетна издръжка, съдът е разрешил сумата да се внася помесечно, като неколкократно е дал възможност на кредитора да предплати сумата, но това не е сторено. Служебно известно е на съда, че по предявените от синдика искове за връщане на сумите от кредиторите, които са получени от тях по отменената сметка за разпределение, е прието че не се дължи държавна такса и по тази причина съдът не е задължил повторно кредитора да внася суми за д.т. Въпреки това, обаче, за нормалното развитие на производството са необходими ежемесечно суми за възнаграждение на синдика, който води посочените дела, както и за други разноски по воденото на делата. Тъй като липсват такива средства от масата на несъстоятелността и кредиторът не е предплатил суми за разноски следва производството поделото да бъде повторно спряно.

           Ръководен от изложените съображения  и на основание 632 ал.1 във вр. ал.5  от ТЗ, съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

СПИРА  производството по несъстоятелност по т.д. № 588/ 2006 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, открито за ТД “Оранжерии” АД –Сливен.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на вписване в съдебния регистър при СлОС за производствата по несъстоятелност  и обявяване в Търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от датата на обявяване в Търговския регистър пред Апелативен съд . Бургас.

Делото да се докладва след изтичане на срока по чл. 632 ал.2 от ТЗ.

 

 

СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА: