- .

01.01.2010. 31.12.2010.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 222/2002 ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...
: .   09.12.2009., 29.04.2010.
 
2 No 746/2004 ... : .   26.07.2006., 11.05.2010.
 
3 No 671/2005 ...,
....,
...
... : .   03.11.2006., 05.02.2010.
 
4 No 363/2006 . ... : .   04.11.2009., 01.04.2010.
 
5 No 515/2006 ... ,
...
: .   22.01.2009., 14.05.2010.
 
6 No 695/2006 ... ,
: .   16.07.2007., 21.05.2010.
 
7 No 342/2007 . 200 ... : .   08.05.2008., 18.06.2010.
 
8 No 586/2007 ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   12.01.2009., 01.07.2010.
 
9 No 753/2007 2005 : .   17.05.2008., 15.01.2010.
 
10 No 376/2008 ...,
...
...,
...,
...
: .   29.12.2008., 08.01.2010.
 
11 No 555/2008 999 : .   19.11.2008., 16.05.2010.
 
12 No 634/2008 ... ... : .   10.03.2010., 08.04.2010.
 
13 No 800/2008 ... ...,
...
: .   16.05.2009., 26.01.2010.
 
14 () No 902/2008 / - ... : .
: .  
18.05.2010., 18.05.2010.
 
15 No 1/2009 ... : .   16.02.2010., 08.03.2010.
 
16 No 6/2009 ... : .   19.06.2009., 22.06.2010.
 
17 () No 9/2009 ... ... : .
: .  
11.03.2009., 22.06.2010.
 
18 No 35/2009 ... ...,
...
: .   30.12.2009., 19.01.2010.
 
19 No 103/2009 ... : .   03.06.2009., 02.06.2010.
 
20 No 123/2009 ... ... : .   23.07.2009., 15.11.2010.
 
21 No 146/2009 ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   03.07.2009., 02.03.2010.
 
22 No 186/2009 ... ...,
...,
...
: .   19.02.2010., 12.03.2010.
 
23 No 191/2009 : .   01.04.2010., 28.04.2010.
 
24 No 238/2009 ..   : .   29.04.2009., 14.07.2010.
 
25 No 341/2009 ... : .   23.04.2010., 17.05.2010.
 
26 No 395/2009 ... ...,
...,
...,
...,
...
: .   20.05.2010., 29.06.2010.
 
27 No 403/2009 ... ,
...
: .   20.11.2009., 22.02.2010.
 
28 No 453/2009 ... : .   18.03.2010., 26.04.2010.
 
29 No 462/2009 ... ...,
...,
...
: .   08.01.2010., 04.02.2010.
 
30 No 466/2009 ... ...,
...
: .   19.01.2010., 08.02.2010.
 
31 () No 469/2009 / - ... ... : .   08.10.2009., 02.03.2010.
 
32 No 471/2009 ...,
...
... : .   21.04.2010., 10.05.2010.
 
33 No 480/2009 ... ...,
...
: .   18.02.2010., 10.03.2010.
 
34 No 482/2009 ...,
...,
...
...,
...
: .   07.01.2010., 02.02.2010.
 
35 No 483/2009 ... : .   21.12.2009., 22.01.2010.
 
36 No 497/2009 ... ...,
...
: .   19.02.2010., 21.04.2010.
 
37 No 498/2009 ... ... : .   11.01.2010., 26.01.2010.
 
38 No 503/2009 2001 : .   15.09.2009., 04.01.2010.
 
39 No 506/2009   : .   22.03.2010., 14.04.2010.
 
40 No 507/2009 ... : .   18.12.2009., 06.01.2010.
 
41 No 524/2009 ... : .   18.12.2009., 06.01.2010.
 
42 No 525/2009 ... : .   08.02.2010., 24.02.2010.
 
43 No 550/2009 ...,
...
: .   05.07.2010., 16.07.2010.
 
44 () No 551/2009 / - ... : .   18.09.2009., 09.02.2010.
 
45 No 553/2009 ... : .   21.12.2009., 20.01.2010.
 
46 No 556/2009 ... ...,
...
: .   26.02.2010., 24.03.2010.
 
47 () No 559/2009 ... : .   16.11.2009., 01.03.2010.
 
48 () No 599/2009 / - ... ...,
...,
-2001
: .
: .  
01.03.2010., 01.03.2010.
 
49 No 611/2009 ... ... : .   23.03.2010., 23.03.2010.
 
50 No 629/2009 ... : .   07.04.2010., 30.04.2010.
 
51 () No 638/2009 / - ...   : .   22.02.2010., 08.03.2010.
 
52 No 655/2009 ... : .   24.03.2010., 03.05.2010.
 
53 No 670/2009 ...   : .   22.12.2009., 04.01.2010.
 
54 No 672/2009 ...,
...
...,
....
: .   22.03.2010., 20.04.2010.
 
55 () No 680/2009 / - ... "" : .
: .  
09.03.2010., 09.03.2010.
 
56 No 687/2009 ...,
...
: .   22.01.2010., 02.02.2010.
 
57 () No 692/2009 / - ...,
...
... : .   13.01.2010., 19.03.2010.
 
58 No 715/2009 ... : .   15.04.2010., 10.05.2010.
 
59 No 716/2009 ... : .   17.05.2010., 14.06.2010.
 
60 No 717/2009 ... : .   11.06.2010., 19.07.2010.
 
61 No 718/2009 ... : .   09.07.2010., 05.08.2010.
 
62 No 719/2009 ... : .   25.05.2010., 15.06.2010.
 
63 No 720/2009 ... : .   17.05.2010., 10.06.2010.
 
64 No 721/2009 ... : .   15.04.2010., 10.05.2010.
 
65 () No 4/2010 / - ... : .
: .  
08.01.2010., 08.01.2010.
 
66 () No 20/2010 / - ...,
...
,
...
: .   05.03.2010., 05.03.2010.
 
67 () No 21/2010 / - ...,
...
,
: .
: .  
23.03.2010., 23.03.2010.
 
68 () No 22/2010 / - ...,
...
,
: .   23.03.2010., 23.03.2010.
 
69 () No 23/2010 / - ...,
...
,
: .
: .  
18.02.2010., 18.02.2010.
 
70 () No 24/2010 / - ...,
...
,
: .
: .  
23.03.2010., 23.03.2010.
 
71 () No 26/2010 / - "" ... : .
: .  
26.01.2010., 26.01.2010.
 
72 No 27/2010 ...,
...,
...,
...
... : .   26.03.2010., 08.04.2010.
 
73 () No 31/2010 / - ... - : .   09.02.2010., 09.02.2010.
 
74 No 40/2010 ... : .   17.05.2010., 11.06.2010.
 
75 No 41/2010 ... ,
...
: .   26.05.2010., 15.06.2010.
 
76 () No 43/2010 / - ... ...,
...,
...,
...
: .
: .  
25.01.2010., 16.02.2010.
 
77 () No 50/2010 / - ,
: .   25.02.2010., 25.02.2010.
 
78 () No 68/2010 / - ...   : .
: .  
23.02.2010., 23.02.2010.
 
79 () No 78/2010 / - ...   : .
: .  
10.02.2010., 25.02.2010.
 
80 () No 90/2010 / - ...,
...
: .   10.03.2010., 10.03.2010.
 
81 No 99/2010 ... : .   27.10.2010., 19.11.2010.
 
82 () No 108/2010 / - ... ...,
...
: .   13.04.2010., 13.04.2010.
 
83 () No 114/2010 / - // ...,
...
: .
: .  
19.03.2010., 19.03.2010.
 
84 () No 115/2010 / - ... : .   24.03.2010., 24.03.2010.
 
85 () No 131/2010 / - ... ,
...
: .   18.03.2010., 18.03.2010.
 
86 () No 133/2010 / ...   : .
: .  
15.04.2010., 15.04.2010.
 
87 No 134/2010 ... : .   09.07.2010., 05.08.2010.
 
88 No 135/2010 ... : .   07.07.2010., 05.08.2010.
 
89 No 136/2010 ... : .   09.07.2010., 05.08.2010.
 
90 No 137/2010 ... : .   30.06.2010., 20.07.2010.
 
91 No 138/2010 ... : .   30.06.2010., 20.07.2010.
 
92 No 139/2010 ... : .   09.07.2010., 05.08.2010.
 
93 No 140/2010 ... : .   30.06.2010., 20.07.2010.
 
94 () No 142/2010 / - ... - : .   19.04.2010., 19.04.2010.
 
95 No 146/2010 ... ... : .   27.10.2010., 16.11.2010.
 
96 () No 147/2010 / - : .
: .  
26.03.2010., 26.03.2010.
 
97 () No 148/2010 / - ... ... : .
: .  
04.05.2010., 15.09.2010.
 
98 () No 153/2010 / - .. - ,
...,
...
: .   30.03.2010., 28.04.2010.
 
99 () No 162/2010 / - ... - : .
: .  
27.04.2010., 27.04.2010.
 
100 () No 166/2010 / - ...,
...
...,
. ,
-
: .
: .  
06.04.2010., 03.05.2010.
 
101 () No 172/2010 / - ... : .
: .  
09.04.2010., 09.04.2010.
 
102 () No 173/2010 / - ... ... : .
: .  
14.04.2010., 14.04.2010.
 
103 () No 179/2010 / - ,
: .   08.06.2010., 08.06.2010.
 
104 () No 198/2010 / - ... ...,
: .
: .  
17.05.2010., 17.05.2010.
 
105 () No 210/2010   : .   19.05.2010., 19.05.2010.
 
106 () No 211/2010   : .
: .  
20.05.2010., 20.05.2010.
 
107 () No 212/2010   : .
: .  
20.05.2010., 20.05.2010.
 
108 No 218/2010 ... : .   07.09.2010., 15.09.2010.
 
109 No 237/2010 ... : .   19.07.2010., 04.08.2010.
 
110 No 238/2010 ... : .   14.09.2010., 23.09.2010.
 
111 No 241/2010 ... : .   19.07.2010., 04.08.2010.
 
112 No 242/2010 ... : .   07.09.2010., 15.09.2010.
 
113 No 243/2010 ... : .   09.07.2010., 29.07.2010.
 
114 No 244/2010 ... : .   19.07.2010., 04.08.2010.
 
115 No 245/2010 ... : .   07.09.2010., 15.09.2010.
 
116 No 246/2010 ... : .   19.07.2010., 04.08.2010.
 
117 () No 263/2010   : .   18.05.2010., 18.05.2010.
 
118 () No 268/2010 / - ... ... : .
: .  
30.06.2010., 30.06.2010.
 
119 () No 269/2010 / - ... : .   21.05.2010., 21.05.2010.
 
120 No 277/2010 ...,
...,
...
: .   18.10.2010., 03.11.2010.
 
121 () No 281/2010 / - ... : .
: .  
11.06.2010., 03.08.2010.
 
122 No 299/2010 ... : .   18.10.2010., 04.11.2010.
 
123 () No 301/2010 / - ... : .
: .  
11.06.2010., 11.06.2010.
 
124 () No 302/2010 / - ... : .
: .  
07.07.2010., 07.07.2010.
 
125 () No 308/2010 /   : .
: .  
17.06.2010., 17.06.2010.
 
126 No 314/2010 ... 10 : .   22.07.2010., 17.08.2010.
 
127 No 324/2010 ... : .   16.09.2010., 19.10.2010.
 
128 () No 336/2010 / - ... - : .   29.07.2010., 29.07.2010.
 
129 () No 348/2010 / - ...,
...,
: .   21.07.2010., 28.09.2010.
 
130 No 349/2010 ... ... : .   11.10.2010., 25.10.2010.
 
131 () No 355/2010 / - ... ... : .
: .  
19.07.2010., 09.08.2010.
 
132 () No 368/2010 / - ...   : .
: .  
09.11.2010., 09.11.2010.
 
133 No 385/2010 ...   : .   21.09.2010., 25.11.2010.
 
134 No 400/2010 ... ... : .   08.12.2010., 24.12.2010.
 
135 () No 405/2010 / - ...,
...
: .
: .  
07.10.2010., 03.12.2010.
 
136 () No 411/2010 / - ...   : .
: .  
09.09.2010., 09.09.2010.
 
137 () No 415/2010 / - ... ,
,
...
: .   23.09.2010., 23.09.2010.
 
138 () No 416/2010 / - ,
...,
...
: .
: .  
27.09.2010., 27.09.2010.
 
139 () No 417/2010 / - ...,
...
: .
: .  
13.09.2010., 13.09.2010.
 
140 () No 418/2010 / - ...,
...
... : .   18.10.2010., 18.10.2010.
 
141 No 434/2010 ... ...,
...,
...
: .   11.10.2010., 15.12.2010.
 
142 No 452/2010 - ...   : .   28.09.2010., 08.10.2010.
 
143 () No 455/2010 / - ...,
...
  : .   14.10.2010., 13.11.2010.
 
144 () No 479/2010 - .255 () ...   : .   11.11.2010., 11.11.2010.
 
145 () No 489/2010 / - ...   : .   22.10.2010., 22.10.2010.
 
146 () No 538/2010 / - ...,
...
: .
: .  
23.11.2010., 23.11.2010.