- .

01.01.2009. 31.12.2009.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 284/2007 .II. - .115-118 ...,
...,
...
: .
: .  
17.09.2009.
...
...
...
 
2 No 284/2007 .II. - .115-118 ...,
...,
...
: .
: .  
17.09.2009.
...
...
...
16.10.2009.
 
3 No 403/2007 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   20.03.2009., 05.08.2009.
...
28.04.2009.
 
4 No 437/2007 .V. // - .213,.3 4; .214,.2 ...,
...,
...
: .   09.10.2009., 09.10.2009.
...
...
...
 
5 No 226/2008 ...,
...
,
...,
...
: .
: .  
12.02.2009.
 
6 No 279/2008 .XI. - .330 .2 3 ... : .   16.04.2009., 16.04.2009.
...
 
7 No 293/2008 ,
... : .
: .  
20.02.2009.
 
8 No 302/2008 .VI. - .243-252 ... : .   17.07.2009., 02.12.2009.
...
06.08.2009.
 
9 No 328/2008 ... : .
: .  
29.01.2009.
 
10 No 341/2008 ...,
...
  : .
: .  
17.02.2009.
 
11 No 347/2008 ... : .
: .  
14.01.2009.
 
12 No 351/2008 ... : .
: .  
23.09.2009.
...
23.09.2009.
 
13 No 353/2008 .VI. - .243-252 ...,
...
: .   23.04.2009., 04.01.2010.
...
...
13.05.2009.
 
14 No 358/2008 ... : .
: .  
28.09.2009.
...
22.10.2009.
 
15 No 359/2008 ... : .
: .  
14.01.2009.
 
16 No 360/2008 ...,
...,
...
  : .
: .  
19.01.2009.
19.01.2009.
 
17 No 377/2008 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   04.06.2009.
...
20.07.2009.
 
18 No 389/2008 .80-88 - ... : .   05.02.2009.
 
19 No 410/2008 ... ,
...,
...
: .
: .  
16.03.2009.
 
20 No 411/2008 ... ,
...
: .   13.04.2009.

...
15.04.2009.
 
21 No 424/2008 ,
...,
...
  : .
: .  
20.07.2009.
 
22 No 458/2008 ,
3 ,
...,
...,
...
... : .
: .  
12.06.2009.
 
23 No 460/2008 .XI. - .342 ... : .   27.01.2009., 19.06.2009.
...
02.02.2009.
 
24 No 463/2008 .,
... : .   20.01.2009.
 
25 No 468/2008 ... : .
: .  
28.01.2009.
 
26 No 473/2008 ,
...
... : .
: .  
07.01.2009.
 
27 No 477/2008 ,
...
... : .   19.01.2009.
 
28 No 483/2008 ... ,
...,
...,
...,
...
: .
: .  
02.02.2009.
 
29 No 484/2008 ... : .
: .  
23.02.2009.
 
30 No 485/2008 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   18.02.2009.
...
19.02.2009.
 
31 No 497/2008 .XI. .354, .354 .2-4 ...,
...
: .   07.04.2009., 06.10.2009.
...
...
09.04.2009.
 
32 No 499/2008 - - ...,
: .   16.01.2009.
 
33 No 500/2008 ... ... : .
: .  
08.05.2009.
 
34 No 501/2008 ... ...,
...
: .
: .  
24.06.2009.
 
35 No 508/2008 ,
...,
...
  : .   29.01.2009.
 
36 No 509/2008 .XI. .354, .354 .2-4 ,
... : .   09.10.2009.
...
06.11.2009.
 
37 No 510/2008 ...,
...
: .
: .  
08.01.2009.
 
38 No 516/2008 ... : .
: .  
28.01.2009.
 
39 No 522/2008 ... : .
: .  
28.01.2009.
 
40 No 525/2008 ... : .
: .  
22.04.2009.
 
41 No 531/2008 - - ...,
: .   20.01.2009.
 
42 No 533/2008 ... ,
...
: .
: .  
17.03.2009.
 
43 No 534/2008 ... ... : .
: .  
02.02.2009.
 
44 No 535/2008 .II. - .115-118 ... : .   15.01.2009., 27.03.2009.
...
16.02.2009.
 
45 No 537/2008 ,
...
  : .
: .  
28.01.2009.
 
46 No 540/2008 - - ,
...
: .   05.02.2009.
 
47 No 543/2008 ... : .
: .  
08.01.2009.
 
48 No 546/2008 ...,
...
,
...
: .
: .  
29.01.2009.
 
49 No 547/2008 ... : .
: .  
27.02.2009.
 
50 No 548/2008 ... : .
: .  
17.02.2009.
 
51 No 550/2008 ... : .   06.02.2009.
 
52 No 551/2008 ...,
...
: .   11.02.2009.
 
53 No 553/2008 ... : .
: .  
13.03.2009.
 
54 No 554/2008 ...,
...
: .   09.03.2009.
...
...
09.03.2009.
 
55 No 555/2008 ... : .   11.02.2009.
 
56 No 557/2008 ... : .   11.02.2009.
 
57 No 559/2008 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   27.01.2009., 11.02.2009.
...
09.02.2009.
 
58 No 560/2008 ...,
...
: .
: .  
02.02.2009.
 
59 No 563/2008 ... ... : .
: .  
25.02.2009.
 
60 No 564/2008 ... : .
: .  
24.07.2009.
 
61 No 565/2008 ... ....,
...,
: .   17.03.2009.
 
62 No 570/2008 ... : .   09.02.2009.
 
63 No 572/2008 . ,
...
: .   10.02.2009., 17.02.2009.
 
64 No 573/2008 ...,
...
: .   19.01.2009.
 
65 No 575/2008 ... : .
: .  
04.03.2009.
 
66 No 580/2008 ... ... : .   11.02.2009.
 
67 No 581/2008 ... : .
: .  
21.05.2009.
 
68 No 582/2008 ... ... : .
: .  
11.08.2009.
 
69 No 583/2008 ... : .
: .  
26.02.2009.
 
70 No 584/2008 ... ,
...,
...
: .   18.02.2009.
 
71 No 585/2008 ,
...
  : .
: .  
25.02.2009.
 
72 No 591/2008 ... ... : .
: .  
13.03.2009.
 
73 No 592/2008 ... : .
: .  
21.05.2009.
 
74 No 594/2008 ...,
...,
...,
...
: .
: .  
06.04.2009.
 
75 No 595/2008 ... ... : .
: .  
18.03.2009.
 
76 No 1/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   08.01.2009., 08.01.2009.
...
 
77 No 2/2009 .VII. - .255-257 ... : .   29.01.2009.
 
78 No 3/2009 ...,
...
: .
: .  
16.04.2009.
 
79 No 4/2009 ,
...,
...
  : .   02.02.2009.
 
80 No 5/2009 ... : .   15.01.2009.
 
81 No 6/2009 ... ... : .
: .  
12.03.2009.
 
82 No 7/2009 ... ...,
...,
,
: .
: .  
11.03.2009.
 
83 No 8/2009 ...,
...,
...
... : .
: .  
03.06.2009.
 
84 No 9/2009 ... ,
...,
...,
...,
: .   29.01.2009.
 
85 No 10/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   20.01.2009., 20.01.2009.
...
 
86 No 11/2009 ... : .   13.03.2009.
 
87 No 14/2009 ... : .
: .  
14.03.2009.
 
88 No 15/2009 ... ... : .   16.01.2009.
 
89 No 18/2009 ... ,
...,
...,
...
: .   25.02.2009.
 
90 No 19/2009 .223 -   : .   19.01.2009.
 
91 No 20/2009 ...,
...
  : .   20.01.2009.
 
92 No 21/2009 ... : .   02.02.2009.
 
93 No 22/2009 ...,
...
...,
...
: .   31.03.2009.
 
94 No 23/2009 ... ... : .
: .  
27.03.2009.
 
95 No 24/2009 .. ,
...
: .   16.03.2009.
 
96 No 25/2009 ... ,
...,
...,
...
: .   18.02.2009.
 
97 No 26/2009 ... : .
: .  
30.03.2009.
 
98 No 28/2009 ... : .
: .  
06.04.2009.
 
99 No 29/2009 ,
...,
...,
...
  : .   10.02.2009.
 
100 No 30/2009 ,
...
: .   29.01.2009.
 
101 No 31/2009 ... : .   23.02.2009.
 
102 No 32/2009 ... ,
...
: .
: .  
07.05.2009.
 
103 No 33/2009 " " : .   10.02.2009.
 
104 No 34/2009 ,
...,
...
  : .   02.02.2009.
 
105 No 36/2009 .223 -   : .   28.01.2009.
 
106 No 37/2009 ...,
...
: .   28.01.2009.
 
107 No 38/2009 ...,
: .   18.02.2009.
 
108 No 39/2009 .223 -   : .   29.01.2009.
 
109 No 40/2009 .111, .3 - - ... : .   06.02.2009.
 
110 No 41/2009 ... : .   11.02.2009.
 
111 No 42/2009 .165, .2 - ... : .   29.01.2009.
 
112 No 43/2009 ...,
...
: .   06.03.2009.
 
113 No 44/2009 ... : .
: .  
30.03.2009.
 
114 No 45/2009 ... : .   17.03.2009.
 
115 No 46/2009 ,
,
...
  : .   03.02.2009.
 
116 No 47/2009 ... ,
...
: .   27.03.2009.
 
117 No 48/2009 ...,
... : .
: .  
14.08.2009.
 
118 No 49/2009 ... : .   04.02.2009.
 
119 No 50/2009 .V. - .199 ... : .   24.02.2009., 11.03.2009.
...
17.03.2009.
 
120 No 51/2009 ...,
...,
...
: .   23.02.2009.
 
121 No 52/2009 ... : .
: .  
30.03.2009.
 
122 No 53/2009 . ,
...
: .   20.03.2009.
 
123 No 54/2009 ...   : .   10.02.2009.
 
124 No 55/2009 ... : .
: .  
21.04.2009.
 
125 No 56/2009 .243, .4 - ...,
...
: .   17.02.2009.
 
126 No 57/2009 ... : .
: .  
21.10.2009.
...
 
127 No 58/2009 .V. - .199 ... : .   17.02.2009.
 
128 No 59/2009 .243, .4 - ... : .   17.02.2009.
 
129 No 60/2009 .223 -   : .   16.02.2009.
 
130 No 61/2009 - - ,
...
: .   20.03.2009.
 
131 No 62/2009 - - ,
...
: .   18.03.2009.
 
132 No 63/2009 .80-88 - ... : .   18.03.2009.
 
133 No 64/2009 - - ,
...
: .   18.03.2009.
 
134 No 65/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   24.04.2009., 24.04.2009.
...
 
135 No 66/2009 ... ,
: .
: .  
29.04.2009.
 
136 No 68/2009 ...,
...
,
: .
: .  
07.05.2009.
 
137 No 69/2009 ... : .   26.03.2009.
 
138 No 70/2009 .243, .4 - ,
...,
...
: .   06.03.2009.
 
139 No 71/2009 ... : .
: .  
13.04.2009.
 
140 No 72/2009 ... : .   27.02.2009.
 
141 No 73/2009 ... ,
...
: .   07.05.2009.
 
142 No 74/2009 .70 .71 .17 ,
...,
: .   27.02.2009.
 
143 No 75/2009 .70 .71 .17 ,
...,
: .   27.02.2009.
 
144 No 76/2009 ...,
...
... : .
: .  
29.04.2009.
 
145 No 77/2009 ... : .   25.02.2009.
 
146 No 78/2009 ...,
...
,
...
: .   31.03.2009.
 
147 No 79/2009 .... : .   31.03.2009.
 
148 No 80/2009 .23, 25 27 - ... : .   17.03.2009.

 
149 No 81/2009 .223 -   : .   27.02.2009.
 
150 No 82/2009 .V. - .199 ...,
...
: .   15.05.2009., 15.05.2009.
...
...
 
151 No 83/2009 - - ,
...
: .   19.03.2009.
 
152 No 84/2009 ... ... : .
: .  
24.07.2009.
 
153 No 85/2009 .223 -   : .   05.03.2009.
 
154 No 86/2009 ... ...,
: .
: .  
15.05.2009.
 
155 No 87/2009 ... : .
: .  
29.04.2009.
 
156 No 88/2009 ... : .
: .  
30.03.2009.
 
157 No 89/2009 ...,
...,
... : .
: .  
07.05.2009.
 
158 No 90/2009 ...,
...,
...
: .   07.05.2009.
 
159 No 92/2009 .VII. - .255-257 ... : .   02.12.2009.
...
15.12.2009.
 
160 No 93/2009 .II. - .115-118 ... : .   10.04.2009., 27.04.2009.
...
22.04.2009.
 
161 No 94/2009 .446 - ,
...
: .   10.03.2009.
 
162 No 95/2009 - - ,
...
: .   15.04.2009.
 
163 No 96/2009 - - ,
...
: .   17.03.2009.
 
164 No 97/2009 - - ,
...
: .   17.03.2009.
 
165 No 99/2009 .223 -   : .   12.03.2009.
 
166 No 100/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   09.04.2009., 24.04.2009.
...
27.04.2009.
 
167 No 101/2009 .223 -   : .   13.03.2009.
 
168 No 105/2009 ... : .   12.05.2009.
 
169 No 106/2009 .446 - ...,
: .   24.03.2009.
 
170 No 107/2009 ... : .
: .  
30.04.2009.
 
171 No 108/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   31.03.2009., 15.04.2009.
...
02.04.2009.
 
172 No 109/2009 .223 -   : .   17.03.2009.
 
173 No 110/2009 .222 - ... : .   17.03.2009.
 
174 No 111/2009 ...,
,
...,
...
  : .
: .  
27.07.2009.
 
175 No 112/2009 .VIII. .. - .301-303 ...,
...
: .   14.05.2009., 29.05.2009.
...
...
05.06.2009.
 
176 No 113/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   29.04.2009.
...
 
177 No 114/2009 .XI. - .343, .3"",.4 ... : .   14.05.2009., 19.02.2010.
...
21.05.2009.
 
178 No 115/2009 .223 -   : .   18.03.2009.
 
179 No 116/2009 .222 - ... : .   19.03.2009.
 
180 No 117/2009 ...,
,
...
  : .   01.04.2009.
 
181 No 118/2009 ... : .
: .  
30.06.2009.
 
182 No 119/2009 ... ,
...
: .   15.04.2009.
 
183 No 120/2009 .223 -   : .   24.03.2009., 24.03.2009.
 
184 No 121/2009 ... : .
: .  
13.08.2009.
 
185 No 122/2009 .23, 25 27 - ... : .   30.04.2009.
...
 
186 No 123/2009 ...,
...
... : .   17.04.2009.
 
187 No 124/2009 - - ,
...
: .   09.04.2009.
 
188 No 125/2009 - - ,
...
: .   15.05.2009.
 
189 No 126/2009 - - ,
...
: .   09.04.2009.
 
190 No 127/2009 - - ,
...
: .   15.04.2009.
 
191 No 128/2009 - - ,
...
: .   15.04.2009.
 
192 No 129/2009 .II. ... : .   30.04.2009., 15.06.2010.
...
13.05.2009.
 
193 No 131/2009 - - ,
...
: .   09.04.2009.
 
194 No 132/2009 - - ,
...
: .   24.04.2009., 07.05.2009.
 
195 No 133/2009 ... ,
...
: .
: .  
10.06.2009.
 
196 No 134/2009 ... : .   26.03.2009.
 
197 No 138/2009 ...,
  : .
: .  
30.09.2009.
 
198 No 139/2009 ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
,
...,
...
...,
...,
...,
...,
...
: .   21.10.2009.
 
199 No 140/2009 - - ,
...
: .   14.05.2009.
 
200 No 141/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   23.04.2009., 23.04.2009.
...
 
201 No 142/2009 ... ,
...
: .
: .  
29.06.2009.
 
202 No 143/2009 .223 -   : .   27.03.2009.
 
203 No 144/2009 ... : .   31.03.2009.
 
204 No 145/2009 ...,
...
: .   12.06.2009.
 
205 No 146/2009 ... ,
...
: .   12.05.2009.
 
206 No 147/2009 .222 - ... : .   31.03.2009.
 
207 No 148/2009 .223 -   : .   31.03.2009.
 
208 No 149/2009 .223 -   : .   31.03.2009.
 
209 No 153/2009 ... : .   02.04.2009.
 
210 No 154/2009 ,
...
... : .
: .  
25.05.2009.
 
211 No 155/2009 .V. - .199 ...,
...
: .   12.05.2009., 12.05.2009.
...
...
 
212 No 156/2009 ... : .   25.05.2009.
 
213 No 157/2009 ...,
...
,
...
: .
: .  
23.06.2009.
 
214 No 159/2009 .222 - ...,
...
: .   02.04.2009., 02.04.2009.
 
215 No 160/2009 .223 -   : .   03.04.2009., 03.04.2009.
 
216 No 163/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   08.05.2009., 25.05.2009.
...
20.05.2009.
 
217 No 164/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   09.04.2009., 09.04.2009.
...
 
218 No 166/2009 ... ,
...
: .   08.06.2009.
 
219 No 167/2009 .223 -   : .   06.04.2009.
 
220 No 168/2009 - - ,
...
: .   11.05.2009.
 
221 No 169/2009 - - ,
...
: .   29.04.2009., 07.05.2009.
 
222 No 170/2009 .222 - ... : .   06.04.2009.
 
223 No 172/2009 ... : .
: .  
10.06.2009.
 
224 No 173/2009 ... ,
...
: .
: .  
11.06.2009.
 
225 No 175/2009 ... ...,
...
: .
: .  
20.05.2009.
 
226 No 177/2009 ...,
...
,
...
: .   30.04.2009.
 
227 No 178/2009 ...,
... : .   17.04.2009.
 
228 No 179/2009 ... : .
: .  
22.06.2009.
 
229 No 180/2009 .70 .71 .17 ,
...,
: .   23.04.2009.
 
230 No 181/2009 .70 .71 .17 ,
...,
: .   23.04.2009.
 
231 No 182/2009 ... ,
"- "
: .   17.04.2009.
 
232 No 183/2009 ... : .   16.06.2009.
 
233 No 184/2009 ...,
...
: .
: .  
13.07.2009.
 
234 No 185/2009 ...,
: .   14.05.2009.
 
235 No 186/2009 ... ... : .   11.06.2009.
 
236 No 187/2009 ... : .   15.06.2009.
 
237 No 188/2009 ...,
...
,
...,
...,
: .   26.05.2009.
 
238 No 194/2009 .223 -   : .   14.04.2009.
 
239 No 195/2009 ... ... : .
: .  
24.08.2009.
 
240 No 196/2009 ...,
...,
  : .
: .  
14.08.2009.
 
241 No 197/2009 ... ... : .
: .  
20.05.2009.
 
242 No 198/2009 ...,
: .   26.05.2009.
 
243 No 199/2009 .243, .4 - ... ,
...
: .   21.04.2009.
 
244 No 201/2009 .222 - ... : .   16.04.2009., 16.04.2009.
 
245 No 202/2009 ... : .   25.05.2009.
 
246 No 203/2009 ...,
...,
...
... : .   08.07.2009.
 
247 No 204/2009 ... : .
: .  
25.06.2009.
 
248 No 205/2009 .II. - .142 ... : .   24.06.2009., 28.04.2010.
...
01.07.2009.
 
249 No 206/2009 ... ... : .
: .  
09.06.2009.
 
250 No 207/2009 ... : .
: .  
25.05.2009.
 
251 No 208/2009 .222 - ... : .   27.04.2009.
 
252 No 209/2009 .243, .4 - ...,
...
: .   29.04.2009.
 
253 No 210/2009 .222 - ... : .   28.04.2009.
 
254 No 212/2009 ...,
...,
...,
: .   14.05.2009.
 
255 No 214/2009 ... ... : .   17.09.2009.
 
256 No 215/2009 ... : .   07.07.2009.
 
257 No 216/2009 - - ,
...
: .   15.05.2009.
 
258 No 217/2009 - - ,
...
: .   07.05.2009.
 
259 No 218/2009 - - ,
...
: .   07.05.2009.
 
260 No 219/2009 - - ,
...
: .   07.05.2009.
 
261 No 220/2009 - - ,
...
: .   15.05.2009.
 
262 No 221/2009 ...,
: .   02.06.2009., 09.06.2009.
 
263 No 222/2009 ... ,
: .   25.06.2009.
 
264 No 223/2009 ,
... : .   28.09.2009., 09.11.2009.
...
28.09.2009.
 
265 No 224/2009 .VII. - .255-257 ... : .   18.05.2009.
 
266 No 225/2009 ... : .
: .  
30.06.2009.
 
267 No 226/2009 ... : .   20.05.2009., 17.06.2009.
 
268 No 227/2009 ... : .
: .  
26.06.2009.
 
269 No 228/2009 ...,
... : .
: .  
24.08.2009.
 
270 No 229/2009 ... : .
: .  
21.07.2009.
 
271 No 230/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   13.05.2009., 13.05.2009.
...
 
272 No 231/2009 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .
: .  
16.10.2009.
 
273 No 232/2009 .222 - ...,
...
: .   11.05.2009.
 
274 No 233/2009 ... : .
: .  
08.07.2009.
 
275 No 234/2009 .223 -   : .   12.05.2009.
 
276 No 235/2009 ...,
...,
...,
...
... : .   26.06.2009.
 
277 No 236/2009 ... : .   15.05.2009.
 
278 No 237/2009 ... ,
...
: .   12.06.2009.
 
279 No 238/2009 ... : .   19.05.2009.
 
280 No 239/2009 .223 -   : .   14.05.2009.
 
281 No 240/2009 - - ,
...
: .   23.06.2009.
 
282 No 241/2009 - - ,
...
: .   26.05.2009.
 
283 No 242/2009 - - ,
...
: .   09.06.2009.
 
284 No 243/2009 .243, .4 - ...,
...
: .   22.05.2009., 02.06.2009.
 
285 No 244/2009 .XI. - .342 ... : .   25.06.2009., 24.03.2010.
...
21.07.2009.
 
286 No 245/2009 ... : .
: .  
06.07.2009., 29.07.2009.
 
287 No 246/2009 - - ,
...
: .   08.06.2009.
 
288 No 247/2009 ... ,
...
: .
: .  
16.07.2009.
 
289 No 248/2009 ... : .
: .  
20.10.2009.
 
290 No 249/2009 . ,
...
: .   09.06.2009.
 
291 No 250/2009 . ,
...
: .   07.07.2009.
 
292 No 251/2009 . ,
...
: .   07.07.2009.
 
293 No 252/2009 ... : .   25.06.2009.
 
294 No 253/2009 .243, .6 ... ,
...,
...,
...
: .   22.05.2009.
 
295 No 254/2009 .243, .4 - ... ,
...,
...,
...,
...
: .   15.06.2009., 03.08.2009.
 
296 No 255/2009 ... : .   20.05.2009.
 
297 No 256/2009 ...,
...
... : .
: .  
27.10.2009.
 
298 No 257/2009 ... : .   08.06.2009.
 
299 No 258/2009 .II. - .115-118 ... : .   26.06.2009., 14.10.2009.
...
09.07.2009.
 
300 No 259/2009 ... : .
: .  
08.06.2009.
 
301 No 260/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   26.05.2009., 26.05.2009.
...
 
302 No 261/2009 ... ,
...
: .
: .  
24.08.2009.
 
303 No 262/2009 ... : .   26.05.2009.
 
304 No 264/2009 ... : .
: .  
15.06.2009.
 
305 No 265/2009 ... ,
...,
...,
...,
...
: .   25.06.2009.
 
306 No 266/2009 ... ... : .   03.06.2009.
 
307 No 267/2009 .V. - .199 ... : .   16.06.2009., 16.06.2009.
...
 
308 No 268/2009 ... : .
: .  
17.12.2009.
 
309 No 269/2009 .243, .4 - ... ,
...
: .   01.06.2009.
 
310 No 270/2009 .XI. - .342 ... : .   30.09.2009., 25.05.2010.
...
01.10.2009.
 
311 No 271/2009 .VI. - .243-252 ...,
...
: .   10.07.2009.
...
...
 
312 No 272/2009 ,
...
  : .   08.06.2009.
 
313 No 273/2009 ,
...,
...,
...
: .   02.06.2009.
 
314 No 274/2009 - ...,
: .   06.07.2009.
 
315 No 276/2009 ...,
...
: .
: .  
21.07.2009.
 
316 No 277/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   11.06.2009., 11.06.2009.
...
 
317 No 278/2009 ...,
...
: .
: .  
05.08.2009.
 
318 No 279/2009 ... : .   08.07.2009.
 
319 No 280/2009 ... : .   03.07.2009.
 
320 No 281/2009 ... ... : .
: .  
20.07.2009.
 
321 No 283/2009 .XI. - .342 ... : .   30.09.2009.
...
28.10.2009.
 
322 No 284/2009 .223 -   : .   10.06.2009.
 
323 No 285/2009 - - ,
...
: .   06.07.2009.
 
324 No 286/2009 - - ,
...
: .   10.07.2009.
 
325 No 287/2009 - - ,
...
: .   23.06.2009.
 
326 No 288/2009 .23, 25 27 - ... : .   06.07.2009.
...
 
327 No 294/2009 ... : .   22.10.2009.
 
328 No 295/2009 - - ,
...
: .   06.07.2009.
 
329 No 296/2009 - - ,
...
: .   06.07.2009.
 
330 No 297/2009 ... : .
: .  
05.08.2009.
 
331 No 298/2009 .X. - .321 .321 ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   19.06.2009.
 
332 No 299/2009 ... ... : .   16.06.2009.
 
333 No 300/2009 ... ... : .
: .  
10.07.2009.
 
334 No 301/2009 ... ,
.
: .   17.09.2009.
 
335 No 303/2009 ...,
...,
...
: .
: .  
18.06.2009.
 
336 No 304/2009 .II. ... : .   22.06.2009., 22.06.2009.
...
 
337 No 305/2009 .XI. - .343, .3"",.4 ... : .   23.06.2009.
 
338 No 306/2009 .70 .71 ,
...
: .   26.06.2009.
 
339 No 307/2009 .70 .71 ,
...
: .   26.06.2009.
 
340 No 308/2009 .70 .71 ,
...
: .   26.06.2009.
 
341 No 309/2009 .70 .71 ,
...
: .   26.06.2009.
 
342 No 310/2009 ... ,
...
: .
: .  
05.08.2009.
 
343 No 311/2009 .... ,
...
: .
: .  
20.10.2009.
 
344 No 312/2009 .23, 25 27 - ... : .   26.06.2009.
...
 
345 No 313/2009 .243, .4 - ... : .   17.07.2009.
 
346 No 314/2009 ... : .
: .  
24.06.2009.
 
347 No 315/2009 ... : .   29.10.2009.
 
348 No 316/2009 ... : .   17.09.2009.
 
349 No 317/2009 .223 -   : .   26.06.2009.
 
350 No 318/2009 .XI. - .342 ... : .   03.07.2009., 03.07.2009.
...
 
351 No 319/2009 ... ...,
...,
: .   10.08.2009.
 
352 No 320/2009 ,
...,
...
  : .   01.07.2009.
 
353 No 322/2009 .223 -   : .   30.06.2009.
 
354 No 323/2009 .223 -   : .   01.07.2009.
 
355 No 324/2009 ... ,
...
: .
: .  
23.11.2009.
 
356 No 325/2009 .223 -   : .   02.07.2009.
 
357 No 326/2009 .222 - ... : .   02.07.2009.
 
358 No 328/2009 .II. - .152 .4 ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   08.07.2009.
 
359 No 329/2009 . ,
...
: .   20.07.2009.
 
360 No 330/2009 ... : .   03.07.2009.
 
361 No 334/2009 ... : .
: .  
21.10.2009.
 
362 No 335/2009 ... ... : .   23.10.2009.
 
363 No 336/2009 ... : .
: .  
15.10.2009.
 
364 No 339/2009 ... ... : .
: .  
04.11.2009.
 
365 No 340/2009 ... : .
: .  
14.09.2009.
 
366 No 341/2009 .II. ... : .   13.07.2009., 13.07.2009.
...
 
367 No 342/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   10.07.2009., 10.07.2009.
...
 
368 No 343/2009 .23, 25 27 - ... : .   23.09.2009.
...
 
369 No 344/2009 .223 -   : .   09.07.2009.
 
370 No 345/2009 ... ,
...,
...
: .
: .  
14.12.2009.
 
371 No 346/2009 ...,
... : .
: .  
11.11.2009.
 
372 No 347/2009 ...,
...
  : .   02.11.2009.
 
373 No 348/2009 .223 -   : .   10.07.2009.
 
374 No 350/2009 .II. - .152 .4 ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   23.07.2009.
 
375 No 351/2009 ...,
... : .   27.07.2009.
 
376 No 352/2009 .222 - ... : .   13.07.2009.
 
377 No 353/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   17.07.2009.
...
 
378 No 354/2009 .II. - .142 ... : .   17.07.2009.
...
 
379 No 355/2009 .VII. .253, .4 ...,
...
: .   27.11.2009.
...
...
11.12.2009.
 
380 No 356/2009 - - ...,
: .   31.07.2009., 07.08.2009.
 
381 No 357/2009 - - ...,
: .   31.07.2009., 07.08.2009.
 
382 No 359/2009 ... ,
...
: .
: .  
20.11.2009.
 
383 No 360/2009 ... ... : .
: .  
09.11.2009.
 
384 No 361/2009 ... : .   17.09.2009.
 
385 No 362/2009 .223 -   : .   16.07.2009.
 
386 No 363/2009 ... : .
: .  
02.10.2009.
 
387 No 364/2009 ... : .
: .  
09.11.2009.
 
388 No 366/2009 ... : .   24.07.2009.
 
389 No 367/2009 ... : .   08.10.2009.
 
390 No 368/2009 .VI. - .243-252 ... : .   20.07.2009.
...
 
391 No 369/2009 .II. ... : .   23.07.2009.
...
 
392 No 370/2009 ... : .   20.07.2009.
 
393 No 371/2009 ... : .   21.07.2009.
 
394 No 372/2009 ... : .   21.07.2009.
 
395 No 373/2009 ,
..,
...
  : .   23.07.2009.
 
396 No 376/2009 .243, .4 - ... : .   23.07.2009., 18.08.2009.
 
397 No 377/2009 .V. - .199 ... : .   24.07.2009., 24.07.2009.
...
 
398 No 378/2009 ... : .
: .  
16.10.2009.
 
399 No 379/2009 ... : .   08.10.2009.
 
400 No 380/2009 .223 -   : .   22.07.2009.
 
401 No 381/2009 ... : .
: .  
29.10.2009.
 
402 No 382/2009 ... : .   02.11.2009.
 
403 No 383/2009 ... : .
: .  
05.11.2009.
 
404 No 384/2009 .223 -   : .   23.07.2009.
 
405 No 385/2009 .V. - .199 ...,
...
: .   27.07.2009.
 
406 No 386/2009 .VIII. .. .304, .1 2 ... : .   21.10.2009., 05.11.2009.
...
23.10.2009.
 
407 No 387/2009 ... ,
: .
: .  
09.11.2009.
 
408 No 389/2009 ... : .   05.11.2009.
 
409 No 390/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   31.07.2009., 31.07.2009.
...
 
410 No 391/2009 .XI. - .342 ... : .   04.08.2009.
 
411 No 392/2009 ...,
...,
...,
...
: .
: .  
03.11.2009.
 
412 No 393/2009 ,
...
  : .   03.08.2009.
 
413 No 394/2009 ,
...
  : .   03.08.2009.
 
414 No 395/2009 ... ,
...
: .   04.11.2009.
 
415 No 396/2009 .222 - ... : .   31.07.2009.
 
416 No 397/2009 .VII. - .255-257 ...,
...
: .   11.09.2009., 28.09.2009.
...
...
22.10.2009.
 
417 No 398/2009 .243, .4 - ...,
...
,
...,
...
: .   24.08.2009.
 
418 No 399/2009 ...,
...
,
...
: .
: .  
05.11.2009.
 
419 No 400/2009 ... ,
...
: .   11.11.2009.
 
420 No 401/2009 ...,
...
  : .
: .  
28.10.2009.
 
421 No 402/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   14.09.2009., 29.09.2009.
...
01.10.2009.
 
422 No 403/2009 ,
...
  : .
: .  
09.10.2009.
 
423 No 404/2009 .223 -   : .   04.08.2009., 04.08.2009.
 
424 No 405/2009 .222 - ... : .   04.08.2009., 04.08.2009.
 
425 No 406/2009 .222 - ... : .   04.08.2009., 04.08.2009.
 
426 No 407/2009 .222 - ... : .   04.08.2009., 04.08.2009.
 
427 No 411/2009 ... : .
: .  
13.10.2009.
 
428 No 412/2009 ...,
...
: .
: .  
09.11.2009.
 
429 No 413/2009 . ,
...
: .   16.10.2009.
 
430 No 414/2009 ... : .   13.11.2009.
 
431 No 416/2009 ... ,
...,
...,
...
: .
: .  
02.12.2009.
 
432 No 417/2009 ...,
...
,
...,
...,
...
: .   08.10.2009.
 
433 No 418/2009 .223 -   : .   13.08.2009., 13.08.2009.
 
434 No 419/2009 ... : .   13.08.2009.
 
435 No 421/2009 ... : .
: .  
23.11.2009.
 
436 No 422/2009 .223 -   : .   13.08.2009., 13.08.2009.
 
437 No 423/2009 .23, 25 27 - ... : .   16.10.2009.
...
 
438 No 424/2009 .70 .71 .73 ,
...
: .   20.08.2009.
 
439 No 425/2009 .70 .71 .73 ,
...
: .   20.08.2009.
 
440 No 426/2009 .223 -   : .   13.08.2009., 13.08.2009.
 
441 No 427/2009 .VI. ... : .   10.09.2009., 21.06.2010.
...
14.10.2009.
 
442 No 428/2009 ... ... : .   01.12.2009.
 
443 No 429/2009 .223 -   : .   14.08.2009., 14.08.2009.
 
444 No 430/2009 ,
...,
...,
...
  : .   21.12.2009.
12.01.2010.
 
445 No 431/2009 ...,
...,
...
: .   18.11.2009.
 
446 No 432/2009 ...,
...
: .
: .  
16.11.2009.
 
447 No 433/2009 ... : .   23.10.2009.
 
448 No 434/2009 ... : .
: .  
24.08.2009.
 
449 No 443/2009 .223 -   : .   21.08.2009., 21.08.2009.
 
450 No 444/2009 .223 -   : .   21.08.2009., 21.08.2009.
 
451 No 445/2009 .223 -   : .   21.08.2009., 21.08.2009.
 
452 No 446/2009 .223 -   : .   21.08.2009., 21.08.2009.
 
453 No 447/2009 .223 -   : .   21.08.2009., 21.08.2009.
 
454 No 448/2009 .223 -   : .   21.08.2009., 21.08.2009.
 
455 No 449/2009 .V. - .199 ...,
...,
...
: .   24.08.2009., 24.08.2009.
...
...
...
 
456 No 450/2009 .II. - .152 .4 ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   06.10.2009., 24.03.2010.
...
...
...
...
...
...
16.10.2009.
 
457 No 456/2009 .243, .4 - ,
...
  : .   24.09.2009.
 
458 No 457/2009 ... : .
: .  
09.12.2009.
 
459 No 458/2009 ... : .
: .  
23.11.2009.
 
460 No 459/2009 ... : .   27.11.2009.
 
461 No 460/2009 .223 -   : .   29.08.2009.
 
462 No 461/2009 ... : .   07.10.2009.
 
463 No 462/2009 .V. - .199 ...,
...
: .   04.09.2009., 04.09.2009.
...
...
 
464 No 463/2009 ... : .
: .  
16.11.2009.
 
465 No 464/2009 .223 -   : .   03.09.2009., 03.09.2009.
 
466 No 466/2009 ,
..,
...
  : .   12.11.2009.
 
467 No 467/2009 .223 -   : .   03.09.2009., 03.09.2009.
 
468 No 468/2009 .223 -   : .   03.09.2009., 03.09.2009.
 
469 No 469/2009 .222 - ... : .   04.09.2009.
 
470 No 471/2009 .223 -   : .   04.09.2009.
 
471 No 472/2009 .222 - ...,
...
: .   07.09.2009.
 
472 No 475/2009 .243, .4 - ...,
...
: .   09.11.2009.
 
473 No 477/2009 .222 - ... : .   08.09.2009.
 
474 No 478/2009 ...,
... : .
: .  
09.10.2009.
 
475 No 479/2009 - - ,
...
: .   20.10.2009.
 
476 No 480/2009 - - ,
...
: .   16.10.2009.
 
477 No 481/2009 . ,
...
: .   10.11.2009.
 
478 No 482/2009 . ,
...
: .   16.10.2009.
 
479 No 484/2009 - - ,
...
: .   10.11.2009.
 
480 No 485/2009 . 65 - " " ...,
...
: .   18.09.2009.

 
481 No 486/2009 .V. - .199 ... : .   11.09.2009., 11.09.2009.
...
 
482 No 487/2009 ... : .   19.10.2009.
 
483 No 488/2009 .VII. , ... : .   17.09.2009., 17.09.2009.
...
 
484 No 490/2009 .223 -   : .   16.09.2009.
 
485 No 491/2009 .223 -   : .   16.09.2009.
 
486 No 492/2009 .223 -   : .   16.09.2009.
 
487 No 493/2009 .223 -   : .   16.09.2009.
 
488 No 497/2009 ... : .   18.09.2009.
 
489 No 498/2009 ... : .   24.09.2009.
 
490 No 499/2009 .223 -   : .   16.09.2009.
 
491 No 501/2009 .243, .4 - ...,
...
: .   07.10.2009.
 
492 No 506/2009 .XI. - .342 ... : .   25.11.2009.
...
30.11.2009.
 
493 No 507/2009 .222 - ... : .   25.09.2009., 25.09.2009.
 
494 No 510/2009 ...,
  : .
: .  
23.12.2009.
 
495 No 511/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   16.10.2009., 02.11.2009.
...
27.10.2009.
 
496 No 513/2009 .223 -   : .   30.09.2009.
 
497 No 514/2009 - - ,
...
: .   03.11.2009.
 
498 No 515/2009 - - ,
...
: .   15.10.2009.
 
499 No 516/2009 - - ,
...
: .   19.10.2009.
 
500 No 517/2009 ... : .   03.12.2009.
 
501 No 519/2009 ... : .
: .  
10.12.2009.
 
502 No 522/2009 ... : .   04.11.2009.
 
503 No 524/2009 ,
...
  : .
: .  
02.11.2009.
 
504 No 525/2009 ...,
....
  : .
: .  
26.10.2009.
17.11.2009.
 
505 No 526/2009 ... : .   08.10.2009.
 
506 No 528/2009 ...,
...
: .
: .  
19.11.2009.
 
507 No 529/2009 . : .
: .  
04.11.2009.
 
508 No 530/2009 ... : .
: .  
13.10.2009.
 
509 No 531/2009 .243, .6 ,
...,
...,
...
  : .
: .  
09.11.2009.
 
510 No 532/2009 . 65 - " " ... : .   09.10.2009.
...
 
511 No 533/2009 .23, 25 27 - ... : .   16.11.2009.
...
 
512 No 534/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   14.10.2009.
 
513 No 535/2009 . ,
...
: .   29.10.2009.
 
514 No 537/2009 ... : .
: .  
10.11.2009.
 
515 No 538/2009 ... ...,
...
: .   04.11.2009.
 
516 No 539/2009 ... : .
: .  
05.11.2009.
 
517 No 540/2009 ... ... : .   21.12.2009.
 
518 No 543/2009 ... : .
: .  
23.11.2009.
 
519 No 544/2009 : .
: .  
06.11.2009.
 
520 No 545/2009 ... : .   16.11.2009.
 
521 No 546/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   27.11.2009., 11.03.2010.
...
30.11.2009.
 
522 No 547/2009 .70 .71 ,
...
: .   28.10.2009.
 
523 No 548/2009 .70 .71 ,
...
: .   28.10.2009.
 
524 No 549/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   23.10.2009., 23.10.2009.
...
 
525 No 550/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   26.10.2009., 26.10.2009.
...
 
526 No 551/2009 .VII. - .255-257 ... : .   26.10.2009., 26.10.2009.
...
 
527 No 552/2009 ... : .   28.12.2009.
 
528 No 553/2009 ... : .
: .  
30.10.2009.
 
529 No 556/2009 . 69, .1 - ... : .   30.10.2009.
 
530 No 558/2009 ...,
...
...,
: .
: .  
09.11.2009.
 
531 No 560/2009 - - ,
...
: .   12.11.2009.
 
532 No 561/2009 .VII. - .255-257 ... : .   02.12.2009., 02.02.2010.
...
18.12.2009.
 
533 No 562/2009 .243, .4 - ... : .   02.11.2009.
 
534 No 563/2009 ... ... : .   18.11.2009.
 
535 No 564/2009 - - ,
...
: .   15.12.2009.
 
536 No 566/2009 ...,
...
,
: .
: .  
07.12.2009.
 
537 No 567/2009 .VI. - .243-252 ...,
...,
...,
...
: .   04.11.2009., 04.11.2009.
...
...
...
...
 
538 No 567/2009 .VI. - .243-252 ...,
...,
...,
...
: .   04.11.2009.
 
539 No 569/2009 - - ,
...
: .   08.12.2009., 14.12.2009.
 
540 No 570/2009 - - ,
...
: .   15.12.2009.
 
541 No 572/2009 - -. ,
...
: .   14.12.2009.
 
542 No 573/2009 - -. ,
...
: .   14.12.2009.
 
543 No 574/2009 ... : .   03.12.2009.
 
544 No 578/2009 ... ...,
...
: .
: .  
09.11.2009.
 
545 No 579/2009 ... : .
: .  
07.12.2009.
 
546 No 581/2009 .223 -   : .   06.11.2009., 06.11.2009.
 
547 No 584/2009 ...,
...,
...,
...
: .
: .  
16.11.2009.
 
548 No 585/2009 .223 -   : .   10.11.2009.
 
549 No 586/2009 .223 -   : .   10.11.2009.
 
550 No 595/2009 .243, .4 - ... : .   17.11.2009.
 
551 No 596/2009 . 65 - " " ... : .   12.11.2009.
 
552 No 597/2009 ... : .   16.11.2009.
 
553 No 600/2009 . 65 - " " ... : .   16.11.2009.

 
554 No 601/2009 .223 -   : .   14.11.2009.
 
555 No 602/2009 .223 -   : .   15.11.2009.
 
556 No 604/2009 . 65 - " " ... : .   16.11.2009.
 
557 No 606/2009 . 44 - ... : .   17.12.2009.
 
558 No 607/2009 ... : .   14.12.2009., 29.12.2009.
...
22.12.2009.
 
559 No 608/2009 ... : .   17.12.2009.
 
560 No 609/2009 ... : .   17.12.2009., 28.12.2009.
 
561 No 614/2009 ,
...
  : .
: .  
15.12.2009.
 
562 No 615/2009 ... : .
: .  
30.11.2009.
 
563 No 617/2009 ... ... : .
: .  
28.12.2009.
 
564 No 618/2009 ... ... : .
: .  
17.12.2009.
 
565 No 619/2009 .223 -   : .   23.11.2009., 23.11.2009.
 
566 No 620/2009 .223 -   : .   23.11.2009., 23.11.2009.
 
567 No 621/2009 .223 -   : .   23.11.2009., 23.11.2009.
 
568 No 622/2009 .223 -   : .   23.11.2009., 23.11.2009.
 
569 No 623/2009 .223 -   : .   23.11.2009., 23.11.2009.
 
570 No 624/2009 .XI. - .342 ... : .   30.11.2009., 30.11.2009.
...
 
571 No 625/2009 .II. - .123 ... : .   30.11.2009., 30.11.2009.
...
 
572 No 626/2009 .223 -   : .   24.11.2009., 24.11.2009.
 
573 No 628/2009 .223 -   : .   24.11.2009., 24.11.2009.
 
574 No 629/2009 .223 -   : .   24.11.2009., 24.11.2009.
 
575 No 630/2009 .223 -   : .   24.11.2009., 24.11.2009.
 
576 No 631/2009 .223 -   : .   24.11.2009., 24.11.2009.
 
577 No 632/2009 .223 -   : .   24.11.2009., 24.11.2009.
 
578 No 633/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   09.12.2009., 09.12.2009.
...
 
579 No 634/2009 - - ,
...
: .   09.12.2009., 16.12.2009.
 
580 No 635/2009 .223 -   : .   24.11.2009.
 
581 No 636/2009 .222 - ... : .   26.11.2009.
 
582 No 647/2009 .223 -   : .   25.11.2009., 25.11.2009.
 
583 No 648/2009 .223 -   : .   25.11.2009., 25.11.2009.
 
584 No 649/2009 .223 -   : .   25.11.2009., 25.11.2009.
 
585 No 650/2009 .223 -   : .   25.11.2009., 25.11.2009.
 
586 No 651/2009 .223 -   : .   25.11.2009., 25.11.2009.
 
587 No 652/2009 .223 -   : .   25.11.2009., 25.11.2009.
 
588 No 653/2009 ...,
...
: .
: .  
27.11.2009.
 
589 No 654/2009 . 65 - " " ... : .   27.11.2009.

 
590 No 656/2009 ... : .
: .  
18.12.2009.
 
591 No 659/2009 ,
...,
...
  : .
: .  
02.12.2009.
 
592 No 661/2009 ... : .   18.12.2009., 04.01.2010.
...
11.01.2010.
 
593 No 662/2009 ... : .   14.12.2009.
 
594 No 663/2009 .243, .4 - ,
...
: .   21.12.2009.
 
595 No 664/2009 .II. ... : .   07.12.2009., 07.12.2009.
...
 
596 No 665/2009 ... : .
: .  
04.12.2009.
 
597 No 666/2009 ... : .   17.12.2009., 04.01.2010.
...
04.01.2010.
 
598 No 667/2009 .VI. - .243-252 ... : .   02.12.2009., 02.12.2009.
...
 
599 No 668/2009 .243, .4 - ...,
...,
...,
...,
...
: .   04.12.2009.
 
600 No 677/2009 ... : .
: .  
07.12.2009.
 
601 No 678/2009 .222 - ... : .   02.12.2009., 02.12.2009.
 
602 No 683/2009 . 65 - " " ... : .   07.12.2009.

 
603 No 685/2009 .II. - .115-118 ... : .   11.12.2009.
 
604 No 688/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   14.12.2009., 14.12.2009.
...
 
605 No 693/2009 .70 .71 .73 ,
...
: .   22.12.2009.
 
606 No 694/2009 .70 .71 .73 ,
...
: .   22.12.2009.
 
607 No 695/2009 .70 .71 .73 ,
...
: .   22.12.2009.
 
608 No 696/2009 ...,
... : .
: .  
11.12.2009.
 
609 No 699/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
...
 
610 No 700/2009 .VI. - .243-252 ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
...
 
611 No 704/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   18.12.2009., 18.12.2009.
...
 
612 No 706/2009 ... : .   17.12.2009.
 
613 No 708/2009 ,
...,
...
  : .   23.12.2009.
 
614 No 709/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ...,
...
: .   22.12.2009., 22.12.2009.
...
...
 
615 No 712/2009 ... : .   21.12.2009.
 
616 No 717/2009 . 65 - " " ...,
...
: .   22.12.2009.

 
617 No 722/2009 - . - ..,
: .   23.12.2009.
 
618 No 723/2009 ... : .
: .  
29.12.2009.
 
619 No 729/2009 . 65 - " " ... : .   30.12.2009.
...