ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 09.11.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

С участието на секретаря П.С., като се запозна с докладваното д.н. № 94 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Постъпила е образувано по молба на основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ

В молбата на НАП, като представител Държавата в производството по несъстоятелност за публични и определени със закон частни държавни вземания се твърди, че с определение от 20.07.2010г., постановено по т.д. № 588\06г. на ОС – Сливен е свикано събрание на кредиторите на „Оранжерии” АД – Сливен с дневен ред: вземане на решение за предплащане на разноски в производството по несъстоятелност от всички кредитори и вземане на решение от кредиторите за завеждане на искови производства срещу кредиторите – получили суми от сметката за разпределение. Представител на НАП е гласувал „за” на проведеното на 23.08.2010г. събрание и по двете решения от дневния ред. Твърди се, че решенията ощетяват Държавата като кредитор с публични вземания към „Оранжерии” АД. Поддържа се, че приемането на решение за предплащане на разноски е извън правомощията на събранието на кредиторите и редът е указан в разпоредбата на чл. 629б от ТЗ – покана съм кредиторите с указване на последиците по чл. 632 от ТЗ. Изтъква се, че НАП е предплатила определената от съда сума за възобновяване на производството по несъстоятелност, каквато покана следва да бъде отправена и към другите кредитори. Относно решението по втората точка от дневния ред да не се завеждат искове срещу кредиторите –получили незаконосъобразно суми от сметка за разпределение, също се излагат съображения, че е извън правомощията на събранието на кредиторите. Изтъква се, че правомощията за водене на искове за попълване масата на несъстоятелността са на синдика съгласно чл. 658 от ТЗ със задължение да защитава както интересите на длъжника, така и на кдериторите.

Молбата е допустима. Видно от датата на пощенското клеймо е спазен седмодневния срок, считано от датата на провеждане на събранието на кредиторите – 23.08.2010г. и е от активно легитимирана страна съгласно чл. 679, ал. 1 от ТЗ да иска отмяната на решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или съществено ощетява част от кредиторите.

В с.з. за молителя се явява представител по пълномощие – Д. Георгиева, която поддържа молбата на изложените в нея основания.

Разгледана по съществото си молбата е основателна. От данните по д.н. № 588\06г. на ОС – Сливен се установява, че с решение № 124\09.04.2010г. производството по д.н. № 588\06г. на ОС – Сливен на основание чл. 632, ал. 2, пр. 2 от ТЗ, т.к. е предплатена от НАП като кредитор сумата необходима за първоначалните разноски в производството но несъстоятелност. Производството е възобновено от етап - подготовка от страна на синдика на нова сметка за разпределение в изпълнение на определението на съда от 18.06.2007г. С уведомление от 25.05.2010г. синдикът е съобщил по делото намерението си с оглед изискванията на чл. 720 и чл. 721, ал. 1 от ТЗ да покани непоканените до момента кредитори за връщане на получени от съгласно одобрената от проведеното на 05.01.206г. окончателна сметка за разпределение на суми (с решение № 545\27.09.2006г. по т.д. № 246\06г. на ТК, І-во т.о. е отменено постановеното по чл. 735, ал. 1, т. 2 от ТЗ решение от 06.02.2004.по т.д. № 794\99г.

Съгласно доклад на синдика от 08.07.2010г. писмата до кредиторите са изпратни като между временно синдикът е направил разноски в размер на 1942,27лв. подробно посочени по пера в доклада.

С молба на синдика от 15.07.2010г. на основание чл. 674, ал. 1 от ТЗ е поискано свикването на събрание на кредиторите с дневен ред: вземане на решение за предплащане на разноски в производството по несъстоятелност. В молбата е изложено, че изпратените писма не са дали резултат, което ще наложи воденето на над 90 дела са връщане на сумите. Същевременно предплатената от НАП сума за разноски в размер на 4000лв. е изчерпана. Молбата е уважена и с разпореждане на съда на 23.08.2010г. от 11ч. е свикано събрание на кредиторите с дневен ред: вземане на решение з предплащане на разноски в производството по несъстоятелност от всички кредитори, както и за завеждане на искови производства срещу кредиторите получили суми от сметката за разпределение.

В проведеното на 23.08.2010г. събрание по посочения дневен ред са участвали синдикът Б. Б.; НАП – представлявана по изрично пълномощие от М. Р.М.- публичен изпълнител с юридическо образование и В. В. в качеството си на „Промишлено газоснабдяване” ООД. Представителят на НАП е гласувал „за” приемане на решенията по посочения дневен ред с 5% от размера на приетите вземания, а представителят на „Промишлено газоснабдяване” ООД – „против” с 93 % от размера на приетите вземания.

Въз основа на гореизложеното съдът намира, че молбата за отмяна на така приетите решения е основателна.

Съгласно чл. 679, ал. 1 от ТЗ на отмяна подлежат решенията на събранието на кредиторите, които са незаконосъобразни или, които съществено ощетяват част от кредиторите.

В случая съдът намира, че решенията на общото събрание на кредиторите – проведено на 23.08.2010г. са незаконосъобразни, т.к. се изключват от правомощията на този орган по несъстоятелността предвидени в разпоредбата на чл. 677, ал. 1 от ТЗ. В редакцията на посочената разпоредба правомощията на събранието на кредиторите са императивно изброени и е недопустимо разширителното им тълкуване както по отношение правната сфера и интересите на останалите кредитори и по въпросите за попълване масата на несъстоятелността, така и по отношение на синдика.

Въпросите свързани с плащането на необходимите сума за разноските в производство по несъстоятелност и последиците от това са регламентирани, както се посочва и в молбата, от разпоредите на чл. 629б и чл. 632 от ТЗ. Преценката за предплащането им с оглед текста на чл. 632, ал. 1 във вр. с чл. 629б, ал. 2 от ТЗ е предоставена изцяло на усмотрението на всеки от кредиторите с оглед наличието на правен интерес за всеки от тях за продължаване на производството по несъстоятелност и възможността за удовлетворяване на вземанията за разноски по смисъла на чл. 723, ал. 1 от ТЗ съобразно нормата на чл. 722, ал. 1, т. 3 от ТЗ. Както налагането така и забраната от органите по несъстоятелността, в т.ч. и от събранието на кредиторите чрез обвързващото съгласно чл. 678 от ТЗ действие на решението, да се извършват такива разноски противоречи на закона и следва да бъде отменено.

Противоречи на закона и предлагането за гласуване от събранието на кредиторите на решение за воденето на дела за връщане на суми в масата на несъстоятелността. Спрямо синдика и по отношение на масата на несъстоятелността правомощия на събранието на кредиторите се характеризират като контролни и са изчерпателно определени в чл. 677, ал. 1, т. 1 – т. 5 и т. 8 от ТЗ. Волеобразуваното за извършване на действия за попълване масата на несъстоятелността е предоставено на синдика в очертания кръг на правомощия по чл. 658, ал. 1 от ТЗ, поради което налагането на подобно ограничително или задължаващо решение от една страна на събранието на кредиторите нито има обвързващо действие за синдика, нито кореспондира с предвидената в разпоредбата на чл. 663, ал. 3 от ТЗ негова отговорност.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решенията от проведеното на 23.08.2010г. събрание на кредиторите на „ОРАНЖЕРИИ” АД Сливен в несъстоятелност относно предплащането от всички кредитори на разноски в производството по несъстоятелност по д.н. № 588\06г. на ОС – Сливен и във връзка със завеждането на искови производства срещу кредиторите – получили суми от сметки за разпределение като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: