ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 30.11.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното т.д. № 89 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от Община Котел искова молба, с която предявява обективно и кумулативно съединени искове против „Ноубъл Пропъртис” ЕООД – гр. Бургас с цена 592592лв.

С разпореждане на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК съдът е указал на ищеца да представи документ за платена д.т., каквато по исковете за парични вземания се дължи в размер на 23643,69лв. и в размер на 4% върху 1\4 от данъчната оценка на имотите за всеки от останалите искове, като следва да представи и удостоверение за данъчна оценка.

В указания срок с молба са представени удостоверения за данъчна оценка, като е поискано удължаването на срока за изпълнение на указаният относно дължимата по делото д.т., т.к. този разход е следвало да бъде разрешен на сесия на ОС при Община Котел.

По повод на това съдът е указал изпълнение на задължението по чл. 128, т. 2 от ГПК в едноседмичен срок от провеждането на сесия на ОС при Община Котел, по повод на което ищецът е следвало в тридневен срок да посочи датата на съответната сесия. Съобщението е връчено на 11.11.2010г., като до този момент указанията не са изпълнение. Поради неизпълнение на задължението за посочване на сесията, от провеждането на която тече срокът за представяне на документ за д.т., съдът приема, че с поведението си ищецът създава пречки по отстраняване нередовностите на исковата молба и същата като нередовна следва да бъде оставена без разглеждане съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК и делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 89 по описа за 2010г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за остраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: