ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

15.01.2010 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…петнадесети януари………… през

две хиляди и десета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……т...дело № …98…….по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е писмена молба от И.С.в качеството му на представител по закон на ищцовата дружество, с която моли производството по делото да бъде прекратено, тъй като оттегля предявения иск поради постигането на извънсъдебна спогодба. Моли също така да бъде отменено наложеното по негова молба обезпечение, както и да му се върне половината от внесената държавна такса.

            След направена справка в ТР, съдът констатира че лицето подала молбата представлява по закон ищцовото дружество. Молбата за прекратяване на производството е допустима и своевременно подадена и следва да бъде уважена. Молбата за отмяна на обезпечението също е допустима и основателна. Препис от искането за отмяна на обезпечението не следва да се изпраща на ответника, тъй като то не е наложено по негово искане.

            Искането за връщане на половината от внесената държавна такса при образуването на производството е неоснователно. В разпоредбата на чл. 78 ал.9 от ГПК е предвидено че половината от д.т. се връща “при приключване на делото със спогодба”. Касае се за съдебна спогодба по смисъла на чл. 234 от ГПК, каквато не е сключена по настоящото дело. Страните са уредили отношенията си извънсъдебно и производството по делото се прекратява поради оттегляне на иска. 

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. 98/09 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            ОТМЕНЯ наложеното с определение от10.11.2009г. по настоящото дело обезпечение чрез налагане на запор върху банковата сметка на “Вастон БВ” ЕООД гр. Сливен, в “Банка Пиреус” IBAN *** до размера от 25 320,19 лв.

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавно ловно стопанство “Несебър” за връщане на половината от внесената от него държавна такса.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: