ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 08.11.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на осми ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 47 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от „Петрол” АД против „Трейд Транс” ООД искова молба, с която е предявен иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК относно вземане в размер на 100000лв. по записи на заповед, за което в полза на ищеца е издадена заповед за незабавно изпълнение, издаден е изпълнителен лист и е подадено писмено възражение по чл. 414, ал. 1 от ГПК.

В срока по чл. 372, ал. 1 от ГПК ищецът вместо искова молба е подал молба за прекратяване на производството поради оттегляне на исковата молба. Молбата за прекратяване на съдебното производство е била подадена в копие без надлежна заверка за достоверност, поради което и съгласно чл. 183, ал.1 във вр. с чл. 180 от ГПК съдът е дал указания да се представи оригинал на молбата.

В рамките на предоставения срок по делото е постъпил оригинал на молбата, за прекратяване на делото поради оттегляне на предявения иск и са налице предпоставките съдът да я разгледа.

Правната квалификация на искането е по чл. 232 от ГПК и съдът намира, че то следва да бъде уважено.

Изявлението за оттегляне на исковата молба е направено от надлежно упълномощено според обстоятелствата лице – законен представител на дружеството съгласно вписванията в ТР, което разполага с правомощия за разпореждане с предмета на делото. Производството е във фазата по извършване на размяна на съдебни книжа по реда на гл. ХХХІІ от ГПК, поради което съгласно чл. 232 от ГПК оттеглянето на исковете без съгласието на ответника е допустимо.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 47\10 по описа на ОС – Сливен поради ОТТЕГЛЯНЕ на исковата молба – подадена от „ПЕТРОЛ” АД, ЕИК 83149685, със седалище и адрес на управление. С., район „Л.”, бул. „Ч. в.” № *, представлявано от изп. д. С.С.Й., с която  е предявен иск спрямо „ТРЕЙД ТРАНС” ООД, ЕИК 119620144, със седалище и адрес на управление: гр. Н. З., ул. „Ц. О.” № *, представлявано от Й.И.Г. и Д. П. Д. за установяване на вземане в размер на 100000лв. по запис на заповед от 24.08.2007г. издаден като обезпечение на задължение по договор за стоков кредит от 24.08.2007г., за което на основание чл. 417, т. 9 от ГПК е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2731\09г. по описа на РС – гр. София.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: