ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.04.2010 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…девети април………… през

две хиляди и десета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………съдията Снежана Бакалова……т. дело № …91…….по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е писмена молба от М.М.М., в качеството му на Изпълнителен директор и представител по закон на ищеца “Боряна” АД гр. Ч. Б.. В молбата същия заявява че се отказва от предявения иск и моли делото да бъде прекратено.

            Молбата за прекратяване на производството поради отказ е допустима и своевременно подадена и следва да бъде уважена.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 233 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. 91/09 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен, поради отказ от иска.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: